Βλέπετε 1–12 από 1592 αποτελέσματα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2024

63.00
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις» καλύπτει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική επιχειρηματικότητα κάθε μορφής (παροχή υπηρεσίας, εμπόριο, Δελτίο Παροχής υπηρεσιών, περιστασιακή απασχόληση). Η νομοθεσία που παρατίθεται είναι πλήρως ενημερωμένη και κωδικοποιημένη περιλαμβάνει περισσότερα από 150 παραδείγματα και αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια τα οποία χωρίζονται στις εξής θεματικές κατηγορίες: Κεφάλαιο 1 – Φορολογία: Περιλαμβάνονται οι βασικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν.4172/2013): έννοια επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπιπτόμενες και μη δαπάνες, αποσβέσεις, προβλέψεις, ζημία, προσαυξημένη έκπτωση δαπανών, προσδιορισμός φόρου, προσδιορισμού ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ν.5073/2023). Ακόμη, αναλύονται οι περιπτώσεις φορολόγησης των αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και Παραστατικό Παροχής Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης), το τέλος επιτηδεύματος, ενώ γίνεται διάκριση ανά κατηγορίες επαγγελματιών (δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί-αρχιτέκτονες, συγγραφείς, κ.ά.) με σκοπό την αντιμετώπιση ιδιαίτερων φορολογικών χειρισμών. Κεφάλαιο 2 – ΦΠΑ: Βασικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, βάσει της τελευταίας κωδικοποίησης του με τον ν.5079/2023 αλλά και βάσει των πιο πρόσφατων εγκυκλίων και αποφάσεων, όπως: ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, αυτοπαράδοση αγαθών, ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, δικαίωμα έκπτωσης, τριγωνικές συναλλαγές, αλυσιδωτές συναλλαγές, έκπτωση του φόρου, Prorata, διακανονισμός του φόρου (για πάγια και ακίνητα μισθωμένα με ΦΠΑ), φορολογητέα αξία, συντελεστές ΦΠΑ (εστίαση μεταφορά προσώπων, ξενοδοχειακών υπηρεσιών κ.α.), επιστροφή ΦΠΑ (διαδικασία). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τόπο παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά) για μεσάζοντες, για υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα, για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές κ.α. υπηρεσίες. Επίσης σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι απαλλαγές από τον φόρο, όπου γίνεται ομαδοποίηση ανά επαγγελματική δραστηριότητα (νομικές, ιατρικές, ασφαλιστικές κ.λπ. υπηρεσίες. Τέλος, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται και τα ειδικά καθεστώτα: • μικρών επιχειρήσεων, • καταβολής του φόρου από τον λήπτη ηλεκτρονικών αγαθών (tablet, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), • για την επιβολή ΦΠΑ σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος-μέλος κατανάλωσης που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις καθώς και • για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη Κεφάλαιο 3 – ΕΛΠ: Περιλαμβάνονται όλες οι βασικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ – ν.4308/2014) που αφορούν στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των παραστατικών. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων κ.λπ., εντάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της παρ. 2γ του άρθρου 1, δίνεται βαρύτητα στην τήρηση των απλογραφικών βιβλίων (φόροι-τέλοι, καταστροφές αποθεμάτων, αποσβέσεις, επιχορηγήσεις, έσοδα επόμενης χρήσης, μη εκπιπτόμενες δαπάνες κ.λπ.), παρακολούθηση παγίων, διενέργεια απογραφής, σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων, παρακολούθηση λογιστικής-φορολογικής βάσης. Όσον αφορά την έκδοση παραστατικών περιλαμβάνονται: τιμολόγιο - απόδειξη λιανικής συναλλαγής (τρόπος -χρόνος έκδοσης ), υποχρέωση ή απαλλαγή από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ), υποχρέωση POS αλλά και τη διασύνδεσή του με το φορολογικό μηχανισμό. Τέλος, παρουσιάζονται ιδιαίτερα ζητήματα τήρησης βιβλίων και έκδοσης παραστατικών ανά κλάδο (νομικές υπηρεσίες, καλλιτεχνικές υπηρεσίες, εμπόριο, υπηρεσίες υγείας, εστίασης, τουρισμού, ταξί) Κεφάλαιο 4 – myData: Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις διαβίβασης των παραστατικών την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA όπως προκύπτουν στην Α.1138/2020 (κωδικοποιημένη με την Α.1170/2023), η διαβίβαση των στοιχείων λιανικής μέσω της σύνδεσης του ΦΗΜ με το e-send, η διαδικασία για το «κλείδωμα» των δηλώσεων ΦΠΑ μέσω των εσόδων και εξόδων που διαβιβάζονται στο myDATA, η τυποποίηση των παραστατικών, αλλά και οι οδηγίες έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών μέσω της εφαρμογής timologio (και για δικηγόρους). Τέλος, και σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται ιδιαίτερά ζητήματα ανά επαγγελματική ομάδα (εκτελωνιστές, ξενοδοχεία, δικηγόροι) Κεφάλαιο 5 – ΕΦΚΑ: Παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα ασφάλισης βάσει του ν.4387/2016, όπως οι υπόχρεοι σε ασφάλιση, και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ανά κατηγορία, οι διατάξεις για την παράλληλη ασφάλιση δεδομένου ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες δύνανται να ασκούν και μισθωτή εργασία, η ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή με Τίτλο κτήσης, η ασφάλιση των συνταξιούχων που εργάζονται ως μη μισθωτοί (ή με ΔΠΥ ή με τίτλο κτήσης) και η διαδικασία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Τέλος, στο Παράρτημα περιλαμβάνεται οδηγός χρήσης εφαρμογής «Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης» και τα ασφαλιστέα πρόσωπα, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοτελώς Απασχολουμένων ανά πρώην φορέα κύριας ασφάλισης για τη διευκόλυνση της ένταξή τους στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΔ 80/2022) 2024

