Βλέπετε 1–12 από 163 αποτελέσματα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2024

63.00
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις» καλύπτει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική επιχειρηματικότητα κάθε μορφής (παροχή υπηρεσίας, εμπόριο, Δελτίο Παροχής υπηρεσιών, περιστασιακή απασχόληση). Η νομοθεσία που παρατίθεται είναι πλήρως ενημερωμένη και κωδικοποιημένη περιλαμβάνει περισσότερα από 150 παραδείγματα και αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια τα οποία χωρίζονται στις εξής θεματικές κατηγορίες: Κεφάλαιο 1 – Φορολογία: Περιλαμβάνονται οι βασικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν.4172/2013): έννοια επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπιπτόμενες και μη δαπάνες, αποσβέσεις, προβλέψεις, ζημία, προσαυξημένη έκπτωση δαπανών, προσδιορισμός φόρου, προσδιορισμού ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ν.5073/2023). Ακόμη, αναλύονται οι περιπτώσεις φορολόγησης των αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και Παραστατικό Παροχής Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης), το τέλος επιτηδεύματος, ενώ γίνεται διάκριση ανά κατηγορίες επαγγελματιών (δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί-αρχιτέκτονες, συγγραφείς, κ.ά.) με σκοπό την αντιμετώπιση ιδιαίτερων φορολογικών χειρισμών. Κεφάλαιο 2 – ΦΠΑ: Βασικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, βάσει της τελευταίας κωδικοποίησης του με τον ν.5079/2023 αλλά και βάσει των πιο πρόσφατων εγκυκλίων και αποφάσεων, όπως: ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, αυτοπαράδοση αγαθών, ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, δικαίωμα έκπτωσης, τριγωνικές συναλλαγές, αλυσιδωτές συναλλαγές, έκπτωση του φόρου, Prorata, διακανονισμός του φόρου (για πάγια και ακίνητα μισθωμένα με ΦΠΑ), φορολογητέα αξία, συντελεστές ΦΠΑ (εστίαση μεταφορά προσώπων, ξενοδοχειακών υπηρεσιών κ.α.), επιστροφή ΦΠΑ (διαδικασία). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τόπο παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά) για μεσάζοντες, για υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα, για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές κ.α. υπηρεσίες. Επίσης σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι απαλλαγές από τον φόρο, όπου γίνεται ομαδοποίηση ανά επαγγελματική δραστηριότητα (νομικές, ιατρικές, ασφαλιστικές κ.λπ. υπηρεσίες. Τέλος, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται και τα ειδικά καθεστώτα: • μικρών επιχειρήσεων, • καταβολής του φόρου από τον λήπτη ηλεκτρονικών αγαθών (tablet, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), • για την επιβολή ΦΠΑ σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος-μέλος κατανάλωσης που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις καθώς και • για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη Κεφάλαιο 3 – ΕΛΠ: Περιλαμβάνονται όλες οι βασικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ – ν.4308/2014) που αφορούν στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των παραστατικών. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων κ.λπ., εντάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της παρ. 2γ του άρθρου 1, δίνεται βαρύτητα στην τήρηση των απλογραφικών βιβλίων (φόροι-τέλοι, καταστροφές αποθεμάτων, αποσβέσεις, επιχορηγήσεις, έσοδα επόμενης χρήσης, μη εκπιπτόμενες δαπάνες κ.λπ.), παρακολούθηση παγίων, διενέργεια απογραφής, σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων, παρακολούθηση λογιστικής-φορολογικής βάσης. Όσον αφορά την έκδοση παραστατικών περιλαμβάνονται: τιμολόγιο - απόδειξη λιανικής συναλλαγής (τρόπος -χρόνος έκδοσης ), υποχρέωση ή απαλλαγή από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ), υποχρέωση POS αλλά και τη διασύνδεσή του με το φορολογικό μηχανισμό. Τέλος, παρουσιάζονται ιδιαίτερα ζητήματα τήρησης βιβλίων και έκδοσης παραστατικών ανά κλάδο (νομικές υπηρεσίες, καλλιτεχνικές υπηρεσίες, εμπόριο, υπηρεσίες υγείας, εστίασης, τουρισμού, ταξί) Κεφάλαιο 4 – myData: Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις διαβίβασης των παραστατικών την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA όπως προκύπτουν στην Α.1138/2020 (κωδικοποιημένη με την Α.1170/2023), η διαβίβαση των στοιχείων λιανικής μέσω της σύνδεσης του ΦΗΜ με το e-send, η διαδικασία για το «κλείδωμα» των δηλώσεων ΦΠΑ μέσω των εσόδων και εξόδων που διαβιβάζονται στο myDATA, η τυποποίηση των παραστατικών, αλλά και οι οδηγίες έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών μέσω της εφαρμογής timologio (και για δικηγόρους). Τέλος, και σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται ιδιαίτερά ζητήματα ανά επαγγελματική ομάδα (εκτελωνιστές, ξενοδοχεία, δικηγόροι) Κεφάλαιο 5 – ΕΦΚΑ: Παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα ασφάλισης βάσει του ν.4387/2016, όπως οι υπόχρεοι σε ασφάλιση, και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ανά κατηγορία, οι διατάξεις για την παράλληλη ασφάλιση δεδομένου ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες δύνανται να ασκούν και μισθωτή εργασία, η ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή με Τίτλο κτήσης, η ασφάλιση των συνταξιούχων που εργάζονται ως μη μισθωτοί (ή με ΔΠΥ ή με τίτλο κτήσης) και η διαδικασία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Τέλος, στο Παράρτημα περιλαμβάνεται οδηγός χρήσης εφαρμογής «Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης» και τα ασφαλιστέα πρόσωπα, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοτελώς Απασχολουμένων ανά πρώην φορέα κύριας ασφάλισης για τη διευκόλυνση της ένταξή τους στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΔ 80/2022) 2024

