Βλέπετε 1–12 από 161 αποτελέσματα

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

13.50
Οι πέτρες και οι βράχοι δεν είναι παρά το αρχείο που διατηρεί ο πλανήτης µας για το παρελθόν του, το ηµερολόγιο που κράτησε στο πέρασµα του γεωλογικού χρόνου. Είναι ένα ηµερολόγιο τόσο εκτενές, µε τόσο πολλούς τόµους, ώστε για να στεγαστεί χρειάστηκε ολόκληρος ο γήινος φλοιός. Μόλις κάποιος µάθει να βλέπει τις πέτρες σαν κείµενα, ολόκληρη η Γη µετατρέπεται σε µια πλανητική βιβλιοθήκη. Και οι άνθρωποι που εδώ και δύο αιώνες ανέλαβαν να µεταφράσουν τα κείµενα της βιβλιοθήκης αυτής είναι οι γεωλόγοι. Τα κείµενα της πλανητικής µας βιβλιοθήκης αφηγούνται παραµύθια επιβίωσης µε αίσιο τέλος, αλλά και γοτθικής ατµόσφαιρας ιστορίες µαζικής καταστροφής. Καθώς βυθιζόµαστε στις αχανείς εκτάσεις του γεωλογικού χρόνου και της γήινης ιστορίας, νιώθουµε να µας τυλίγει η παρουσία του παρελθόντος και συνειδητοποιούµε ότι µια µέρα θα γίνουµε κι εµείς µια µικρή καταχώριση στο ηµερολόγιο της Γης. Ας σεβαστούµε, λοιπόν, τις λεπτές ισορροπίες του κόσµου που µας περιβάλλει, ώστε η µελλοντική καταγραφή που θα µας αφορά να µην θυµίζει αρχαία ελληνική τραγωδία.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

45.79
Οι απόπειρες χαρτογραφικής αναπαράστασης του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος έχουν μακρά ιστορία και ταυτίζονται ίσως, με τα πρώτα βήματα του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο θεματικός χάρτης αποτελεί παραδοσιακά ένα επικοινωνιακό μέσο και ταυτόχρονα ένα εργαλείο ανάλυσης και ερμηνείας του χώρου. Σύγχρονα, ο εκτεταμένος ρόλος του ψηφιακού χάρτη με την υποστήριξη των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων εμπεδώνεται ως μεθοδολογικό μέσο υποβοήθησης των διαδικασιών λήψης χωρικών αποφάσεων, του σχεδιασμού και της χάραξης πολιτικών σε κάθε γεωγραφικό επίπεδο και κλίμακα. Αντικείμενο του θεματικού χάρτη είναι η μετάδοση του κατάλληλου «χωρικού μηνύματος» ανάλογου προς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός εξειδικευμένου (ή μη) αναγνώστη χωρίς ελλείψεις ή περιττό πληροφοριακό «θόρυβο». Για το σκοπό αυτό δεν αρκεί η απλή διαχειριστική δυνατότητα που προσφέρουν τα εργαλεία της πληροφορικής τα οποία οδηγούν συνηθέστατα σε στοιχειώδη χαρτογραφικά λάθη, όταν η θεωρητική τεκμηρίωση απουσιάζει από τη χαρτογραφική πρακτική. Στόχος του βιβλίου είναι η εμπέδωση και εφαρμογή των χαρτογραφικών κανόνων και των αρχών της γραφικής σημειολογίας, η διερεύνηση των κριτηρίων επιλογής του χαρτογραφικού συμβολισμού σε συσχετισμό με τα προς απεικόνιση δεδομένα και η δεξιότητα στο χειρισμό σύγχρονων χαρτογραφικών εργαλείων για το σχεδιασμό και τη σύνθεση ενός εύληπτου, επικοινωνιακά ακριβούς, επιστημονικά αξιόπιστου και αισθητικά επαρκούς χαρτογραφικού αποτελέσματος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