58.50
Με το π.δ.80/2022 κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία του ατομικού εργατικού δικαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας Κώδικας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την ερμηνεία και εφαρμογή του εν λόγω δικαίου, όσο και για την τροποποίηση της νομοθεσίας στο μέλλον. Πρόκειται για την κωδικοποίηση πλέον των 50 νομοθετημάτων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων των τελευταίων 100 ετών από το 1920, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Kεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) με τη συμβολή επιτροπής νομικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και με βάση την προεργασία που εκπόνησε ομάδα νομικών. Η κωδικοποίηση δεν επιφέρει καμία τροποποίηση, προσθήκη ή κατάργηση διατάξεων, αλλά συγκεντρώνει τις υφιστάμενες διατάξεις όπως ισχύουν, με λογική και θεματική συνέχεια προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κείμενο του Κώδικα και στην αρχική διάταξη που έχει κωδικοποιηθεί, αυτή που θα εφαρμοσθεί θα είναι η αρχική διάταξη. H κωδικοποίηση πραγματοποιήθηκε για την διευκόλυνση τόσο των άμεσα ενδιαφερομένων εργαζομένων και εργοδοτών όσο και των δικηγόρων, δικαστών, νομικών επιστημόνων, συνδικαλιστών κ.ά., που ασχολούνται με τα ζητήματα της εργασίας. Επιπλέον, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας υπηρετεί την αρχή της καλής νομοθέτησης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας δικαίου. Μεταξύ άλλων, η κωδικοποιημένη εργατική νομοθεσία περιλαμβάνει τις βασικές ρυθμίσεις για τη σύμβαση εργασίας, την έννοια και το περιεχόμενό της, την κατάρτιση και την καταγγελία της, τον χρόνο εργασίας (ωράριο και άδειες) και την αμοιβή, κ.ά. Όσον αφορά την παρούσα έκδοση με τίτλο «Πρακτικός Οδηγός για Εργατικά Θέματα Π.Δ.80/2022» είναι πλήρως ανανεωμένη σε δομή και περιεχόμενο και περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των άρθρων του Προεδρικού Διατάγματος ενώ είναι ενημερωμένη μέχρι και το ν.5073/2023 (ΦΕΚ Α’204/11.12.2023).