58.50
Με το π.δ.80/2022 κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία του ατομικού εργατικού δικαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας Κώδικας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την ερμηνεία και εφαρμογή του εν λόγω δικαίου, όσο και για την τροποποίηση της νομοθεσίας στο μέλλον. Πρόκειται για την κωδικοποίηση πλέον των 50 νομοθετημάτων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων των τελευταίων 100 ετών από το 1920, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Kεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) με τη συμβολή επιτροπής νομικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και με βάση την προεργασία που εκπόνησε ομάδα νομικών. Η κωδικοποίηση δεν επιφέρει καμία τροποποίηση, προσθήκη ή κατάργηση διατάξεων, αλλά συγκεντρώνει τις υφιστάμενες διατάξεις όπως ισχύουν, με λογική και θεματική συνέχεια προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κείμενο του Κώδικα και στην αρχική διάταξη που έχει κωδικοποιηθεί, αυτή που θα εφαρμοσθεί θα είναι η αρχική διάταξη. H κωδικοποίηση πραγματοποιήθηκε για την διευκόλυνση τόσο των άμεσα ενδιαφερομένων εργαζομένων και εργοδοτών όσο και των δικηγόρων, δικαστών, νομικών επιστημόνων, συνδικαλιστών κ.ά., που ασχολούνται με τα ζητήματα της εργασίας. Επιπλέον, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας υπηρετεί την αρχή της καλής νομοθέτησης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας δικαίου. Μεταξύ άλλων, η κωδικοποιημένη εργατική νομοθεσία περιλαμβάνει τις βασικές ρυθμίσεις για τη σύμβαση εργασίας, την έννοια και το περιεχόμενό της, την κατάρτιση και την καταγγελία της, τον χρόνο εργασίας (ωράριο και άδειες) και την αμοιβή, κ.ά. Όσον αφορά την παρούσα έκδοση με τίτλο «Πρακτικός Οδηγός για Εργατικά Θέματα Π.Δ.80/2022» είναι πλήρως ανανεωμένη σε δομή και περιεχόμενο και περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των άρθρων του Προεδρικού Διατάγματος ενώ είναι ενημερωμένη μέχρι και το ν.5073/2023 (ΦΕΚ Α’204/11.12.2023).

