Βλέπετε 1–12 από 270 αποτελέσματα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ

26.91
Η επιστήμη και η έρευνα δε γεννήθηκαν εκ του μηδενός. Συνιστούν μια καθολική ανθρώπινη προσπάθεια, εξίσου σώμα γνώσης και διαδικασία, μια συναρπαστική, χρήσιμη, ωφέλιμη, συνεχή και ατέρμονη διεργασία αναζήτησης του ανθρώπινου νου. Διατυπώνουν ερωτήματα, αναζητούν απαντήσεις. Ως υλική και άυλη διανοητική διεργασία αποτυπώνονται μέσω των έργων λόγου και τέχνης. Αναζητούν τις ισορροπίες μεταξύ των «άκρων». Αναζητούν τα όρια μεταξύ τέχνης και τεχνικής. Αναζητούν τα όρια μεταξύ επιστήμης και ψευδεπιστήμης. Αναζητούν τρόπους απαλλαγής από την ψευδαίσθηση της ουδέτερης, «ασφαλούς» και αντικειμενικής ζώνης. Αναζητούν τα όρια μεταξύ της επιστημονικής μεθόδου και της ευφυΐας, της φαντασίας, της παρατήρησης, της δημιουργικότητας και πολλών ακόμη έμφυτων χαρακτηριστικών του ανθρώπινου νου.   Περιεχόμενα: •Πρόλογος •Εισαγωγή ή περί επιστήμης, δημιουργίας, έρευνας •Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της θεωρίας της έρευνας •Έρευνα, ερευνητής και καλλιτέχνης-ερευνητής •Επιστημολογικές αρχές και παραδοχές •Η μεθοδολογία στην καλλιτεχνική έρευνα •Τύποι επιστημονικών εργασιών •Τύποι ερευνητικών μεθόδων •Μέθοδοι συλλογής δεδομένων •Άλλα ζητήματα σχετικά με την καλλιτεχνική έρευνα •Σχεδιασμός της καλλιτεχνικής έρευνας •Επιλογή και διαμόρφωση ερευνητικού ερωτήματος στην καλλιτεχνική έρευνα •Δημιουργία, ηθική στην έρευνα και την καλλιτεχνική έρευνα •Συμπεράσματα

ΟΦΕΙΛΕΣ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

14.40
Τα σκόρπια αυτά κείμενα που με δυσκόλεψαν στη διατύπωσή τους –λόγω των εγγενών ελλείψεών μου– γράφτηκαν επ’ ευκαιρία ενός γεγονότος ή κάποιας επετείου. Ορισμένα δημοσιεύτηκαν αρχικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, άλλα φιλοξενήθηκαν σε αφιερωματικούς τόμους ή σε καταλόγους εκθέσεων, κάποια παρουσιάστηκαν ως εισηγήσεις σε συνέδρια. Αν κάτι δικαιολογεί την εκ των υστέρων συγκεντρωτική παρουσίασή τους στο συνε­κτικό σώμα ενός βιβλίου είναι η ύπαρξη ενός κοινού βιωματικού υποστρώματος: Όλα προέρχονται από την επιτακτική παρόρμηση να τιμήσω μερικούς από τους σημαντικότερους συγκαιρινούς ομότεχνούς μου. Σύντομα σε έκταση, χωρίς ιδιαίτερες θεωρητικές ή ερμηνευτικές αξιώσεις, θα έλεγα ότι τα κείμενα αυτά είναι πε­ρισσότερο νεύματα, χαιρετισμοί, εξομολογήσεις αγάπης και ευ­γνωμοσύνης προς τους ίδιους και προς το έργο τους.  