Ε.Λ.Π – ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

54.00
Η νέα έκδοση «ΕΛΠ – Οδηγός Εργασιών Τέλους Χρήσης 2024» της Astbooks παρουσιάζει την ορθή διαδικασία κλεισίματος χρήσης, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων σε ό,τι αφορά την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων από τους διοικούντες. Η συγκεκριμένη έκδοση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για το «κλείσιμο» της χρήσης και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις αλλαγές που τυχόν συντελέστηκαν με την εφαρμογή από 1.1.2019 του νέου Κώδικα Περί Ανωνύμων Εταιρειών (ν.4548/2018), ενώ φορολογικά είναι ενημερωμένη με τον πρόσφατο ν.5073/2023. Το βιβλίο περιλαμβάνει πλήθος αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε θέμα και χωρίζεται σε 8 μέρη ως εξής: Επιμέτρηση αποθεμάτων Αποτίμηση παγίων στοιχείων – Αποσβέσεις Έλεγχος & τακτοποίηση λογ/μών ενεργητικού & παθητικού Στοιχεία καθαρής θέσης & κατάστασης αποτελεσμάτων Φορολογία εισοδήματος Προσδιορισμός αποτελεσμάτων – Διάθεση κερδών – Οικονομικές καταστάσεις (περιλαμβάνει πολυσέλιδη ολοκληρωμένη εφαρμογή-άσκηση κλεισίματος χρήσης για διπλογραφικά βιβλία) Έλεγχος & υποβολή οικονομικών καταστάσεων Απλοποιήσεις & απαλλαγές Τέλος, με την αγορά του βιβλίου, ο αναγνώστης αποκτάει πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις», η οποία αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τη σύνταξη του ισολογισμού των οντοτήτων κάθε κατηγορίας που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, βάζοντας τα στοιχεία του ισοζυγίου σας (περιλαμβάνονται οι οδηγίες λήψης της εφαρμογής στο βιβλίο).

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2024

58.50
Στη νέα έκδοση «Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024» των εκδόσεων Asbooks πραγματοποιείται μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει το ίδιο ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των λογιστών, στη σύνθετη καθημερινότητα και παράλληλα να αποδοθεί στο μέτρο του δυνατού, η «λογική» με την οποία κρίνονται οι δαπάνες ως προς την εκπεσιμότητά τους από τις επιχειρήσεις, με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ. Η παρουσίαση, στο παρόν βιβλίο, των περιπτώσεων των δαπανών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, φιλοδοξεί να αναλύσει τα εν λόγω έξοδα στο πνεύμα του γενικού κανόνα όπως τίθεται στον ΚΦΕ, συμπεριλαμβανομένων και επικαιροποιημένων των σχετικών εγγράφων και εγκυκλίων που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση, καθώς και των περιπτώσεων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης και αναλύονται εκτενώς στις επόμενες σελίδες.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ MYDATA – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2024

63.00
Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τώρα, ύστερα και από αρκετές αναβολές προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να υποδεχτούν την εν λόγω μεταρρύθμιση, όσο αυτό είναι δυνατό, σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο και λύση, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA αποτελεί ένα ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, καθιστώντας τη σημείο αναφοράς στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της ΑΑΔΕ και διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην οικονομία, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά. Με την έκδοση της κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1138/2020, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την τελευταία απόφαση Α.1170/2023, τέθηκε το νέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτών και του τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά). Ταυτόχρονα, με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάστηκαν σειρά από κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, τα οποία περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη έκδοση. Να σημειώσουμε ότι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (π.χ. παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.). Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα της ASTbooks προκειμένου να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία λογιστή για την ομαλότερη μετάβασή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, βοηθώντας να ξεπεραστούν τα όποια αρχικά προβλήματα είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική εφαρμογή αλλά και μετέπειτα κατά την διαδικασία διαβίβασης των δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Για αυτό το λόγο το βιβλίο εξακολουθεί να περιέχει πλούσια και ενημερωμένη θεματολογία από όλες τις πρόσφατες εγκυκλίους. Το παρόν βιβλίο, διαστάσεων 21*29 (Α4), περιλαμβάνει 11 κεφάλαια σχετικά με (ενδεικτικά): · τον τρόπο έκδοσης και αποδοχής του ηλεκτρονικού τιμολογίου, · την έκταση εφαρμογής, το χρόνο και τη διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, · την Διασύνδεση ΦΗΜ και EFT/POS και ΦΗΜ-esend, · τις κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, · τις κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση, · τις υποχρεώσεις του λογιστή σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, · τι διαβιβάζει η επιχείρηση (Β2Β, Β2C συναλλαγές κ.λπ.), · την διαδικασία γρήγορης πρόσβασης στην πλατφόρμα, · αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας, · τον τρόπο και τις διαδικασίες διαβίβασης παραστατικών από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (δικηγόροι, ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, φάκελος εισαγωγών κ.λπ.) · τους τύπους των παραστατικών και τον τρόπο ενημέρωσης των βιβλίων του εκδότη · οδηγούς χρήσης (timologio, ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, κ.λπ.) Τέλος η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει πρακτικά ζητήματα που έχουν τεθεί στην ως ερωτήματα στην υπηρεσία ερωτημάτων της Astbooks και τα οποία έχει απαντήσει η επιστημονική μας ομάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων καθώς και πλήθος συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων (170), για τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να ανατρέξει και να λύσει με πρακτικό τρόπο κάποιο ερώτημα που ενδεχομένως του γεννηθεί.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

