Βλέπετε 1–12 από 370 αποτελέσματα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

14.40
Η Συζήτηση με τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής του Le Corbusier πρωτοκυκλοφόρησε το 1943, εν μέσω πολέμου, καρπός της επιθυμίας του μεγάλου αρχιτέκτονα και στοχαστή να απευθυνθεί άμεσα στους φοιτητές της αρχιτεκτονικής, αφού προηγουμένως είχε απορρίψει επανειλημμένα προτάσεις να διδάξει στο πανεπιστήμιο («Να διδάξω τι; Τη φιλοσοφία της ζωής;»). Με πρόταση του καθηγητή Δημήτρη Φατούρου, μια άλλη μεγάλη μορφή της ελληνικής αρχιτεκτονικής, η Σουζάνα Αντωνακάκη, μετέφρασε το κλασικό αυτό κείμενο, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά εν μέσω δικτατορίας, το 1971. Η μετάφραση της Σ. Αντωνακάκη επανεκδίδεται σήμερα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, και η νέα αυτή έκδοση ακολουθεί πιστά την αισθητική της πρωτότυπης γαλλικής έκδοσης που είχε σχεδιάσει ο Jean Petit στις εκδόσεις Minuit. Έχει διατηρηθεί το εισαγωγικό κείμενο του Δ. Φατούρου που συνόδευε την έκδοση του 1971, και έχει προστεθεί ένα νέο προλογικό σημείωμα του Δημήτρη Αντωνακάκη. Το σύντομο αυτό κείμενο είναι κατά κάποιον τρόπο μια πνευματική παρακαταθήκη του Le Corbusier. Η σημασία της συνείδησης και της ηθικής στάσης του αρχιτέκτονα και του πολεοδόμου, το βάρος της παιδείας του, η ευθύνη του απέναντι στον «αδελφό μας άνθρωπο», η αρχιτεκτονική ως κοινωνική αποστολή που απαιτεί από τους υπηρέτες της αφιέρωση, δόσιμο, το αρχιτεκτόνημα ως ζωντανή δημιουργία, η κατοικία ως κάλυκας της ζωής και καταφύγιο του ανθρώπου, η εναρμόνιση του αρχιτεκτονήματος με το περιβάλλον του, ο Νόμος του Ήλιου, της τοπογραφίας και της κλίμακας, η ποιητική διάσταση του έργου, είναι μερικές από τις ιδέες που εξαίρονται με μια φορτισμένη γλώσσα στο μοναδικό αυτό «μανιφέστο», που διατηρεί ατόφιο τον κλασικό του χαρακτήρα και την επικαιρότητά του.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ

31.50
Η Μαρία Σουζάνα Κολοκυθά-Αντωνακάκη (1935–2020) είναι η πιο γνωστή Ελληνίδα αρχιτέκτονας της γενιάς της, εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας. Η ενεργή παρουσία της στην αρχιτεκτονική σκηνή για έξι δεκαετίες, από την ολοκλή­ρωση των σπουδών της στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1959 μέχρι το τέλος της ζωής της το 2020, είναι από μόνη της εντυπω­σιακή. Μολαταύτα, τα περισσότερα κείμενα από τις δημόσιες ομιλίες και διαλέξεις των έξι αυτών δεκαετιών της σταδιοδρομίας της παρέμεναν έως σήμερα αδημοσίευτα ή δυσεύρετα. Ισορροπώντας ανάμεσα στις αναφορές της στους κόσμους της φιλοσοφίας και των καλών τεχνών, η Αντωνακάκη αποτελούσε η ίδια την ενσάρκωση της βαθιάς της πεποίθησης ότι η αρχιτεκτονική αποτελεί πολιτισμικό αγαθό. Τα κείμενά της αναπτύσσονται γύρω από ζητήματα όπως: η ποιητική σύλληψη του κτισμένου περιβάλλοντος της καθημερινότητάς μας, η σημασία των ορίων, της κίνησης και των μεταβάσεων στην αρχιτεκτονική, η χρήση του χρώματος στην αρχιτεκτονική και στην πόλη, η θεατρικότητα και η κατοίκηση, οι σχέσεις χρόνου και χώρου στην αρχιτεκτονική, ο διάκοσμος και η ποιητική διάσταση των αντικειμένων της καθημερινής ζωής, η αρχιτεκτονική της πολυκατοικίας και η συσχέτιση της ελληνικής πόλης με τον τόπο και το φυσικό περιβάλλον. Γράφοντας ανοιχτόκαρδα για την τέχνη της, με τη χαρακτηριστική της ευρυμάθεια και ευαισθησία, η Αντωνακάκη προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό τα κλειδιά που του χρειάζονται για να μάθει να κοιτάζει με οξύτερο, κριτικό βλέμμα το χώρο όπου ζει και κινείται καθημερινά.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