Ε.Λ.Π – ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

54.00
Η νέα έκδοση «ΕΛΠ – Οδηγός Εργασιών Τέλους Χρήσης 2024» της Astbooks παρουσιάζει την ορθή διαδικασία κλεισίματος χρήσης, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων σε ό,τι αφορά την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων από τους διοικούντες. Η συγκεκριμένη έκδοση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για το «κλείσιμο» της χρήσης και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις αλλαγές που τυχόν συντελέστηκαν με την εφαρμογή από 1.1.2019 του νέου Κώδικα Περί Ανωνύμων Εταιρειών (ν.4548/2018), ενώ φορολογικά είναι ενημερωμένη με τον πρόσφατο ν.5073/2023. Το βιβλίο περιλαμβάνει πλήθος αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε θέμα και χωρίζεται σε 8 μέρη ως εξής: Επιμέτρηση αποθεμάτων Αποτίμηση παγίων στοιχείων – Αποσβέσεις Έλεγχος & τακτοποίηση λογ/μών ενεργητικού & παθητικού Στοιχεία καθαρής θέσης & κατάστασης αποτελεσμάτων Φορολογία εισοδήματος Προσδιορισμός αποτελεσμάτων – Διάθεση κερδών – Οικονομικές καταστάσεις (περιλαμβάνει πολυσέλιδη ολοκληρωμένη εφαρμογή-άσκηση κλεισίματος χρήσης για διπλογραφικά βιβλία) Έλεγχος & υποβολή οικονομικών καταστάσεων Απλοποιήσεις & απαλλαγές Τέλος, με την αγορά του βιβλίου, ο αναγνώστης αποκτάει πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις», η οποία αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τη σύνταξη του ισολογισμού των οντοτήτων κάθε κατηγορίας που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, βάζοντας τα στοιχεία του ισοζυγίου σας (περιλαμβάνονται οι οδηγίες λήψης της εφαρμογής στο βιβλίο).

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2024

58.50
Στη νέα έκδοση «Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024» των εκδόσεων Asbooks πραγματοποιείται μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει το ίδιο ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των λογιστών, στη σύνθετη καθημερινότητα και παράλληλα να αποδοθεί στο μέτρο του δυνατού, η «λογική» με την οποία κρίνονται οι δαπάνες ως προς την εκπεσιμότητά τους από τις επιχειρήσεις, με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ. Η παρουσίαση, στο παρόν βιβλίο, των περιπτώσεων των δαπανών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, φιλοδοξεί να αναλύσει τα εν λόγω έξοδα στο πνεύμα του γενικού κανόνα όπως τίθεται στον ΚΦΕ, συμπεριλαμβανομένων και επικαιροποιημένων των σχετικών εγγράφων και εγκυκλίων που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση, καθώς και των περιπτώσεων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης και αναλύονται εκτενώς στις επόμενες σελίδες.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ MYDATA – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2024

63.00
Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τώρα, ύστερα και από αρκετές αναβολές προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να υποδεχτούν την εν λόγω μεταρρύθμιση, όσο αυτό είναι δυνατό, σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο και λύση, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA αποτελεί ένα ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, καθιστώντας τη σημείο αναφοράς στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της ΑΑΔΕ και διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην οικονομία, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά. Με την έκδοση της κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1138/2020, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την τελευταία απόφαση Α.1170/2023, τέθηκε το νέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτών και του τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά). Ταυτόχρονα, με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάστηκαν σειρά από κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, τα οποία περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη έκδοση. Να σημειώσουμε ότι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (π.χ. παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.). Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα της ASTbooks προκειμένου να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία λογιστή για την ομαλότερη μετάβασή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, βοηθώντας να ξεπεραστούν τα όποια αρχικά προβλήματα είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική εφαρμογή αλλά και μετέπειτα κατά την διαδικασία διαβίβασης των δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Για αυτό το λόγο το βιβλίο εξακολουθεί να περιέχει πλούσια και ενημερωμένη θεματολογία από όλες τις πρόσφατες εγκυκλίους. Το παρόν βιβλίο, διαστάσεων 21*29 (Α4), περιλαμβάνει 11 κεφάλαια σχετικά με (ενδεικτικά): · τον τρόπο έκδοσης και αποδοχής του ηλεκτρονικού τιμολογίου, · την έκταση εφαρμογής, το χρόνο και τη διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, · την Διασύνδεση ΦΗΜ και EFT/POS και ΦΗΜ-esend, · τις κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, · τις κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση, · τις υποχρεώσεις του λογιστή σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, · τι διαβιβάζει η επιχείρηση (Β2Β, Β2C συναλλαγές κ.λπ.), · την διαδικασία γρήγορης πρόσβασης στην πλατφόρμα, · αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας, · τον τρόπο και τις διαδικασίες διαβίβασης παραστατικών από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (δικηγόροι, ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, φάκελος εισαγωγών κ.λπ.) · τους τύπους των παραστατικών και τον τρόπο ενημέρωσης των βιβλίων του εκδότη · οδηγούς χρήσης (timologio, ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, κ.λπ.) Τέλος η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει πρακτικά ζητήματα που έχουν τεθεί στην ως ερωτήματα στην υπηρεσία ερωτημάτων της Astbooks και τα οποία έχει απαντήσει η επιστημονική μας ομάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων καθώς και πλήθος συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων (170), για τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να ανατρέξει και να λύσει με πρακτικό τρόπο κάποιο ερώτημα που ενδεχομένως του γεννηθεί.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2024