31.48
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να αποτελέσει βοήθημα για τους φοιτητές των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας. Κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με το παρόν σύγγραμμα είναι: “Μηχανική Πετρωμάτων”, “Σήραγγες και Υπόγεια Έργα”, “Υποστήριξη Υπογείων έργων”, “Τεχνική Γεωλογία”, “Βραχομηχανική – Σήραγγες”, “Στοιχεία Γεωτεχνικής Μηχανικής”, “Προχωρημένη Γεωμηχανική”, “Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Βραχομηχανική”, και “Πειραματική Βραχομηχανική”. Το θεωρητικό υπόβαθρο της Μηχανικής των Πετρωμάτων παρουσιάζεται εκτενώς στα αντίστοιχα ελληνόγλωσσα βιβλία τα οποία καλύπτουν το γνωστικό αυτό αντικείμενο. Το παρόν σύγγραμμα επικεντρώνεται στην ανάλυση και επεξήγηση της επίλυσης απλών και σύνθετων ασκήσεων Μηχανικής Πετρωμάτων. Με στόχο τη διευκόλυνση του αναγνώστη, στην αρχή του κάθε κεφαλαίου γίνεται μια περιληπτική παρουσίαση της σχετικής θεωρίας η οποία είναι η απολύτως απαραίτητη για την επίλυση των αντίστοιχων ασκήσεων. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξισώσεις που ορίζουν τα διάφορα μεγέθη καθώς και στις σχέσεις μεταξύ τους και παράλληλα παρουσιάζεται η μεθοδολογία εργασίας που συνήθως ακολουθείται για την επίλυση των ασκήσεων αυτών. Επιπλέον εξηγείται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια το κάθε βήμα με συνεχή αναφορά στις αντίστοιχες εξισώσεις και σχέσεις. Η ύλη (μετά την Εισαγωγή – Κεφάλαιο 1) κατανέμεται στα παρακάτω κεφάλαια: Στο δεύτερο (2ο) κεφάλαιο παρατίθενται το μαθηματικό υπόβαθρο και τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των διανυσμάτων και των τανυστών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην ανάλυση της θεωρίας και στις θεωρητικές εφαρμογές των επόμενων κεφαλαίων. Το τρίτο (3ο) κεφάλαιο αναφέρεται στον τανυστή τάσης που χαρακτηρίζει την εντατική κατάσταση σε οποιοδήποτε σημείο ενός σώματος, ενώ στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο μελετάται η εντατική κατάσταση σε δύο διαστάσεις και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην κατανόηση και στον τρόπο που χρησιμοποιείται ο κύκλος του Mohr. Στο πέμπτο (5ο) κεφάλαιο παρουσιάζεται το μέγεθος της τροπής ή αλλιώς ανηγμένης παραμόρφωσης που συνδέεται άμεσα με τις τάσεις με σχέση αιτίου – αποτελέσματος. Στο έκτο (6ο) κεφάλαιο περιγράφεται η καταστατική εξίσωση ελαστικής συμπεριφοράς σε δύο και τρεις διαστάσεις. Το ελαστικό μοντέλο αντιπροσωπεύει την πιο κοινή καταστατική συμπεριφορά των υλικών μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων πολλών πετρωμάτων, και αποτελεί μια χρήσιμη βάση για την περιγραφή πιο περίπλοκης συμπεριφοράς. Η ελαστική συμπεριφορά ενός σώματος κάτω από συγκεκριμένη εντατική καταπόνηση αναλύεται εφαρμόζοντας τον νόμο του Hooke για τρεις διαστάσεις. Τα κριτήρια αστοχίας, που αποτελούν μαθηματικές εκφράσεις και έχουν την ικανότητα να εκτιμούν πότε θα συμβεί η αστοχία του πετρώματος, μελετώνται στο έβδομο (7ο) κεφάλαιο. Παρουσιάζεται ο τρόπος εφαρμογής δύο βασικών και ευρέως εφαρμόσιμων κριτηρίων αστοχίας στην περίπτωση του άρρηκτου πετρώματος και της βραχομάζας. Στο όγδοο (8ο) κεφάλαιο εξετάζεται η ευστάθεια κυκλικών και ελλειπτικών υπόγειων ανοιγμάτων (σηράγγων και φρεάτων), η ζώνη επιρροής αυτών, καθώς και η ευστάθεια υπόγειων ανοιγμάτων της μορφής θαλάμων και στύλων. Αφού γίνει κατανοητή στο ένατο (9ο) κεφάλαιο η ανάλυση και η στερεογραφική προβολή των ασυνεχειών οι οποίες καθιστούν τη μάζα των πετρωμάτων ασυνεχή, το δέκατο (10ο) κεφάλαιο παρουσιάζει τον τρόπο εφαρμογής των σύγχρονων συστημάτων ταξινόμησης της βραχομάζας τα οποία στην ουσία αποδίδουν τιμές σε εκείνες τις ιδιότητες ή χαρακτηριστικά της που θεωρείται πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της. Τέλος, στο ενδέκατο (11ο) κεφάλαιο παρουσιάζονται τρόποι εφαρμογής υποστήριξης και ενίσχυσης της βραχομάζας κοντά στα όρια των υπογείων ανοιγμάτων.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

