Βλέπετε 1–12 από 156 αποτελέσματα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ν. 4673/2020)

49.50
Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον ανταγωνισμό. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθιστά αναγκαία την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα ως όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η συντήρηση, με επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική. Οι συνεταιρισμοί, ως ιδέα και ως εφαρμογή, είναι φορείς που δημιουργούνται για την αύξηση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των μικρών και διάσπαρτων ατομικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιδιώκουν δε να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά και να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας που απολαμβάνει το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος, χωρίς να εξομοιώνονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Σήμερα, αυτό που αποτελούσε μεγάλο μέγεθος στο παρελθόν, στα πλαίσια μιας ενιαίας εθνικής οικονομίας, είναι ανεπαρκές μέγεθος με τα κριτήρια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Με το παρόν βιβλίο, και με γνώμονα όλα τα προαναφερόμενα, προχωράμε ένα βήμα παραπέρα, εξειδικεύοντας όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και ζητήματα φορολογικής και λογιστικής αντιμετώπισης των συγκεκριμένων νομικών προσώπων αλλά και αγροτών φυσικών προσώπων και για τις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις. Ο λόγος για τη συγκεκριμένη έκδοση είναι ότι οι ΑΣ αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, μέχρι τις 17.5.2023 οι επικαιροποιημένοι ΑΣ φτάνουν τους 1.056. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη δομή του βιβλίου μας «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ν.4673/2020», χωρίζεται στα εξής 4 μέρη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται όλα τα άρθρα του ν.4673/2020 που άπτονται της ίδρυσης και λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων μορφών συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου. Ο νόμος παρατίθεται κωδικοποιημένος με βάση τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν με το ν.5042/2023 (ΦΕΚ A’ 88/10.4.2023). Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ζητήματα τόσο των αγροτών που ως μέλη συμμετέχουν στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), αλλά και των ίδιων των ΑΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: • εκθλιπτικά δικαιώματα • ενδοκοινοτικές παραδόσεις • παραγγελιοδοχικές πωλήσεις • ΦΠΑ δαπανών • ΦΠΑ παγίων και μεταφορικών μέσων αγροτών • έκπτωση και επιστροφή ΦΠΑ παγίων • απαλλαγές λόγω εξαγωγής αγαθών • ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) όπου παρουσιάζεται η φορολογία εισοδήματος των ΑΣ και των μελών τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: • φορολογία εισοδήματος αγροτών (ατομική επιχείρηση) • φορολογία εισοδήματος ΑΣ • φορολογική αντιμετώπιση γυναικείων συνεταιρισμών • φορολογική αντιμετώπιση των πλεονασμάτων ΑΣ • προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος • κεφαλαιοποίηση και διανομή κερδών ΑΣ • επιδοτήσεις / ενισχύσεις • επισφαλής απαιτήσεις • έκπτωση δαπανών • μεταφορά • αποσβέσεις • τεκμήρια • προκαταβολή φόρου • λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται (τέλη, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, ΕΦΚ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά δακοκτονίας, τέλη έκδοσης άδεια και μεταβίβασης ΦΙΧ κ.λπ.) • φορολογία αλιευτικών επιχειρήσεων Στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) κωδικοποιημένες έως σήμερα. Σε αυτό το μέρος παρατίθενται ειδικά ζητήματα, όπως: • ένταξη των ΑΣ σε τήρηση βιβλίων, • παραστατικά πωλήσεων και διακίνησης αποθεμάτων • λογιστική αντιμετώπιση των παραστατικών που εκδίδουν τα ελαιοτριβεία • αγρότες και mydata • παραγγελιοδοχική πώληση αγροτικών προϊόντων, όταν η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μήνα (λογιστική αντιμετώπιση – mydata) Διευκρινίζουμε επίσης ότι κάθε μέρος του βιβλίου περιέχει πλήθος παραδειγμάτων. Στο τέλος, κάθε κεφαλαίου ακολουθεί παράρτημα με χρήσιμες εγκυκλίους και υποδείγματα όλων των απαιτούμενων χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, ενώ στο τέλος του βιβλίου, εκτός από τα περιεχόμενα, παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΟΣΥΚ 2023 (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟ)