19.80

Η μη­χα­νή και το δί­κτυο συ­νι­στούν δύο αντί­θε­τες δο­μές ορ­γά­νω­σης, οι οποί­ες έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε δι­α­φο­ρε­τι­κές πε­ρι­πτώ­σεις για την από­δο­ση ση­μα­σι­ών ανα­φο­ρι­κά με την έν­νοια της χω­ρι­κό­τη­τας. Ακρι­βώς, όμως, εξαι­τί­ας των δι­α­φο­ρών τους, η μη­χα­νή και το δί­κτυο μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν δύο συ­μπλη­ρω­μα­τι­κές δο­μές, ενταγ­μέ­νες σε ένα σύν­θε­το πρό­τυ­πο. Ένα τέ­τοιο εν­δε­χό­με­νο δι­ε­ρευ­νά­ται στην πα­ρού­σα έρευ­να.

Αρ­χι­κά εντο­πί­ζο­νται και αξι­ο­λο­γού­νται οι δι­α­φο­ρές και οι ανα­λο­γί­ες με­τα­ξύ μη­χα­νής και δι­κτύου ως τε­χνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα και ακό­λου­θα ως προς την προ­σαρ­μο­γή τους στην από­δο­ση της έν­νοι­ας της χω­ρι­κό­τη­τας. Ανά­λο­γα δι­ε­ρευ­νώ­νται οι δυ­να­τό­τη­τες συ­γκρό­τη­σης ενός σύν­θε­του προ­τύ­που που να συν­δυ­ά­ζει τις δύο δο­μές, με εφαρ­μο­γή στο σχε­δι­α­σμό του χώ­ρου. Μέ­σα από σχε­τι­κές προ­σπά­θει­ες του μο­ντερ­νι­σμού κα­τά το Με­σο­πό­λε­μο και τον ύστε­ρο μο­ντερ­νι­σμό πά­νω άλ­λο­τε στη μία δο­μή άλ­λο­τε στην άλ­λη, ανα­δει­κνύ­ο­νται τα ιδι­αί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των δύο δο­μών ταυ­τό­χρο­να, όμως, δι­α­πι­στώ­νε­ται ότι οι δο­μές αυτές λει­τουρ­γούν συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά, έτσι ώστε να ικα­νο­ποι­εί­ται μια πι­θα­νή με­τα­ξύ τους σχέ­ση. Η πα­ρα­τή­ρη­ση αυτή ισχυ­ρο­ποι­εί­ται με την εξέ­τα­ση επι­λεγ­μέ­νων αρ­χι­τε­κτο­νι­κών πα­ρα­δειγ­μά­των της πρό­σφα­της πε­ρι­ό­δου, οπό­τε και κα­τα­δει­κνύ­ε­ται η κα­ταλ­λη­λό­τη­τα του συν­δυ­α­στι­κού προ­τύ­που μη­χα­νή/δί­κτυο στη συ­γκρό­τη­ση του χώ­ρου.

«Το πρό­τυ­πο μη­χα­νής και δι­κτύου θα ήταν κα­τάλ­λη­λο στο να πε­ρι­γρά­ψει τη γέν­νη­ση, την εξέ­λι­ξη, τις αλ­λη­λε­πι­δρά­σεις, τις με­ταλ­λά­ξεις, το θά­να­το και την ανα­γέν­νη­ση για κά­θε μορ­φή συ­γκέ­ντρω­σης, ορ­γά­νω­σης, τρό­που σύ­ντα­ξης της σκέ­ψης, έκ­φρα­σης και από­δο­σης ση­μα­σι­ών, επί­σης τους σχη­μα­τι­σμούς σύν­θε­των ή και απλού­στε­ρων μορ­φών τά­ξης, με­ρι­κής ατα­ξί­ας ως και του από­λυ­του χά­ους. Εκτι­μώ­ντας το εύρος και τις προ­ε­κτά­σεις των εφαρ­μο­γών αυτών, πά­νω στο πρό­τυ­πο μη­χα­νής και δι­κτύου θα μπο­ρού­σε πι­θα­νά να ανα­πα­ρα­στα­θεί με επάρ­κεια κά­θε στοι­χείο, συν­θή­κη και γε­γο­νός ανα­φο­ρι­κά με την από κοι­νού συ­νει­σφο­ρά τους στη συ­γκρό­τη­ση του χώ­ρου».