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

18.00
Στο βι­βλίο αυτό επι­χει­ρεί­ται η ανά­λυ­ση των εικό­νων του Θε­ό­φι­λου και προ­σεγ­γί­ζο­νται ζη­τή­μα­τα της ζω­γρα­φι­κής του σκη­νο­θε­σί­ας. Τα ζη­τή­μα­τα αυτά αφο­ρούν κυ­ρί­ως στον θε­α­τρι­κό τρό­πο με τον οποίο συν­θέ­τει κά­θε φο­ρά το σκη­νι­κό των ζω­γρα­φι­κών του πα­ρα­στά­σε­ων, έτσι ώστε να απο­δί­δε­ται το φυ­σι­κό πε­ρι­βάλ­λον και να κα­τα­νέ­μο­νται τα αρ­χι­τε­κτο­νι­κά στοι­χεία. Αφο­ρούν, επί­σης, στην θε­α­τρι­κό­τη­τα των υπο­κει­μέ­νων του, μέ­σω της εν­δυ­μα­σί­ας τους και της εγ­γρα­φής τους στον εικα­στι­κό χώ­ρο. Αυτή η ικα­νό­τη­τα του Θε­ό­φι­λου να απει­κο­νί­ζει πραγ­μα­τι­κές κα­τα­στά­σεις ή τους ορα­μα­τι­σμούς του με θε­α­τρι­κό τρό­πο ανι­χνεύ­ε­ται και μέ­σα στα δρώ­με­να των εικό­νων του αλ­λά και στον χώ­ρο που δι­α­κο­σμεί με αυτές κα­τα­νέ­μο­ντάς τις σε μία δι­κής του επι­νό­η­σης συ­νέ­χεια. Ως θε­α­τές, κα­λού­μα­στε να συμ­με­τά­σχου­με σε ένα δρώ­με­νο, του οποίου τα personae dramatis είναι ο ζω­γρά­φος και το έρ­γο του.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

20.70
RUDOLF ARNHEIM │ 12/2022 │ 308 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789601225814 │ UNIVERSITY STUDIO PRESS

ΝΗΣΟΣ ΟΥΤΟΠΙΑ

19.80
Ο έρωτας κυριαρχεί, όχι µε διάθεση ηδονοβλεπτική –εδώ ο ζωγράφος µας δεν υπαινίσσεται µέσα από την κλειδαρότρυπα– αλλά συν-κρατεί. Ο έρωτας είναι το νήµα στον χρόνο που υπερβαίνει την καθηµερινότητα κι ανυψώνει την πόλη πέρα σε µια ου-τοπία.

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΕΙΝΑΝΕ

7.20
Θα μπορούσε ο πίνακας Η τσέτα του Σαχίν Ματράκου να ενταχτεί στην ευρωπαϊκή παράδοση των εικαστικών τεχνών με θέμα τη ληστεία; Είναι γνωστό ότι το φαινόμενο ήταν υπαρκτό παντού στην Ευρώπη μέχρι και πριν από ενάμιση αιώνα, ενώ στον ιταλικό νότο συνεχίστηκε και μετά την ενοποίηση της Ιταλίας. Η μελέτη του από ιστορικούς και ανθρωπολόγους χαρακτηρίζεται όχι μόνο από την επιμονή της στήριξης αποκλειστικά σε ιστορικά δεδομένα, αλλά και από το πνευματικό θάρρος για τη δημοσιοποίηση της αλήθειας, όσο πικρή κι αν είναι αυτή. Εδώ και πολλά χρόνια, σε διάφορες χώρες της γηραιάς ηπείρου, οργανώνονται συνέδρια ιστορικών τέχνης που εξερευνούν την καλλιτεχνική παράδοση με θέμα τη ληστεία σε πολλά είδη, όπως η λαογραφία και οι εικαστικές τέχνες. Το στοιχείο που συνδέει τον Τζέγκα με την πλούσια αυτή παράδοση δεν είναι μόνο η διαφάνεια του θέματος, αλλά και μια ελαφρά δόση ρομαντισμού που απαντάται τόσο στον πίνακά του όσο και στην προαναφερθείσα παράδοση.

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

13.41
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ │ 11.02.2022 │ 272 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606353727 │ ΠΕΔΙΟ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 17ος-19ος ΑΙΩΝΑΣ

42.93
Πυρήνας του βιβλίου αυτού είναι η συλλογή από χιώτικα πιθάρια και καπάκια πιθαριών του Άγγελου Βλαστάρη. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ωστόσο και σημαντικά κεραμικά από άλλες συλλογές, καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό. Τα κεραμικά αυτά είναι νεότερα, αλλά ακροπατούν στο μεσαιωνικό παρελθόν. Η αδρή κατασκευή, τα σχήματα και η διακόσμησή τους απαντούν σε βυζαντινά πιθάρια και υποδεικνύουν αρραγή αγγειοπλαστική παράδοση. Τα τεχνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους μαρτυρούν τυποποιημένη τεχνολογική αλυσίδα και συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης της τέχνης. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ωστόσο είναι η πληθώρα επιγραφών, ημερομηνιών, χριστιανικών συμβόλων και διακοσμητικών μοτίβων πάνω τους. Τα κεραμικά αυτά αποπνέουν τη γενικότερη εξωστρέφεια, την πολιτιστική και θρησκευτική ελευθερία εκείνης της περιόδου. Αποτυπώνουν με γλαφυρότητα την εποχή τους και, καθώς είναι άρρηκτα συνυφασμένα με αυτή, εκλείπουν με το τέλος της, το 1822. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν σε κοινωφελές ίδρυμα για τη μελέτη και προβολή της νεότερης ελληνικής κεραμικής.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