63.00
Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικό «Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.), ούτως ώστε εύκολα και γρήγορα να επιτυγχάνεται η ανεύρεση των κωδικών της ειδικότητας του ασφαλισμένου και του πακέτου της ασφαλιστικής του κάλυψης (ΚΠΚ), οι οποίοι συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ). Η επικαιροποίηση έχει γίνει με τον πιο πρόσφατο οδηγό του ΕΦΚΑ (σ.σ.28.1.2021) και τις εγκύκλιους του ΕΦΚΑ 31/2020, 8,2021, 1/2023, 7/2023. Προκειμένου για την ευχερή κατανόηση και χρήση του παρόντος οδηγού, στο Μέρος Α’ η καταγραφή έχει γίνει με αλφαβητική σειρά ανάλογα με τον ΚΑΔ. Ακόμη, περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας για τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ) με τους συντελεστής ασφάλισης για εργαζόμενο και εργοδότη καθώς και πίνακας με τις ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης. Ακόμη, περιλαμβάνεται ευρετήριο ανά Α/Α ΚΑΔ προκειμένου εύκολα ο αναγνώστης να εντοπίζει τη σελίδα με τις ειδικότητες που συνδέονται σε κάθε ΚΑΔ. Στο Μέρος Β’ του βιβλίου περιλαμβάνεται ο ΟΣΥΚ Δημοσίου (ενημ. 07.12.2022) (Δημόσιος τομέας, Βουλή, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και β’, ΝΠΔΔ ΟΤΑ, ειδικά μισθολόγια, επικουρική ασφάλιση, υγειονομική ασφάλιση, πρόνοια, συνεισπραττόμενες εισφορές. Στο Μέρος Γ’ περιλαμβάνονται εγκύκλιοι και χρήσιμοι πίνακες σχετικά με το ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) για τον ιδιωτικό τομέα, το Δημόσιο, τη μαθητεία, ξεναγούς, οικοδομοτεχνικά έργα, έμμισθους δικηγόρους και μηχανικούς, κ.λπ. Υπενθυμίζεται ότι συστάθηκε με τον ν.4826/2021 και αποτελεί μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σταδιακά πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση. Τέλος, στο Παράρτημα παρατίθενται οι εξής εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ σχετικά με τα εξής:: •    Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Α.Ε. •    Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ αμειβόμενων με τίτλο κτήσης •    Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του ΟΣΥΚ ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης •    ΑΠΔ και ΤΕΚΑ ξεναγών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

45.00
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α'190/7.10.2022)] Πρόσφατη νομολογία κατ’ άρθρο» περιλαμβάνει τον Κώδικα για την Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων (ν.4978/2022) ο οποίος αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για κάθε άρθρο του ΚΕΔΕ, περιλαμβάνεται ανάλυση του περιεχομένου του, που στηρίζεται στην πλέον πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας, στην οποία και παραπέμπουμε συγκεντρωτικά ανά κατ’ ιδίαν ειδικότερο ζήτημα που πραγματεύεται κάθε άρθρο προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ζήτημα της ανακοπής από οφειλέτη και ιδιαίτερα στους λόγους εξαιτίας των οποίων ο οφειλέτης δύναται να ασκήσει ανακοπή, που σχετίζονται: • με τις ατομικές ειδοποιήσεις • με τη μη οριστικοποίηση του νόμιμου τίτλου • με την απόσβεση της οφειλής • με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της αναλογικότητας • με ακατάσχετα πράγματα • με το υποχρεωτικό περιεχόμενο των πράξεων εκτέλεσης Ακόμη αναλύονται τα ζητήματα της κατάσχεσης στα χέρια : • στα χέρια κινητών του οφειλέτη • στα χέρια τρίτου • ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη • των πιστωτικών ιδρυμάτων • Του προγράμματος πλειστηριασμού Τέλος, η έκδοση, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, περιλαμβάνει το σύνολο του νέου ΚΕΔΕ (ν.4978/2022) κατά άρθρο σε αντιστοιχία με διατάξεις του προϊσχύσαντος ν.δ.356/1974, καθώς και χρηστικούς πίνακες με: • Αντιστοίχιση διατάξεων νέου ΚΕΔΕ με προϊσχύσαντα Κώδικα • Αντιστοίχιση διατάξεων προϊσχύσαντος Κώδικα με νέο ΚΕΔΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/9.3.2019)

54.00
Με το ν.4601/2019 επιδιώχθηκε η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Για το ελληνικό εταιρικό δίκαιο και ειδικότερα για το δίκαιο των εμπορικών εταιριών, στο οποίο συστηματικά ανήκουν οι διατάξεις του νόμου, η έννοια των μετασχηματισμών δεν ήταν ούτε οικεία ούτε σαφής ως προς το περιεχόμενό της. Πράγματι, οι νόμοι που διείπαν τις εταιρικές μορφές της ΑΕ, της ΕΠΕ, της ΙΚΕ, της ΟΕ και της ΕΕ αγνοούσαν τον όρο αυτόν, ο οποίος αποτελεί «δάνειο» από τον χώρο της φορολογικής νομοθεσίας. Στη νομική γλώσσα και στην πρακτική των συναλλαγών, ωστόσο, ο όρος είχε από μακρού χρόνου καθιερωθεί, όχι μόνον εξαιτίας της στενής σχέσης εταιρικού και φορολογικού δικαίου που πάντοτε χαρακτήριζε το σχετικό συναλλακτικό πεδίο, αλλά και λόγω του σημασιολογικού του φορτίου και της ικανότητάς του να αποδίδει με συνθετικό και συνάμα περιληπτικό τρόπο ποικίλες νομικές πράξεις αναδιάρθρωσης ενός φορέα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η συγχώνευση, η διάσπαση και η μετατροπή. Τα οφέλη της νομικής ρύθμισης των εταιρικών μετασχηματισμών είναι πολλαπλά και δικαιολογούν τη νομοθετική μέριμνα για συστηματοποίηση, αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό των σχετικών κανόνων. Οι λόγοι που οδηγούν στην πραγματοποίηση ενός εταιρικού μετασχηματισμοί είναι πολλοί και εντάσσονται στον κύκλο ζωής όλων των φορέων επιχειρηματικής δραστηριότητας: ανάπτυξη, προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και στον εξελισσόμενο ανταγωνισμό, επιδίωξη ευκαιριών σε νέες αγορές, αξιοποίηση δυνατοτήτων συνεργασίας, εξυγίανση. Η νέα έκδοση που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks είναι ενημερωμένη με όλες τις αποφάσεις που αφορούν το νόμο με τελευταία την Ο ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022 αλλά και όλες τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με πιο πρόσφατο το ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181/23.9.2022) αλλά και με φορολογικές διατάξεις του αναπτυξιακού ν.4935/2022 (ΦΕΚ A' 103/26.5.2022).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ 2023