31.73
Περιέχει: Πρόλογος – Εισαγωγή – Γεωλογικό Υπόβαθρο – Γεωθερμικά Συστήματα και Πεδία – Χαρακτηριστικά των Γεωθερμικών Ρευστών – Τεχνικές Αναζήτησης, Έρευνας, Εντοπισμού & Παραγωγής Γεωθερμικών Ρευστών – Χρήσεις της Γεωθερμικής Ενέργειας – Τεχνικά Προβλήματα κατά την Αξιοποίηση της Γεωθερμίας – Γεωθερμία και Περιβάλλον, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα – Οικονομικά-Τεχνικά Στοιχεία των Γεωθερμικών Εφαρμογών – Η Αξιοποίηση της Γεωθερμικής Ενέργειας στην Ελλάδα – Παραρτήματα – Βιβλιογραφία – Λεξικό Αγγλικών Όρων – Ευρετήριο

ΓΕΩΛΟΓΙΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

35.46
Περιέχει: Εισαγωγικές Έννοιες - Εξωγενείς Διεργασίες - Ορυκτά και Πετρώματα - Εδαφικές Μετακινήσεις - Ενδογενείς Διεργασίες - Ερμηνεία Γεωλογικών Χαρτών - Στοιχεία Γεωλογίας και Γεωδυναμικής της Ελλάδας – Βιβλιογραφία - Ευρετήριο 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

39.43
Περιέχει: Πρόλογος - Ιστορία Χαρτογραφίας - Βασικές αρχές των GIS - Είδη Δεδομένων - Εισαγωγή Δεδομένων - Συστήματα Συντεταγμένων - Ανάλυση Δεδομένων - Χαρτογραφία - Μοντελοποίηση - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

NOWHERELANDS ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ 1840-1970

31.50
Αυτή είναι μια διαφορετική εκδοχή παγκόσμιας ιστορίας, είναι μια αφήγηση -μέσω των γραμματοσήμων- της ιστορίας των κρατών που έχουν εξαφανισθεί από το χάρτη. Περισσότερες από 1.000 χώρες εξέδωσαν τα δικά τους γραμματόσημα τα τελευταία 175 χρόνια, μετά την κυκλοφορία του ‘Penny Black’ στην Αγγλία το 1840. Οι περισσότερες από τις χώρες αυτές σήμερα δεν υπάρχουν. Τα ονόματα κάποιων από τις χώρες αυτές αντανακλούν δεσμούς, όπως η Biafra με την πείνα και το Bhopal με την περιβαλλοντική καταστροφή. Άλλες πάλι σε ελάχιστους θυμίζουν κάτι, όπως το Labuan, το Tannu Tu-va και το Fiume. Όλες αυτές οι χώρες έχουν συναρπαστικές ιστορίες να μας διηγηθούν, ακόμη κι αν η ζωή τους υπήρξε βραχύβια όπως, για παράδειγμα, η Eastern Karelia, η οποία επέζησε μόνο για μερικές εβδομάδες τον χειμώνα του 1922· άλλες πάλι υπήρξαν περισσότερο επίμονες, όπως για παράδειγμα το Orange Free State, μια δημοκρατία των Boer η οποία γιόρτασε τα 50 χρόνια της ως ανεξάρτητο κράτος στα τέλη του 1800. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την ιστορία 50 χωρών οι οποίες έχουν καταρρεύσει. To εύρος των χωρών αυτών αντανακλά διαφορετικές όψεις της παγκόσμιας ιστορίας κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, με τις ιδεολογίες τους, τον ιμπεριαλισμό, τον αγώνα για την εξεύρεση πόρων, τα κύματα προσφύγων, τους μεγάλους και τους ασήμαντους πολέμους. Στο πλαίσιο, αυτό τα γραμματόσημα με τα μοτίβα και τα σύμβολά τους πρέπει να εξετασθούν ως επίσημες αυτοπαρουσιάσεις. Αποτελούν ουσιαστικά εκφράσεις της επιθυμητής εικόνας που οι εκάστοτε εξουσίες επιθυμούσαν να παρουσιάσουν, των θέσεων και των φιλοδοξιών τους, είτε ήταν επαναστατικές, είτε αποικιοκρατικές. Πέρα από τα γραμματόσημα, το βιβλίο βασίζεται σε αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και σε μεταγενέστερες ιστορικές αναλύσεις.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ARCGIS PRO