63.00
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) είναι η πλέον εμβληματική έντυπη έκδοση της Astbooks, ένα δίτομο έργο που αναλύει πλήρως όλες τις φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με το εισόδημα. Η παρούσα έκδοση είναι επικαιροποιημένη -μεταξύ άλλων- με το ν.5073/2023 με τον οποίο καθιερώθηκε ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και με το ν.5078/2023 με τον οποίο έχουν προστεθεί νέα άρθρα αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση προϊόντων συλλογικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Όλες οι προαναφερόμενες προσθήκες, σε συνδυασμό με πλείστες άλλες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις των υπολοίπων άρθρων, είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων, τις οποίες η επιστημονική ομάδα της Astbooks πήρε υπόψη για την ενημέρωση της παρούσας έκδοσης. Ενδεικτικά οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες βάσει νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων, αφορούν:
 • Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα καθώς και οδηγίες για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής.
 • Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του 30% έκπτωσης υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο και υπολογισμός EBITDA.
 • Διόρθωση φορολογητέων κερδών κατόπιν φορολογικού ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
 • Φορολογική αντιμετώπιση αφανών εταιρειών
 • Φορολογική μεταχείριση προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
 • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
 • Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
 • Εξαιρέσεις εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (συμβολαιακή γεωργία)
 • Χρόνος έκπτωσης δαπανών οι οποίες επηρεάζουν τα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της κλειόμενης περιόδου, λόγω γεγονότων που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου αλλά πριν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Νέους ΚΑΔ βραχυχρόνιων μισθώσεων και σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου ηλεκτρικών οχημάτων.
Με βάση τα ανωτέρω, εύλογα θεωρούμε πως ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ-ν.4172/2013)» της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους, συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση:
 • γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ [τελευταία ενημέρωση με την απόφαση Α.1010/2024 (δημοσίευση 25.01.2024)
 • περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση των ν.5073/2023 (ΦΕΚ Α’ 204/11.12.2023) και ν.5078/2023 (ΦΕΚ Α’ 211/20.12.2023)
 • περιέχει περισσότερα από 400 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου. Ιδιαίτερη αναφορά θέλουμε να κάνουμε στα αναλυτικά παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, βάσει των νέων διατάξεων.
Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:
 • το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα
 • ιστορικό όλων των τροποποιήσεων
 • πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων
 • ανάλυση με πλούσια θεματολογία
 • παραδείγματα
 • αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα

ΦΠΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΔΟΣΗ 2024)

23.85
Φ.Π.Α. – Δηλώσεις Στην Πράξη
 • Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. – Ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Aπαλλαγές – Επιστροφές Φ.Π.Α. – Intrastat – Listing – MyData.
 • Καθεστώτα Φ.Π.Α. – Τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
 • Συντελεστές Φ.Π.Α. – Ακίνητα που υπάγονται στον Φ.Π.Α.
 • Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. – Διακανονισμοί παγίων.
 • Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ν. 4673/2020)