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

13.50

Το ερώ­τη­μα γύ­ρω από τον αν­θρω­πο­γε­νή χώ­ρο και τη σχέ­ση του με την κοι­νω­νία-τον πο­λι­τι­σμό-τον άν­θρω­πο ανα­δύ­ε­ται και πά­λι με έντα­ση. Όπως και η συ­ζή­τη­ση για το σώ­μα και το ρό­λο του στη συ­νά­ντη­σή μας με τον κό­σμο, για τους τρό­πους με τους οποί­ους συ­ναλ­λάσ­σε­ται με το κτι­σμέ­νο πε­ρι­βάλ­λον συμ­με­τέ­χο­ντας το ίδιο στη δο­μή-ορ­γά­νω­ση-και-αισθη­τι­κή του αλ­λά και τους τρό­πους με τους οποί­ους το χω­ρι­κό νό­η­μα εγ­γρά­φε­ται σε αυτό ρυθ­μί­ζο­ντας αντί­στοι­χα τις στά­σεις, τις συ­μπε­ρι­φο­ρές και τη δρα­στη­ρι­ό­τη­τά του.

Στο πλαί­σιο αυτού του πο­νή­μα­τος θα ασχο­λη­θού­με με την έν­νοια του σώ­μα­τος, τη ρευ­στή και δι­αρ­κώς με­τα­βαλ­λό­με­νη συν­θή­κη συ­γκρό­τη­σής της, με τους ποι­κί­λους τρό­πους δι­κτύ­ω­σής της με την κοι­νω­νία και τον πο­λι­τι­σμό, την ιστο­ρία και το πε­ρι­βάλ­λον. Στό­χος μας είναι να ανα­σύ­ρου­με από τον πα­ρελ­θό­ντα και πα­ρο­ντι­κό χρό­νο αντι­λή­ψεις για το σώ­μα που επέ­δρα­σαν στην αρ­χι­τε­κτο­νι­κή θε­ω­ρία και πρα­κτι­κή, εστι­ά­ζο­ντας σε αυτόν τον δι­ά­λο­γο σώ­μα­τος–κτι­σμέ­νου χώ­ρου. Δι­α­κρί­να­με πέ­ντε αντι­λή­ψεις: το σώ­μα ως τό­πο κο­σμο­λο­γι­κών ανα­φο­ρών και ανα­λο­γι­ών (σώ­μα-κάλ­λος), το σώ­μα ως μη­χα­νι­κή οντό­τη­τα αδι­α­με­σο­λά­βη­τη από συ­γκι­νη­σι­α­κές και βι­ω­μα­τι­κές απο­κρί­σεις (σώ­μα-μη­χα­νή), το σώ­μα-τό­πο εγ­γρα­φής σχέ­σε­ων εξου­σί­ας (σώ­μα-τό­πος πει­θάρ­χη­σης), το σώ­μα που δι­α­με­σο­λα­βεί­ται από τις εγ­γρα­φές και τους συμ­βο­λι­σμούς των κοι­νω­νι­κών επα­φών και δρα­στη­ρι­ο­τή­των (το σώ­μα-βί­ω­μα), κα­θώς και το δι­κτυ­ω­μέ­νο επι­κοι­νω­νι­α­κά σώ­μα της σύγ­χρο­νης επο­χής των νέ­ων τε­χνο­λο­γι­ών (σώ­μα-δί­κτυο). Πα­ρα­τη­ρού­με τις έντο­νες συν­δι­αλ­λα­γές αυτών των αντι­λή­ψε­ων με τον κτι­σμέ­νο αν­θρω­πο­γε­νή χώ­ρο, έναν πλού­σιο πο­λυ­φω­νι­κό δι­ά­λο­γο εντός του ιστο­ρι­κού πλαι­σίου, των κυ­ρί­αρ­χων κοι­νω­νι­κο-πο­λι­τι­σμι­κών εγ­γρα­φών και των ιδι­αί­τε­ρων προ­σω­πι­κών ανα­φο­ρών.