22.50
Η αγάπη για το νησί της καταγωγής μου, τη Λευκάδα, η μακροχρόνια ενασχόλησή μου με το κόσμημα και η κατ’επάγγελμα ερευνητική μου ματιά με οδήγησαν στη διαπίστωση ότι το λευκαδίτικο κόσμημα αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού κοσμήματος. Η ιδέα της δημιουργίας ενός βιβλίου, στο οποίο θα αποτυπωνόταν εικαστικά η ιστορική διαδρομή του Λευκαδίτικου κοσμήματος, γεννήθηκε επειδή εντυπωσιάστηκα από τη δωρική πολυτέλεια και κομψότητα που διακρίνει τα μοναδικά αριστουργήματα των χρυσικών εκείνης της εποχής και αφότου ανακάλυψα οτι υπάρχουν ελάχιστα και διάσπαρτα στοιχεία που μπορούν να δώσουν φως τόσο στη σχεδιαστική όσο και στην κατασκευαστική τους πορεία. Το βιβλίο ασχολείται κυρίως με την περίοδο από την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864, έως τις αρχές του 20ου αιώνα, xωρίς να παραλείπονται κοσμήματα προγενέστερης εποχής. Η συγκεκριμένη περίοδος, εκτός του ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καλλιτεχνικά, παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης των συμπερασμάτων με πλούσιο υλικό, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να αποτυπωθούν φωτογραφικά πολύτιμα κοσμήματα, εντυπωσιακά έργα τέχνης, στολίδια της Λευκαδίτικης φορεσιάς, φυλαγμένα για χρόνια με αγάπη από τους Λευκαδίτες

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

17.01
Από τα πρώτα βήματα του Ρομαντικού Μπαλέτου και τις συλφίδες με τις λευκές τούλινες φούστες ως τις πρωτοπόρες και τολμηρές ερμηνείες του Μπαρίσνικοφ, ιστορίες με νεράιδες, πλάσματα της φαντασίας, μύθοι και θρύλοι, πειρατές, μοιραίες ιστορίες αγάπης και απελπισμένοι εραστές γεμίζουν τα μεγάλα θέατρα του κόσμου: την Όπερα του Παρισιού, το Μπολσόι της Μόσχας και τη Σκάλα του Μιλάνου. Ένα έργο μνημειώδες και αθάνατο, όπως άλλωστε και το ίδιο το κλασικό μπαλέτο με το σημάδι του να παραμένει ανεξίτηλο στον παγκόσμιο πολιτισμό.

ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΗΣ

12.60
Αφιερωμένο στους γονείς μου, στον σύζυγο και τον μονάκριβο γιο μου, στη δίδυμή μου αδελφή και σε όλη την οικογένειά μου, που στάθηκαν θετικοί αρωγοί και χορηγοί ενθάρρυνσης, για την αξιοποίηση του ταλέντου μου!

Η ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

10.80
Η Κέα σίγουρα δεν αποτελεί ένα αγγειοπλαστικό κέντρο του Αιγαίου, όμως οι κάτοικοί της από την αρχαιότητα και μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή πολλών ειδών κεραμικά σκεύη. Επίσης, τους τελευταίους αιώνες είχε μία έντονη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα αφού έκανε εξαγωγή χαμάδας, κρασιού, ζώων και κριθαριού που σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση, την καθιστούν ένα ενδιαφέρον νησί για να ερευνηθεί η Αγγειοπλαστική του. Πού έβρισκαν τα σκεύη τους, ποιος τα κατασκεύαζε και σε ποια μέρη, ποια είδη χρησιμοποιούσαν, είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα, που το ανά χείρας βιβλίο προσπαθεί να απαντήσει. Ένα ταξίδι στον κόσμο της Αγγειοπλαστικής και στη σχέση των αγγείων με την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Κέας, καθώς η τέχνη της αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού που όμως γρήγορα χάνεται. Γι’ αυτό και σκοπός της έκδοσης είναι ταυτόχρονα να την προβάλλει και να κινητοποιήσει το κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προβολή στην έκδοση του τελευταίου σωζόμενου εργαστηρίου κεραμικής, το οποίο διατηρείται ολόκληρο μέχρι σήμερα και θα πρέπει να διασωθεί.