49.50
Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον ανταγωνισμό. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθιστά αναγκαία την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα ως όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η συντήρηση, με επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική. Οι συνεταιρισμοί, ως ιδέα και ως εφαρμογή, είναι φορείς που δημιουργούνται για την αύξηση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των μικρών και διάσπαρτων ατομικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιδιώκουν δε να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά και να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας που απολαμβάνει το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος, χωρίς να εξομοιώνονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Σήμερα, αυτό που αποτελούσε μεγάλο μέγεθος στο παρελθόν, στα πλαίσια μιας ενιαίας εθνικής οικονομίας, είναι ανεπαρκές μέγεθος με τα κριτήρια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Με το παρόν βιβλίο, και με γνώμονα όλα τα προαναφερόμενα, προχωράμε ένα βήμα παραπέρα, εξειδικεύοντας όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και ζητήματα φορολογικής και λογιστικής αντιμετώπισης των συγκεκριμένων νομικών προσώπων αλλά και αγροτών φυσικών προσώπων και για τις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις. Ο λόγος για τη συγκεκριμένη έκδοση είναι ότι οι ΑΣ αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, μέχρι τις 17.5.2023 οι επικαιροποιημένοι ΑΣ φτάνουν τους 1.056. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη δομή του βιβλίου μας «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ν.4673/2020», χωρίζεται στα εξής 4 μέρη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται όλα τα άρθρα του ν.4673/2020 που άπτονται της ίδρυσης και λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων μορφών συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου. Ο νόμος παρατίθεται κωδικοποιημένος με βάση τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν με το ν.5042/2023 (ΦΕΚ A’ 88/10.4.2023). Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ζητήματα τόσο των αγροτών που ως μέλη συμμετέχουν στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), αλλά και των ίδιων των ΑΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: • εκθλιπτικά δικαιώματα • ενδοκοινοτικές παραδόσεις • παραγγελιοδοχικές πωλήσεις • ΦΠΑ δαπανών • ΦΠΑ παγίων και μεταφορικών μέσων αγροτών • έκπτωση και επιστροφή ΦΠΑ παγίων • απαλλαγές λόγω εξαγωγής αγαθών • ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) όπου παρουσιάζεται η φορολογία εισοδήματος των ΑΣ και των μελών τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: • φορολογία εισοδήματος αγροτών (ατομική επιχείρηση) • φορολογία εισοδήματος ΑΣ • φορολογική αντιμετώπιση γυναικείων συνεταιρισμών • φορολογική αντιμετώπιση των πλεονασμάτων ΑΣ • προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος • κεφαλαιοποίηση και διανομή κερδών ΑΣ • επιδοτήσεις / ενισχύσεις • επισφαλής απαιτήσεις • έκπτωση δαπανών • μεταφορά • αποσβέσεις • τεκμήρια • προκαταβολή φόρου • λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται (τέλη, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, ΕΦΚ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά δακοκτονίας, τέλη έκδοσης άδεια και μεταβίβασης ΦΙΧ κ.λπ.) • φορολογία αλιευτικών επιχειρήσεων Στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) κωδικοποιημένες έως σήμερα. Σε αυτό το μέρος παρατίθενται ειδικά ζητήματα, όπως: • ένταξη των ΑΣ σε τήρηση βιβλίων, • παραστατικά πωλήσεων και διακίνησης αποθεμάτων • λογιστική αντιμετώπιση των παραστατικών που εκδίδουν τα ελαιοτριβεία • αγρότες και mydata • παραγγελιοδοχική πώληση αγροτικών προϊόντων, όταν η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μήνα (λογιστική αντιμετώπιση – mydata) Διευκρινίζουμε επίσης ότι κάθε μέρος του βιβλίου περιέχει πλήθος παραδειγμάτων. Στο τέλος, κάθε κεφαλαίου ακολουθεί παράρτημα με χρήσιμες εγκυκλίους και υποδείγματα όλων των απαιτούμενων χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, ενώ στο τέλος του βιβλίου, εκτός από τα περιεχόμενα, παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΟΣΥΚ 2023 (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟ)