Επι­θυ­μού­με, μέ­σα από αυτήν την με­λέ­τη, να συμ­βάλ­λου­με στη συ­ζή­τη­ση για τις δυ­να­τό­τη­τες και τους πε­ρι­ο­ρι­σμούς των εκά­στο­τε αντι­λή­ψε­ων, για την εν­δε­χο­με­νι­κή ανά­δυ­ση νέ­ων αντι­λή­ψε­ων ιδι­αί­τε­ρα στο ση­με­ρι­νό με­τα­βα­τι­κό κα­θε­στώς των πολ­λα­πλών κρί­σε­ων και ανα­δι­α­τά­ξε­ων της κοι­νω­νί­ας και του πο­λι­τι­κού.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

49.50
Το βιβλίο Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση εξετάζει τα οθωμανικά μνημεία της Ελλάδας ως την κληρονομιά μιας ιστορικής περιόδου που υπόκειται σε πολλαπλές αναγνώσεις. Το συλλογικό αυτό έργο συγκεντρώνει πρωτότυπες μελέτες που καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων, όπως η ιστορία της τέχνης, η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική και οι σπουδές του αστικού χώρου. Μέσα από πλούσιο αδημοσίευτο αρχειακό, φωτογραφικό και επιγραφικό υλικό οι συγγραφείς των μελετών εμπλουτίζουν την γνώση της ιστορίας εμβληματικών οθωμανικών μνημείων των ελληνικών πόλεων και αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές της αρχιτεκτονικής του αγροτικού χώρου της Ελλάδας. Στις σελίδες του βιβλίου Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση ζωντανεύουν οι ιστορίες τόπων, κτιρίων και ανθρώπων από την οθωμανική περίοδο έως τις μέρες μας και τροφοδοτούν τον διάλογο για την θέση και το ρόλο αυτής της ιδιαίτερης κληρονομίας στην σύγχρονη Ελλάδα. Οι κριτικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο παρόν συλλογικό έργο ανανεώνουν και διευρύνουν την έρευνα στα πεδία των οθωμανικών σπουδών και της πολιτιστικής κληρονομίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

25.20
Τι φαίνεται καλό και γιατί; Η σύμβουλος σχεδιασμού Frida Ramstedt διευθύνει το κορυφαίο ιστολόγιο σχεδιασμού εσωτερικού χώρου της Σκανδιναβίας. Σε αυτό το βιβλίο αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εσωτερικής διακόσμησης και στάιλινγκ για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα σπίτι που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο, το γούστο και τον τρόπο ζωής σας. Γεμάτο με πρακτικές συμβουλές, εμπειρικούς κανόνες και μυστικά του επαγγέλματος, το Πρακτικός Οδηγός Εσωτερικής Διακόσμησης θα σας βοηθήσει να σκέφτεστε σαν επαγγελματίας σχεδιαστής.

ΧΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΧΤΙΣΤΑ

28.80
Τα κτίρια είναι «χτισμένα κείμενα», κείμενα που καταγράφουν και αφηγούνται τις ιστορίες των ανθρώπων που τα έχτισαν, αλλά και εκείνων που κατοίκησαν εκεί στο παρελθόν ή κατοικούν ακόμη μέχρι σήμερα στους χώρους τους. Συγκροτούνται κι αυτά από λέξεις που σχηματίζουν προτάσεις, αυτές με τη σειρά τους διαμορφώνουν κείμενα, έτσι ώστε στο τέλος διαβάζοντάς τα να πλησιάζεις στην κατανόηση της ουσίας του αρχιτεκτονικού τους χώρου. Τρεις καλαίσθητοι τόμοι με τρία μελετήματα του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ Τάση Παπαϊωάννου για την αρχιτεκτονική και την σπουδή της.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

20.70
RUDOLF ARNHEIM │ 12/2022 │ 308 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789601225814 │ UNIVERSITY STUDIO PRESS

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

16.20
Από τότε που πρωτοκυκλοφόρησαν, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, Τα μάτια του δέρματος δεν άργησαν να καθιερωθούν ως ένα κλασικό κείμενο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής θεωρίας. Στις σελίδες τους ο Φινλανδός αρχιτέκτονας και στοχαστής Γιούχανι Πάλλασμαα, ο οποίος προλογίζει την ελληνική έκδοση, εκφράζει μια χειροπιαστή αρχιτεκτονική πρόθεση· σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί η ψηφιακή εικόνα και το χέρι του αρχιτέκτονα το έχει αντικαταστήσει ο ψηφιακός σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική, για να εκφράσει ανθρώπινες ψυχολογικές ποιότητες και να επαναφέρει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο ως σωματική ύπαρξη, πρέπει να απαλλαγεί από τον οφθαλμοκεντρισμό της και να απευθυνθεί σε όλες τις αισθήσεις, όχι μόνο στην όραση αλλά και στην αφή, στην ακοή, στην όσφρηση, ακόμα και στη γεύση· οφείλει να δώσει έμφαση στη συνολική χωρική εμπειρία του κτιρίου. Το δοκίμιο συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή του καθηγητή Πήτερ ΜακΚήθ στη ζωή, στο έργο και στη διανοητική πορεία του Γιούχανι Πάλλασμαα. Τα κείμενα εικονογραφούνται με 41 φωτογραφίες και σχέδια.
Juhanni Pallasmaa (Γιούχανι Πάλλασμαα), ένας από τους πλέον διακεκριμένους Φινλανδούς αρχιτέκτονες, αλλά και ένας ξεχωριστός στοχαστής στο πεδίο της αρχιτεκτονικής, γεννήθηκε το 1936 στο Χέμεενλίννα της Φινλανδίας. Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ελσίνκι και επί δεκαετίες συνδύασε το έργο του αρχιτέκτονα, τόσο στη χώρα του όσο και διεθνώς, με μια δυναμική ακαδημαϊκή καριέρα. Διετέλεσε πρύτανης του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Τεχνών του Ελσίνκι, διευθυντής του Μουσείου Φινλανδικής Αρχιτεκτονικής, καθηγητής και κοσμήτορας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, καθώς και επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