60.49
Περιέχει: Πρόλογος - Χρήση γεωχωρικών δεδομένωνμε το ArcGIS Pro - Χρήση πινάκων, περιγραφικών δεδομένων και ερωτημάτων στο ArcGIS Pro - Δημιουργία χαρτογραφικών συνθέσεων με το ArcGIS Pro - Δημοσίευση επιπέδων πληροφορίας από το ArcGIS Pro και κατασκευή εφαρμογών web με το ArcGIS Online - Απόκτηση δεδομένων ΓΣΠ από το Internet και χρήση τους στο ArcGIS Pro - Δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων με το ArcGIS Pro - Επεξεργασία δεδομένων με το ArcGIS Pro - Πώς πραγματοποιείται η χωρική ανάλυση στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση γεωεπεξεργασίας  στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση γεωκωδικοποίησης στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση ανάλυσης δικτύου στο ArcGIS Pro - Χρήση δεδομένων πλεγματικής μορφής στο ArcGIS Pro - Χρήση εικόνων τηλεπισκόπησης στο ArcGIS Pro - Πραγματοποίηση χωρικής παρεμβολής με το ArcGIS Pro - Εργασία με ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα στο ArcGIS Pro - Εργασία με ισοϋψείς γραμμές, Δίκτυα Ακανόνιστων Τριγώνων (TIN) και εικόνες 3D στο ArcGIS Pro - Εργασία με δεδομένα Lidar στο ArcGIS Pro - Αναπαράσταση 3D γεωχωρικών δεδομένων με το ArcGIS Pro - Χρήση υπολογισμών απόστασης και διαδρομής ελάχιστου κόστους στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση πράξεων άλγεβρας χαρτών στο ArcGIS Pro - Κατασκευή μοντέλου στο ArcGIS Pro - Χρήση εργαλείων υδρολογικής μοντελοποίησης στο ArcGIS Pro - Μετάβαση από το ArcMap στο ArcGIS Pro - Χρήση συστημάτων αναφοράς στο ArcGIS - Γλωσσάρι

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΟΣΦΑΙΡΑ

10.80
Η θεωρία της ζωής ως γεωλογικής δύναμης και μάλιστα της πιο ισχυρής είναι ο σύγχρονος θεωρητικός πυρήνας της πλανητικής γεωλογίας και της αστροβιολογίας. Η εξέλιξη αυτού του φαινομένου μελετάται από τις βιογεωχημικές διαδικασίες που συγκροτήθηκαν σε ξεχωριστό κλάδο από τον Βλαντίμιρ Ιβάνοβιτς Βερνάντσκι (Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863-1945)). Ο ίδιος θα ιδρύσει άλλους δυο επιστημονικούς κλάδους, την επιστήμη της βιόσφαιρας και τη ραδιογεωλογία. Ό,τι είναι η θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών στον χρόνο, είναι η θεωρία του Βερνάντσκι για την εξέλιξη της πλανητικής ύλης στον χώρο (άβιας και έμβιας). Κανείς μέχρι τότε δεν είχε σκεφτεί να θεωρήσει τη ζωντανή ύλη ως πέτρωμα και συγκεκριμένα ως ένα πέτρωμα ενός ειδοποιού είδους. Αυτή η ιδέα θα βασιστεί στη θεωρία της εξέλιξης των στοιχείων σε πλανήτες, στον μεταμορφισμό των πετρωμάτων ως αιτίας δημιουργίας πλανητικής έμβιας ύλης μέσα σε βιόσφαιρες. Η ζωή με τη σειρά της παράγει γεωλογία. Δεν πρόκειται για μία επιπλέον γεωλογική δύναμη, αλλά για την κατεξοχήν γεωλογική δύναμη. Ο Βερνάντσκι συνδέει ευθέως την ύπαρξη ζωής με την θεμελιακή δισυμμετρία των Παστέρ-Κιουρί, την έλλειψη συμμετρίας μεταξύ δεξιόστροφων και αριστερόστροφων κρυσταλλικών δομών και επεκτείνει το κριτήριό του στη σχέση πρωτεϊνοσύνθεσης και κρυσταλλοποίησης. Καθώς κάθε δισυμμετρικό φαινόμενο έχει ως αιτία του μόνο άλλο δισυμμετρικό φαινόμενο, έπεται ότι η ζωή προέρχεται μόνο από ζωή (αρχή Ρέντι). Το αν αυτά τα κριτήρια ικανοποιούνται και από τους ιούς, είναι ένα ερευνητικό ζήτημα που εξετάζεται όχι μόνο βάσει των διακρίσεων μεταξύ έμβιας και άβιας ύλης, αλλά και στις σχέσεις κυτταρο-κεντρικής βιολογίας και εξω-κυτταρικής βιολογίας. Έτσι, ακόμη και αδιέξοδα της βιολογικής εξέλιξης επιλύονται ή τίθενται σε νέα βάση υπό το φως της θεωρίας της εξέλιξης των στοιχείων, της άβιας ύλης, της έμβιας ύλης και των πολλαπλών διαδοχικών βιοσφαιρών πάνω στον ίδιο πλανήτη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ: ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

33.82
Μέρος 1ο: Κύκλος Νερού – Λεκάνη Απορροής - Επιφανειακή Υδρολογία – Υδρολογικό Ισοζύγιο | Χρήσιμες Στατιστικές Έννοιες στην Υδρολογία | Κύκλος του Νερού – Λεκάνη Απορροής | Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα | Εξατμισοδιαπνοή | Κατείσδυση | Επιφανειακή Απορροή |  Υδρολογικό Ισοζύγιο | Μέρος 2o: Υπόγειοι Υδροφορείς – Κίνηση του Υπόγειου Νερού - Πιεζομετρία – Δίκτυα Ροής | Βασικές Έννοιες Μηχανικής του Νερού | Υπόγειοι Υδροφορείς | Κίνηση του Υπόγειου Νερού – Νόμος του Darcy | Πιεζομετρία – Δίκτυα Ροής | Μέρος 3o – Γεωλογικοί Σχηματισμοί - Και Υπόγειοι Υδροφορείς – Υδρογεωλογία του Καρστ – Πηγές Προσομοίωση Υπόγειων Ροών | Γεωλογικοί Σχηματισμοί και Υπόγειοι Υδροφορείς  - Υδρογεωλογία του Καρστ | Πηγές | Προσομοίωση Υπόγειων Ροών | Παράρτημα | Φροντιστηριακές Ασκήσεις | Γενική Βιβλιογραφία | Ευρετήριο

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

15.26
Το 1981 τρεις Έλληνες επιστήμονες, οι Παναγιώτης Βαρώτσος, Καίσαρας Αλεξόπουλος και Κωνσταντίνος Νομικός παρουσίασαν τη μέθοδο που είχαν αναπτύξει για

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

33.14
Το βιβλίο αυτό, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1992, ήρθε να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία όσον αφορά το αντικείμενο της Οικονομικής Γεωγραφίας. Από το 1992 έγιναν πολλές επανεκδόσεις αυτού του βιβλίου με μικρές βελτιώσεις. Ο Λόης Λαμπριανίδης παρουσιάζει τώρα στην επιστημονική κοινότητα μια νέα, βελτιωμένη και συμπληρωμένη, έκδοση του βιβλίου, στην οποία έχει προσθέσει πολλά παραδείγματα, κυρίως από την ελληνική πραγματικότητα, σε μια προσπάθεια να γίνει πιο φιλικό / κατανοητό από τον αναγνώστη.