63.00
Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικό «Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.), ούτως ώστε εύκολα και γρήγορα να επιτυγχάνεται η ανεύρεση των κωδικών της ειδικότητας του ασφαλισμένου και του πακέτου της ασφαλιστικής του κάλυψης (ΚΠΚ), οι οποίοι συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ). Η επικαιροποίηση έχει γίνει με τον πιο πρόσφατο οδηγό του ΕΦΚΑ (σ.σ.28.1.2021) και τις εγκύκλιους του ΕΦΚΑ 31/2020, 8,2021, 1/2023, 7/2023. Προκειμένου για την ευχερή κατανόηση και χρήση του παρόντος οδηγού, στο Μέρος Α’ η καταγραφή έχει γίνει με αλφαβητική σειρά ανάλογα με τον ΚΑΔ. Ακόμη, περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας για τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ) με τους συντελεστής ασφάλισης για εργαζόμενο και εργοδότη καθώς και πίνακας με τις ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης. Ακόμη, περιλαμβάνεται ευρετήριο ανά Α/Α ΚΑΔ προκειμένου εύκολα ο αναγνώστης να εντοπίζει τη σελίδα με τις ειδικότητες που συνδέονται σε κάθε ΚΑΔ. Στο Μέρος Β’ του βιβλίου περιλαμβάνεται ο ΟΣΥΚ Δημοσίου (ενημ. 07.12.2022) (Δημόσιος τομέας, Βουλή, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και β’, ΝΠΔΔ ΟΤΑ, ειδικά μισθολόγια, επικουρική ασφάλιση, υγειονομική ασφάλιση, πρόνοια, συνεισπραττόμενες εισφορές. Στο Μέρος Γ’ περιλαμβάνονται εγκύκλιοι και χρήσιμοι πίνακες σχετικά με το ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) για τον ιδιωτικό τομέα, το Δημόσιο, τη μαθητεία, ξεναγούς, οικοδομοτεχνικά έργα, έμμισθους δικηγόρους και μηχανικούς, κ.λπ. Υπενθυμίζεται ότι συστάθηκε με τον ν.4826/2021 και αποτελεί μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σταδιακά πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση. Τέλος, στο Παράρτημα παρατίθενται οι εξής εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ σχετικά με τα εξής:: •    Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Α.Ε. •    Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ αμειβόμενων με τίτλο κτήσης •    Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του ΟΣΥΚ ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης •    ΑΠΔ και ΤΕΚΑ ξεναγών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

45.00
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α'190/7.10.2022)] Πρόσφατη νομολογία κατ’ άρθρο» περιλαμβάνει τον Κώδικα για την Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων (ν.4978/2022) ο οποίος αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για κάθε άρθρο του ΚΕΔΕ, περιλαμβάνεται ανάλυση του περιεχομένου του, που στηρίζεται στην πλέον πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας, στην οποία και παραπέμπουμε συγκεντρωτικά ανά κατ’ ιδίαν ειδικότερο ζήτημα που πραγματεύεται κάθε άρθρο προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ζήτημα της ανακοπής από οφειλέτη και ιδιαίτερα στους λόγους εξαιτίας των οποίων ο οφειλέτης δύναται να ασκήσει ανακοπή, που σχετίζονται: • με τις ατομικές ειδοποιήσεις • με τη μη οριστικοποίηση του νόμιμου τίτλου • με την απόσβεση της οφειλής • με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της αναλογικότητας • με ακατάσχετα πράγματα • με το υποχρεωτικό περιεχόμενο των πράξεων εκτέλεσης Ακόμη αναλύονται τα ζητήματα της κατάσχεσης στα χέρια : • στα χέρια κινητών του οφειλέτη • στα χέρια τρίτου • ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη • των πιστωτικών ιδρυμάτων • Του προγράμματος πλειστηριασμού Τέλος, η έκδοση, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, περιλαμβάνει το σύνολο του νέου ΚΕΔΕ (ν.4978/2022) κατά άρθρο σε αντιστοιχία με διατάξεις του προϊσχύσαντος ν.δ.356/1974, καθώς και χρηστικούς πίνακες με: • Αντιστοίχιση διατάξεων νέου ΚΕΔΕ με προϊσχύσαντα Κώδικα • Αντιστοίχιση διατάξεων προϊσχύσαντος Κώδικα με νέο ΚΕΔΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/9.3.2019)