49.50
Ο ΦΠΑ αποτελεί πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που έγιναν στη χώρα μας, λόγω των καινοτομιών που επέφερε, με κυριότερες: • Στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται τμηματικά στην προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στην αξία των εκροών (παράδοση αγαθών – παροχή υπηρεσιών) και στην αξία των εισροών (εισαγωγών, αγορών, λήψη υπηρεσιών κ.λπ.). Έτσι, παρακάμφθηκαν τα σημαντικά μειονεκτήματα των καταργούμενων έμμεσων φόρων και κυρίως των σωρευτικών (χαρτοσήμου κ.λπ.). • Στην ίση φορολογική επιβάρυνση των αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή επιτυγχάνεται αφενός με την καθιέρωση ίδιων συντελεστών, για όμοια αγαθά και υπηρεσίες και αφετέρου με την αναλογικότητα του φόρου, χάρη στην οποία ο φόρος είναι απόλυτα ανάλογος με την τιμή των αγαθών και υπηρεσιών και ανεξάρτητος από τον αριθμό των συναλλαγών που μεσολαβούν μέχρι την επιβολή του. • Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του ΦΠΑ έναντι των καταργημένων γενικών έμμεσων φόρων. Πρόκειται για πλεονεκτήματα που καλύπτουν τόσο το φοροτεχνικό τομέα όσο και το δημοσιονομικό και οικονομικό γενικότερα. Πραγματικά, με τον ΦΠΑ απλουστεύθηκε το σύστημα έμμεσης φορολογίας και πατάχθηκε σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, λόγω της ίδιας της φύσης και της λειτουργίας του φόρου, που δημιουργεί αντίθετα συμφέροντα μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Ακόμη, στον οικονομικό τομέα ενισχύθηκαν οι εξαγωγές και η προώθηση των επενδύσεων, αφού ο φόρος των αγαθών επένδυσης εκπίπτεται ολοσχερώς ή επιστρέφεται. Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κομβικής σημασίας ζήτημα είναι η κατανόηση των κάτωθι βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται: • Είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος κατανάλωσης ο οποίος δεν επιβαρύνει άμεσα το εισόδημα. • Πρόκειται για φόρο που καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. • Πρόκειται για ουδέτερο φόρο που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή και όχι τις επιχειρήσεις, μέσω του μηχανισμού της έκπτωσης.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠ

49.50
Η δεύτερη επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη έκδοση της Astbooks με τίτλο «Σύγχρονη Κοστολόγηση και Ε.Λ.Π.» του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου έχει γίνει με την προσθήκη θεμάτων που προήλθαν από παρατηρήσεις και ερωτήματα συναδέλφων λογιστών στη διάρκεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με θέμα το budgeting και την κοστολόγηση. Ειδικότερα, προστέθηκε το 5ο κεφάλαιο με αποκλειστικό αντικείμενο την κοστολόγηση και την οικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επίσης έχουν προστεθεί γνωματεύσεις του ΣΛΟΤ (2022-2023) σχετικές με την ορθή τεκμηρίωση του κόστους στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων. Περαιτέρω, για να γίνει κατανοητή σε βάθος η έννοια του κόστους, είναι χρήσιμοι ουκ ολίγοι ορισμοί, που είναι το αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος. Είναι, όμως, πολύ σημαντική και η εμπειρία του λογιστή–κοστολόγου, που εκτός των άλλων θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τη λειτουργία της οντότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός σκοπός του παρόντος είναι να βοηθήσει τον λογιστή-κοστολόγο ή αναλυτή προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξής δύο βασικές ανάγκες της «σύγχρονης κοστολόγησης»: • Την ορθή εφαρμογή των ΕΛΠ και κατ’ επέκταση της φορολογικής νομοθεσίας για τα θέματα της κοστολόγησης και, ακόλουθα, της αποτίμησης των αποθεμάτων. • Την παροχή των κατάλληλων στοιχείων προκειμένου να μπορεί να ληφθεί μια ορθή επιχειρηματική απόφαση. Η εφαρμογή των ΕΛΠ σε ότι αφορά το κόστος κτήσης αλλά και την επιμέτρηση τέλους χρήσης όλων των στοιχείων του ενεργητικού είναι επιστημονικά ορθή και αποδεκτή για τη διαδικασία μιας σύγχρονης κοστολόγησης.

ΠΛΗΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΛΠ-ΣΛΟΤ)