13.95
Ανακαλύψτε τις έξι άγνωστες συνήθειες των κορυφαίων επαγγελματιών πωλήσεων. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ορισμένοι επαγγελματίες στον τομέα των πωλήσεων σημειώνουν επιτυχίες κάθε χρόνο, ενώ άλλοι παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην απόδοσή τους ή δεν καταφέρνουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους; Η απάντηση είναι απλή αλλά όχι εύκολη: Οι νικητές κάνουν τη δουλειά πριν από τη δουλειά. Σε αυτό το βιβλίο θα ανακαλύψετε τις έξι άγνωστες συνήθειες που διακρίνουν τους κορυφαίους επαγγελματίες των πωλήσεων και θα μάθετε πώς να τις ξεκλειδώσετε, ώστε να έχετε καλύτερες προοπτικές, να πουλήσετε περισσότερο και να προαχθείτε πιο γρήγορα. Έγραψαν για το βιβλίο: «Ο Πολ και ο Φιλ έχουν κάνει αριστουργηματική δουλειά δημιουργώντας το απόλυτο εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες των πωλήσεων». –Alan Stein Gr, συγγραφέας του μπεστ σέλερ Raise Your Game «Ένα σταθερό πλαίσιο που θα οδηγήσει σε αποτελέσματα όποιον είναι πρόθυμος να προσπαθήσει». –John Barrows, CEO της εκπαίδευσης πωλήσεων JBarrows «Καταπληκτικό βιβλίο, το συστήνω ανεπιφύλακτα!» –Bob Burg, συγγραφέας του The Go-Giver series «Αποφεύγει τα τεχνάσματα και, αντίθετα, προτείνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μιλήσετε την ίδια γλώσσα με τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες σας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αξιοσημείωτα αποτελέσματα». –Ian Altman, συγγραφέας του μπεστ σέλερ Same Side Selling «Ένα πλαίσιο για να διασφαλίσετε πως θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας ώστε να επιτύχετε αποτελέσματα που κάνουν επικερδείς τις πωλήσεις». –Jonathan Hill, περιφερειακός αντιπρόεδρος High Tech της Salesforce «Ένα απλό πλαίσιο που εξισώνει τους όρους ανταγωνισμού για όλους».Sandra HealyCEO και ιδρύτρια της Inclusio «Ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα για κάθε επαγγελματία πωλητή, που εγγυάται ότι θα προσφέρει μια ισχυρή απόδοση επένδυσης». Meredith Powell, συγγραφέας του μπεστ σέλερ ThriveStrategies to Turn Uncertainty to Competitive Advantage