54.00
Με το ν.4601/2019 επιδιώχθηκε η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Για το ελληνικό εταιρικό δίκαιο και ειδικότερα για το δίκαιο των εμπορικών εταιριών, στο οποίο συστηματικά ανήκουν οι διατάξεις του νόμου, η έννοια των μετασχηματισμών δεν ήταν ούτε οικεία ούτε σαφής ως προς το περιεχόμενό της. Πράγματι, οι νόμοι που διείπαν τις εταιρικές μορφές της ΑΕ, της ΕΠΕ, της ΙΚΕ, της ΟΕ και της ΕΕ αγνοούσαν τον όρο αυτόν, ο οποίος αποτελεί «δάνειο» από τον χώρο της φορολογικής νομοθεσίας. Στη νομική γλώσσα και στην πρακτική των συναλλαγών, ωστόσο, ο όρος είχε από μακρού χρόνου καθιερωθεί, όχι μόνον εξαιτίας της στενής σχέσης εταιρικού και φορολογικού δικαίου που πάντοτε χαρακτήριζε το σχετικό συναλλακτικό πεδίο, αλλά και λόγω του σημασιολογικού του φορτίου και της ικανότητάς του να αποδίδει με συνθετικό και συνάμα περιληπτικό τρόπο ποικίλες νομικές πράξεις αναδιάρθρωσης ενός φορέα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η συγχώνευση, η διάσπαση και η μετατροπή. Τα οφέλη της νομικής ρύθμισης των εταιρικών μετασχηματισμών είναι πολλαπλά και δικαιολογούν τη νομοθετική μέριμνα για συστηματοποίηση, αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό των σχετικών κανόνων. Οι λόγοι που οδηγούν στην πραγματοποίηση ενός εταιρικού μετασχηματισμοί είναι πολλοί και εντάσσονται στον κύκλο ζωής όλων των φορέων επιχειρηματικής δραστηριότητας: ανάπτυξη, προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και στον εξελισσόμενο ανταγωνισμό, επιδίωξη ευκαιριών σε νέες αγορές, αξιοποίηση δυνατοτήτων συνεργασίας, εξυγίανση. Η νέα έκδοση που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks είναι ενημερωμένη με όλες τις αποφάσεις που αφορούν το νόμο με τελευταία την Ο ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022 αλλά και όλες τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με πιο πρόσφατο το ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181/23.9.2022) αλλά και με φορολογικές διατάξεις του αναπτυξιακού ν.4935/2022 (ΦΕΚ A' 103/26.5.2022).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ 2023

49.50
Ο ΦΠΑ αποτελεί πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που έγιναν στη χώρα μας, λόγω των καινοτομιών που επέφερε, με κυριότερες: • Στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται τμηματικά στην προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στην αξία των εκροών (παράδοση αγαθών – παροχή υπηρεσιών) και στην αξία των εισροών (εισαγωγών, αγορών, λήψη υπηρεσιών κ.λπ.). Έτσι, παρακάμφθηκαν τα σημαντικά μειονεκτήματα των καταργούμενων έμμεσων φόρων και κυρίως των σωρευτικών (χαρτοσήμου κ.λπ.). • Στην ίση φορολογική επιβάρυνση των αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή επιτυγχάνεται αφενός με την καθιέρωση ίδιων συντελεστών, για όμοια αγαθά και υπηρεσίες και αφετέρου με την αναλογικότητα του φόρου, χάρη στην οποία ο φόρος είναι απόλυτα ανάλογος με την τιμή των αγαθών και υπηρεσιών και ανεξάρτητος από τον αριθμό των συναλλαγών που μεσολαβούν μέχρι την επιβολή του. • Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του ΦΠΑ έναντι των καταργημένων γενικών έμμεσων φόρων. Πρόκειται για πλεονεκτήματα που καλύπτουν τόσο το φοροτεχνικό τομέα όσο και το δημοσιονομικό και οικονομικό γενικότερα. Πραγματικά, με τον ΦΠΑ απλουστεύθηκε το σύστημα έμμεσης φορολογίας και πατάχθηκε σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, λόγω της ίδιας της φύσης και της λειτουργίας του φόρου, που δημιουργεί αντίθετα συμφέροντα μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Ακόμη, στον οικονομικό τομέα ενισχύθηκαν οι εξαγωγές και η προώθηση των επενδύσεων, αφού ο φόρος των αγαθών επένδυσης εκπίπτεται ολοσχερώς ή επιστρέφεται. Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κομβικής σημασίας ζήτημα είναι η κατανόηση των κάτωθι βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται: • Είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος κατανάλωσης ο οποίος δεν επιβαρύνει άμεσα το εισόδημα. • Πρόκειται για φόρο που καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. • Πρόκειται για ουδέτερο φόρο που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή και όχι τις επιχειρήσεις, μέσω του μηχανισμού της έκπτωσης.