49.50
Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Astbooks «Πλήρες Λογιστικό Σχέδιο (ΕΛΠ – ΣΛΟΤ)» περιλαμβάνει περισσότερα από 600 παραδείγματα τα περισσότερα των οποίων βασίζονται σε γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ με λογιστικές εγγραφές και τα αντίστοιχα καθολικά («ταυ») των λογαριασμών, καθώς και λογιστικό σχέδιο η ανάπτυξη του οποίου υπερβαίνει τους 2.700 λογαριασμούς καλύπτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της λογιστικής παρακολούθησης μιας οντότητας. Δεδομένου ότι με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ενοποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι λογιστικοί κανόνες της χώρας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τις λοιπές υποκείμενος οντότητες, η επιστημονική ομάδα της Astbooks, επέλεξε η παρούσα έκδοση να διαρθρωθεί αποκλειστικά βάσει των ΕΛΠ όσον αφορά το λογιστικό σχέδιο δίχως να το προσαρμόζει στο ΕΓΛΣ καθώς έκρινε ότι το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο του νόμου ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες απλοποίησης, που εισάγει ο νόμος, παρακολούθησης του λογιστικού συστήματος και σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει έξι μέρη. Συγκεκριμένα: Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται γενικές αρχές και έννοιες της λογιστικής. Αρχικά το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ΕΛΠ. Στη συνέχεια, αναλύονται χρήσιμα θέματα σχετικά με: • Τις κατηγορίες των οντοτήτων (κριτήρια μεγέθους, κατάταξη, μ.ο. εργαζομένων, κύκλος εργασιών) • Τις θεμελιώδεις αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρχή του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας) καθώς και το χρόνο δημοσίευσής τους ανά νομική μορφή κάθε οντότητας • Την παρακολούθηση Λογιστικής / Φορολογικής Βάσης (προσωρινές / μόνιμες διαφορές) • Την λειτουργία και τις έννοιες του λογιστικού συστήματος (διπλογραφικό/απλογραφικό σύστημα, χρεοπίστωση, ενεργητικό/παθητικό, καθαρή θέση) • Τα λογιστικά αρχεία, κατηγορίες, έννοιες (ημερολόγιο, καθολικό, ισοζύγιο κλπ.) καθώς και χρόνο ενημέρωσής τους

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 2023

49.50
Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Astbooks με τίτλο «Φορολογικό Ποινολόγιο 2023» κρίθηκε απαραίτητα ύστερα από την κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ με το ν.4987/2022, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι και το ν.5045/2023, η οποία έγινε προκειμένου να αρθούν η αναντιστοιχία στο περιεχόμενο και η έλλειψη νομοτεχνικής συνέπειας, τόσο μεταξύ διαφορετικών άρθρων, όσο και εντός των ιδίων άρθρων του Κώδικα, να πάψει η διατήρηση ρυθμίσεων που πλέον είναι ανενεργείς, είτε διότι έχουν αντικατασταθεί σιωπηρά με νεότερες διατάξεις, είτε διότι έχουν καταργηθεί από νεότερες διατάξεις οι προϋποθέσεις και οι όροι εφαρμογής τους, καθώς και ρυθμίσεων των οποίων το ρυθμιστικό περιεχόμενο έχει εξαντληθεί. Η επικαιροποίηση περιλαμβάνει και την Ε.2051/2023 σχετικά με την με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