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2024

63.00
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) είναι η πλέον εμβληματική έντυπη έκδοση της Astbooks, ένα δίτομο έργο που αναλύει πλήρως όλες τις φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με το εισόδημα. Η παρούσα έκδοση είναι επικαιροποιημένη -μεταξύ άλλων- με το ν.5073/2023 με τον οποίο καθιερώθηκε ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και με το ν.5078/2023 με τον οποίο έχουν προστεθεί νέα άρθρα αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση προϊόντων συλλογικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Όλες οι προαναφερόμενες προσθήκες, σε συνδυασμό με πλείστες άλλες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις των υπολοίπων άρθρων, είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων, τις οποίες η επιστημονική ομάδα της Astbooks πήρε υπόψη για την ενημέρωση της παρούσας έκδοσης. Ενδεικτικά οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες βάσει νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων, αφορούν:
 • Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα καθώς και οδηγίες για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής.
 • Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του 30% έκπτωσης υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο και υπολογισμός EBITDA.
 • Διόρθωση φορολογητέων κερδών κατόπιν φορολογικού ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
 • Φορολογική αντιμετώπιση αφανών εταιρειών
 • Φορολογική μεταχείριση προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
 • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
 • Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
 • Εξαιρέσεις εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (συμβολαιακή γεωργία)
 • Χρόνος έκπτωσης δαπανών οι οποίες επηρεάζουν τα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της κλειόμενης περιόδου, λόγω γεγονότων που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου αλλά πριν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Νέους ΚΑΔ βραχυχρόνιων μισθώσεων και σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου ηλεκτρικών οχημάτων.
Με βάση τα ανωτέρω, εύλογα θεωρούμε πως ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ-ν.4172/2013)» της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους, συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση:
 • γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ [τελευταία ενημέρωση με την απόφαση Α.1010/2024 (δημοσίευση 25.01.2024)
 • περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση των ν.5073/2023 (ΦΕΚ Α’ 204/11.12.2023) και ν.5078/2023 (ΦΕΚ Α’ 211/20.12.2023)
 • περιέχει περισσότερα από 400 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου. Ιδιαίτερη αναφορά θέλουμε να κάνουμε στα αναλυτικά παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, βάσει των νέων διατάξεων.
Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:
 • το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα
 • ιστορικό όλων των τροποποιήσεων
 • πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων
 • ανάλυση με πλούσια θεματολογία
 • παραδείγματα
 • αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα

H2H ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

22.50
Η γένεση του διαπροσωπικού μάρκετινγκ Το H2H µάρκετινγκ εκπροσωπεί την πλέον σύγχρονη σχολή σκέψης, συνεχίζοντας το καινοτόμο έργο του πρωτοπόρου Philip Kotler. Ο Kotler µαζί µε τους Waldemar Pfoertsch και Uwe Sponholz αναπτύσσουν ένα επαναστατικό μοντέλο για τον σχεδιασµό και την εφαρμογή στρατηγικών µάρκετινγκ. Εισάγουν και εξηγούν νέες έννοιες που θα βοηθήσουν µάρκετερς, ηγέτες και εταιρείες να μεταβούν από ένα παραδοσιακό µοντέλο µάρκετινγκ σε ένα σύγχρονο µοντέλο µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Οι συγγραφείς επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του µάρκετινγκ ενσωµατώνοντας έννοιες όπως η Σχεδιαστική Σκέψη, (Design Thinking), η Κυρίαρχη Λογική Υπηρεσιών (Service-Dominant Logic) και ο Ψηφιακός Μετασχηµατισµός (Digital Transformation). Σύµφωνα µε τον Η2Η τρόπο σκέψης, η εµπιστοσύνη λαµβάνει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση ενός brand και το λειτουργικό Μείγµα Μάρκετινγκ εξελίσσεται. Ως αποτέλεσµα, το µάρκετινγκ βρίσκει νέο νόηµα και εδραιώνει τη σηµασία του µέσα σε αυτή την ταραχώδη εποχή. Το H2H Μάρκετινγκ παρουσιάζει ένα ευφυές και συστηµατικό σχέδιο που θα σας βοηθήσει να προσαρµόσετε τον τρόπο σκέψης σας µε σκοπό τη δηµιουργία αξίας για την οµάδα σας, την επιχείρησή σας, τους καταναλωτές. Μοναδική προϋπόθεση είναι να είστε πρόθυµοι να αµφισβητήσετε εδραιωµένες παραδοχές, να εξερευνήσετε νέες οπτικές και να ενστερνιστείτε την ίδια σας ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό το βιβλίο αποτελεί σημαντικό εγχειρίδιο:
 • Για µάρκετερς και ηγέτες κάθε κλάδου που αναζητούν έμπνευση και πρακτικά παραδείγματα ώστε να διαχειριστούν τις συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Για επιχειρηματίες που θέλουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να εξελιχθούν και να διακριθούν.
 • Για καθηγητές, εκπαιδευτές και εισηγητές που θέλουν να μεταφέρουν τις πιο εξελίξεις στην επιστήμη του μάρκετινγκ.
 • Για φοιτητές και εκπαιδευόμενους που θέλουν να προετοιμαστούν για το μέλλον.
Περιεχόμενα:
 • Υγειονομικός Έλεγχος – Υγειονομικοί επιθεωρητές
 • Υγειονομική Νομοθεσία
 • Λοιπές Υγειονομικές επιθεωρήσεις – Δειγματοληψίες
 • Παράρτημα