22.50
Το βιβλίο μελετά τις έξυπνες πόλεις και τις σχετικές με αυτές δραστηριότητες εξυπηρετώντας πολλαπλούς στόχους. Πρώτον, να αποσαφηνίσει το πλαίσιο της έξυπνης πόλης και τον ρόλο της διακυβέρνησης σε αυτή. Δεύτερον, να γίνει ένας οδηγός για κυβερνήσεις, ερευνητές και επαγγελματίες βοηθώντας τους να κατανοήσουν τι είναι η έξυπνη πόλη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τη διεθνή πρακτική, προσδιορίζοντας τα στοιχεία που συνθέτουν μια έξυπνη πόλη και τα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετηθεί η αποστολή της. Τρίτον, να προσφέρει στους αναγνώστες τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν, να εκτιμήσουν τις δυνατότητες, να διαχειριστούν την ανάπτυξη και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα ενός έργου έξυπνης πόλης. Τέταρτον, να χρησιμεύσει ως διδακτικό υλικό για φοιτητές που προσεγγίζουν ζητήματα σχετικά με την έξυπνη πόλη. Από αυτή την άποψη, κάθε κεφάλαιο έχει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και ένα σύνολο ερωτήσεων για την υποστήριξη της μάθησης. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται αρκετά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες μελέτες, ευρύ επιστημονικό υλικό (άρθρα, βιβλία και εκθέσεις), στοιχεία από εμπειρογνώμονες, προσωπικές εμπειρίες και παραδείγματα πόλεων.  

ΣCLOPA: Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

10.80
Ένα σπίτι στην Κρήτη, τρεις αιώνες ζωής, μια μικρή ιστορία από έναν τόπο με σημάδια ανθρώπινης ζωής και εξέλιξης από την Υστερομινωική εποχή. Η αναπαλαίωση πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ταυτότητα του κτηρίου και διάθεση διάσωσης και ανάδειξης κάθε στοιχείου αυτής. Ο εξωραϊσμός με πρόσημο τον σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση θα πραγματωθεί αν η λαϊκή αρχιτεκτονική επανέλθει στου λαϊκούς ανθρώπους, όπως έλεγε ο Άρης Κωνσταντινίδης, αλλά και τη φροντίδα της μνήμης, όπως πρεσβεύουν οι Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal. Περιπλανώμενος στους χώρους της Sclopa, μια σειρά από ασυνήθιστα, αλλόκοτα αρχιτεκτονικά στοιχεία συστήνονται στον επισκέπτη, που θα τον παρασύρουν σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, στην ομορφιά της Κρήτης, των ανθρώπων της. Στο μικρό μας βιβλίο θα συναντήσουμε μερικά από αυτά, έτσι λίγο λίγο να μας ανοίξουν την πόρτα σε έναν πολιτισμό που αντέχει, πολέμα, αγαπά, ερωτεύεται, υπομένει, με άλλα λόγια… ζει!

ΜΑΘΕΤΟ ΤΟ AUTOCAD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

47.12
Περιέχει: Πρόλογος - Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD - Τα Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση - Η Οργάνωση του Σχεδίου - Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης - Προηγμένες Τεχνικές Σχεδίασης - Κείμενα, Διαστάσεις, Διαγραμμίσεις, και Πληροφορίες - Παρουσίαση και εκτύπωση του σχεδίου - Φωτορεαλισμός και Κίνηση - Δουλεύοντας με το CADware - Η διευθέτηση του AutoCAD - Συνοδευτικό υλικό - Ευρετήριο