58.50
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΟΜΟ 5043/2023 Περιλαμβάνει: 1. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 2. Έμμεσες μέθοδοι Φορολογικού Ελέγχου 3. Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) και Οικονομικών Συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 4. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών 5. Τραπεζικό Πληροφοριακό Σύστημα και Καταπολέμηση Οικονομικού Εγκλήματος 6. Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 7. Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Επιπλέον θέματα που εμπεριέχονται στο βιβλίο: • Κώδικας φορολογικής διαδικασίας • Ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών • Κυρώσεις για τη παραβίαση του φορολογικού απορρήτου • Υποβολή δηλώσεων • Ενδοομιλικές συναλλαγές • Φορολογικοί έλεγχοι • Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία • Μέθοδοι εμμέσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης • Παραγραφή είσπραξης του φόρου ρύθμισης οφειλών • Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση • Τόκοι και πρόστιμα • Διαδικασίες προσφυγής • Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου • Ανάλυση έμμεσων τεχνικών ελέγχου • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας • Εισόδημα από κεφάλαιο • Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς • Κληρονομική διαδοχή • Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπάλληλων, ιδιοκτήτων μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών • Τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα και καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος • Δέουσα επιμέλεια • Προστασία προσωπικών δεδομένων • Κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων • Κύρωση κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων • Κατάσχεση ακίνητων • Ένδικα μέσα • Ανακοπές • Πειθαρχικές διατάξεις • Διαγραφή χρεών • Συμψηφισμός Η δημοσιονομική κρίση στην Ευρωζώνη και στη χώρα μας και η παράλληλη κρίση ρευστότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος έχουν διαφοροποιήσει δραστικά το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στην Ελλάδα ασκώντας πιέσεις για ριζικές θεσμικές αλλαγές. Οι αρμόδιοι φορείς του κάθε κράτους οφείλουν συνεπώς να δημιουργήσουν ένα τέτοιο φορολογικό μοντέλο που θα εξασφαλίσει τα έσοδα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του μέσω της κοινωνικής δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, την ανάπτυξη της οικονομίας, την ανακατανομή των οικονομικών πόρων καθώς και την προώθηση υψηλότερου επιπέδου οικονομικών δραστηριοτήτων. Στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η πρόληψη και καταστολή της φοροδιαφυγής είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ιδιαίτερης προσοχής των φορολογικών, εποπτικών και δικαστικών Αρχών. Ως εκ τούτου είναι πλέον απολύτως αναγκαίο για τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού και όχι μόνο τομέα, τους λογιστές, τους οικονομολόγους και κάθε φύσεως νομικό να επικαιροποιούν, να συμπληρώνουν και να συστηματοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Το παρόν έργο ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 5043 /2023, παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα, οι δικηγόροι, οι λογιστές, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και την άσκηση εποπτείας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ 2023)

54.00
Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Επιστημονικής Ομάδας της Astbooks με τίτλο «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2023)» αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό οδηγό στον οποίο παρουσιάζονται οι ΚΑΔ με δύο τρόπους, προκειμένου να είναι ευχερής η εύρεση του εκάστοτε κωδικού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα έκδοση έχει επικαιροποιηθεί με τις Α.1228/2021, A.1239/2021, A.1003/2022, A.1107/2022, A.1167/2022, Α.1081/2023 με τις οποίες έχουν προστεθεί νέοι ΚΑΔ καθώς και αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και καταργηθεί παλαιότεροι. Συγκεκριμένα, στα μέρη 1-4, οι ΚΑΔ έχουν ομαδοποιηθεί αλφαβητικά ανά παραγωγικό τομέα (αλφαβητικό ευρετήριο) και στο πέμπτο μέρος καταγράφονται όλοι οι Κ.Α.Δ. αριθμητικά (αριθμητικό ευρετήριο) ανά τομέα δραστηριότητας βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2023

58.50
Η νέα αναθεωρημένη έκδοση «Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα» ενσωματώνει όλες οι νομοθετικές αλλαγές, είναι εμπλουτισμένη με νέα θέματα και παραδείγματα αποτελώντας έναν εύχρηστο οδηγό για τη λειτουργία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων και περιλαμβάνει 5 μέρη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται οι μορφές και διακρίσεις των ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα αλλά και τις επιμέρους νομοθεσίας, όπως είναι: • το Σωματείο • η Αστική Εταιρεία • το Ίδρυμα • η Ένωση Προσώπων • η Επιτροπή Εράνων • η Κοινωνία του δικαιώματος • η ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) • τα Μουσεία • η Εκκλησία και • οι Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. • η ΚοινΣΕπ • ο Συν. Εργ. • Η Ενεργειακή Κοινότητα Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμοί βασικών εννοιών για την κατανόηση των ανωτέρω περιπτώσεων, όπως είναι η έννοια της σχολάζουσας κληρονομιάς, της περιουσίας, της διαθήκης, της κηδεμονίας, θέματα ποινικών κυρώσεων και πειθαρχικών παραβάσεων κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες): • Έννοια και όροι λειτουργίας Αθλητικού Σωματείου (ν.2725/1990, όπως τροποποιήθηκε με τους ν.4908/2022, 4934/2022, 5025/2023 και 5039/2023) • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση • Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (ΜΑΦ) • Καθορισμός λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» (Εγκ.10616/2020\ • Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) – έναρξη ισχύος (ΣτΕ 2175/2022) • Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ): Διαδικασία εγγραφής (62599/2021) • Κώδικας κοινωφελών περιουσιών (ν.4182/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4982/2022 • Υποδείγματα Καταστατικών για ΚΟΙΝΣΕΠ (ένταξης ειδικών ομάδων, ένταξης ευάλωτων ομάδων, συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας) και Συνεταιρισμού Εργαζομένων • Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) (ν.4513/2018) Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται οι διαδικασίες έναρξης των νομικών προσώπων που πραγματευόμαστε καθώς και οι βασικές έννοιες χρηματοδότησης αυτών, όπου παρουσιάζονται εκτενώς οι έννοιες της χορηγίας, των βραβείων και των επιχορηγήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες): • Απόδοση ΑΦΜ και διαδικασία έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία νέων εντύπων (Δ210 και Δ211) με τα οποία αντικαταστάθηκαν τα παλαιότερα έντυπα (Μ1, Μ3 κ.λπ.) (ΠΟΛ.1006/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Α.1002/2021, 1257/2021, 1134/2022) • Σύσταση μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) (ν.4919/2022 που αντικατέστησε το ν.4441/2016) • Εγγραφή στο ΓΕΜΗ (ν.4919/2022 που αντικατέστησε το ν.4635/2019) • Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ) • Επιχορήγηση ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, μέσω των Περιφερειών (23443/2021) Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του ν.4308/2014 ο οποίος εφαρμόζονται από 1.1.2015, ενώ έχουν προστεθεί θέματα σχετικά με την διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.2859/2000, καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα όπως έχουν προκύψει από τη νομοθεσία και τη νομολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι μεταβολές: Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες): • Αγαθά που διατίθενται για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (Α.1094/2022) • Απαλλαγή ευκαιριακών εκδηλώσεων για την οικονομική τους ενίσχυση νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 1.1.2023 (Ε.2091/2022) • Δωρεάν διάθεση αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού (Ε.2175/2021) • Είδη σίτισης για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης (ΠΟΛ.1147/2017 Τέλος, στο πέμπτο μέρος αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου. Γίνεται διάκριση των υποκείμενων και μη εσόδων στη φορολογία εισοδήματος. Παρουσιάζονται οι γενικές φορολογικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν.4172/2013) όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί με το ν.5042/2023, οι οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και συμπλήρωσης του εντύπου Ν. Επίσης, παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις για το τέλος επιτηδεύματος και τους δύο φόρους ακινήτων, ΕΝΦΙΑ και ΕΦΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες): • Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτου σε κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ν.4872/2021) • Προσδιορισμός κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων (Ε.2027/2022 • Έκπτωση δαπανών των Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων (παρ. 8 άρθρου 47 ΚΦΕ) • Τέλος επιτηδεύματος σε σχολικούς συνεταιρισμούς

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 4172/2013 (ΣΕΤ 2 ΤΟΜΩΝ)

67.50
Ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ-ν.4172/2013)» της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους, συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση: • γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ [τελευταία ενημέρωση με την απόφαση Α.1027/2023 (δημοσίευση 3.3.2023) • περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση του ν.5024/2023 (ΦΕΚ Α' 41/24.2.2023). • περιέχει περισσότερα από 400 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου. Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας: • το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα • ιστορικό όλων των τροποποιήσεων • πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων • ανάλυση με πλούσια θεματολογία • παραδείγματα • αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα Ειδικότερα: Με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του ΚΦΕ ορίζονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής. Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 10-43Α) ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθρα 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρα 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43Α). Με το τρίτο μέρος (άρθρα 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρα 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθρα 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθρα 58). Με το τέταρτο μέρος (άρθρα 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει δύο κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθρα 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθρα 61-64). Με το πέμπτο μέρος (άρθρα 65-66Β), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Με το έκτος μέρος (άρθρα 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου. Με το έβδομο μέρος (άρθρα 71Α-71Η) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με φορολογικά κίνητρα. Τέλος, µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.