SHOW UP

13.95
Αντιμετώπισε την καθημερινότητα με τη σοφία που θα έχεις 20 χρόνια αργότερα. «Στη ζωή υπάρχουν μόνο δύο ρόλοι: είτε είσαι ηθοποιός είτε είσαι θεατής. Ποιος θα προτιμούσες να είσαι; Θέλεις να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο, να ερωτευτείς, να γράψεις ένα βιβλίο, να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, να παίξεις μουσική ή να ζωγραφίσεις ένα έργο τέχνης; Τότε πρέπει να παίξεις, και η υποκριτική δεν μπορεί να λάβει χώρα από τον καναπέ». Ο Γιώργος Κριτσόβας, έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης νέων στελεχών, μέσα από βιωματικές καταγραφές και εκφράζοντας τις δικές του προσωπικές ανησυχίες, σκέψεις και παροτρύνσεις, μας παίρνει από το χέρι και μας δείχνει τον τρόπο να κυνηγήσουμε τα δικά μας όνειρα, να αντλήσουμε δύναμη από το θησαυροφυλάκιο των ικανοτήτων μας, και να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, απολαμβάνοντας τη ζωή στο έπακρο. Μια συλλογή πολύτιμων πληροφοριών και συμβουλών που εξηγεί στους αναγνώστες πώς να εφαρμόσουν στην πράξη όλες τις πληροφορίες και τη γνώση που αποκτούν όσο μεγαλώνουν.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

22.50
Ο Πολιτιστικός τουρισμός παραμένει το μοναδικό βιβλίο που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ πολιτιστικού τουρισμού και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρώτη έκδοση παρουσίαζε πώς η πολιτιστική κληρονομιά και οι στόχοι του τουρισμού μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης και μάρκετινγκ για την παραγωγή βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού. Η παρούσα έκδοση θεμελιώνει τον σχετικό προβληματισμό στη θεωρία και την πρακτική της πολιτιστικής διαχείρισης και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπό την έννοια ότι για να ευδοκιμήσει ο τουρισμός, απαιτείται μια ισορροπημένη προσέγγιση διαχείρισης των πόρων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι η προσέγγιση που ακολουθεί καλύπτει όλο το εύρος του πολιτιστικού τουρισμού και των συναφών ζητημάτων.
 • Στο πλαίσιο των πολλών και σημαντικών εξελίξεων που έχουν συντελεστεί στον τομέα, η νέα αυτή έκδοση έχει αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί πλήρως με: Νεότερα στοιχεία για ολοένα και πιο σημαντικά θέματα, όπως η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, η απειλή της αποπαγκοσμιοποίησης, ο υπερτουρισμός και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Νέες ενότητες σχετικά με τη δημιουργία εμπειριών, την προσβασιμότητα και τη συμμετοχικότητα, καθώς και πλούσιο υλικό σχετικά με δημιουργικές βιομηχανίες και τις νέες προκλήσεις της διαχείρισης
Γραμμένο από ειδικούς τόσο στον τουρισμό όσο και στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, το βιβλίο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα όχι μόνο τον δικό τους ρόλο, αλλά και όλων των άλλων μερών στην επίτευξη βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, και παρέχει ένα σχέδιο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού με διάρκεια στον χρόνο.   Περιεχόμενα:
 • Μέρος A Ορισμός του πλαισίου
 • Εισαγωγή
 • Προκλήσεις στην επίτευξη του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού
 • Προβλήματα, οφέλη, κίνδυνοι και κόστος
 • Μέρος B Πολιτιστικά αγαθά
 • Διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών
 • Υλική πολιτιστική κληρονομιά
 • Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργικές τέχνες
 • Μέρος Γ Τουρισμός, τουρίστες και ενδιαφερόμενοι
 • Πώς λειτουργεί ο τουρισμός
 • Η αγορά του πολιτιστικού τουρισμού
 • Συστήματα προσέλκυσης τουρισμού, δείκτες και θυροφύλακες
 • Μέρος Δ Προϊόντα
 • Τα προϊόντα του πολιτιστικού τουρισμού
 • Αξιολόγηση της δυναμικής των προϊόντων
 • Ο πίνακας αγοραστικής απήχησης/στιβαρότητας
 • Μέρος E Λειτουργικοποίηση
 • Εφαρμογή των πλαισίων σχεδιασμού και διαχείρισης
 • Ερμηνεία και δημιουργία εμπειριών

ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΙΣΕ

14.94
Ένα σημειωματάριο για την εκπλήρωση των υψηλοτέρων φιλοδοξιών σας βασισμένο στον θεμελιώδη και πλέον ευπώλητο οδηγό επιτυχίας του Napoleon Hill.   Εμπνευσμένο από το παγκόσμιο μπεστ σέλερ–εγχειρίδιο επιτυχίας, ένα πολύτιμο βοήθημα για τον προγραμματισμό των στόχων σας και την παρακολούθηση της προόδου σας, σε ευθυγράμμιση με τις συνήθειες και τα επιτεύγματά σας. Προσδιορίστε τους στόχους σας, παρακολουθήστε την πρόοδό σας και πραγματοποιήστε τα όνειρά σας. Αυτό το σημειωματάριο, που βασίζεται στο κλασικό μπεστ σέλερ Σκέψου και πλούτισε, σας καθοδηγεί να γράψετε τη δική σας ιστορία επιτυχίας και να εφαρμόσετε τους 13 νόμους της επιτυχίας του Ναπόλεον Χιλ σε κάθε πτυχή της ζωής σας. Περιέχει βασικά αποσπάσματα, ιδέες και συμπεράσματα από το βιβλίο, καθώς και άφθονο χώρο για να καταγράψετε τους δικούς σας στόχους και τις σκέψεις σας. Αυτό το καλά σχεδιασμένο εργαλείο θα σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας, καθώς αξιοποιείτε την επιθυμία, τη γνώση, την επιμονή και τη φαντασία σας για να επιτύχετε τα όνειρά σας. Το σημειωματάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή συνδυαστικά με το βιβλίο Σκέψου και πλούτισε. Πρόκειται για ένα σημειωματάριο των βαθύτερων επιθυμιών και των υψηλότερων φιλοδοξιών σας, το οποίο θα σας παρέχει τον χώρο που χρειάζεστε για να καταγράψετε τη διαδρομή σας στο ταξίδι προς την κατάκτησή τους. Θα ανακαλύψετε τη φόρμουλα για την επιτυχία ‒ τις βασικές αρχές και τα βήματα για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι σας. Έγραψαν για το βιβλίο:  «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι πέντε ετών έχω ευλογηθεί με περισσότερη καλή τύχη από όση αξίζει σε κάθε άτομο, αλλά τρέμω να σκεφτώ πού θα ήμουν σήμερα ή τι θα έκανα αν δεν είχα ανακαλύψει τη φιλοσοφία του Ναπόλεον Χιλ. Μου άλλαξε τη ζωή». –Og Mandinoσυγγραφέας του Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

ΦΠΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΔΟΣΗ 2024)

23.85
Φ.Π.Α. – Δηλώσεις Στην Πράξη
 • Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. – Ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Aπαλλαγές – Επιστροφές Φ.Π.Α. – Intrastat – Listing – MyData.
 • Καθεστώτα Φ.Π.Α. – Τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
 • Συντελεστές Φ.Π.Α. – Ακίνητα που υπάγονται στον Φ.Π.Α.
 • Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. – Διακανονισμοί παγίων.
 • Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη.