Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

57.00
Η ενέργεια κινεί την οικονοµία, διαµορφώνει στρατηγικές, σηµατοδοτεί γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πυροδοτεί συγκρούσεις. Βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονοµικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας του πλανήτη. Το Δίκαιο της Ενέργειας, πέραν των πολυκλαδικών κανόνων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, υιοθετεί νέες έννοιες και ιδιαίτερες µεθόδους, βάσει πραγµατικών δεδοµένων, όπως οικονοµικών, γεωγραφικών, περιβαλλοντικών, βιοµηχανικών, κοινωνικών, πολιτικών, εξελισσόμενο σε νέο ιδιαίτερο νοµικό κλάδο. Στον ανά χείρας τόμο το ελληνικό ενεργειακό θεσµικό και ρυθµιστικό τοπίο παρουσιάζεται σε συνάρτηση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Καταγράφονται συστηματικά οι κανόνες της διοικητικής οργάνωσης του τομέα ενέργειας, της αγοράς φυσικού αερίου, των ΑΠΕ, του λιγνίτη, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα προσεγγίζεται η αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων και ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ, η ενσωµάτωση της Δέσµης Μέτρων «Καθαρή ενέργεια» της ΕΕ και οι μεταγενέστερες εξελίξεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής και της ενεργειακής κρίσης, η ίδρυση ανεξάρτητων Διαχειριστών, ο µετασχηµατισµός της λιανικής εμπορίας, το μοντέλο-στόχος για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι μηχανισμοί ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού. Την «οριζόντια» προσέγγιση, που επιβάλλει ο διάσπαρτος και αποσπασματικός χαρακτήρας των επιμέρους ρυθμίσεων, συμπληρώνει η ανάδειξη των βασικών ζητημάτων γενικότερης σημασίας, όπως ο ανταγωνισμός, τα περιβαλλοντικά ή τα φορολογικά ζητήματα, με αναφορές στη σχετική νομολογία και βιβλιογραφία. Το έργο αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο για ερευνητές του δικαίου, φοιτητές, νομικούς της πράξης, αλλά και επαγγελματίες άλλων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ενέργειας στην Ελλάδα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

53.10
Η παρούσα έκδοση συνιστά µία ολιστική παρουσίαση και εµβάθυνση στα διαχρονικά αλλά και σύγχρονα θέµατα του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος, ενός κλάδου δυναµικού και ευµετάβλητου.
Διαπιστώνει θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις στη θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία, µε τρόπο κριτικό. Υιοθετεί την οπτική της εξελικτικής – δυναµικής προοπτικής και της ωρίµανσης του ενωσιακού δικαίου.
Ασχολείται µε όλες τις θεµατικές του κλάδου: Από το γενικό µέρος του (κανόνες για όλο το Δίκαιο Περιβάλλοντος) στο δίκαιο των κατ’ ιδίαν περιβαλλοντικών αγαθών (π.χ. ύδατα, ατµόσφαιρα, διαχείριση αποβλήτων, προστασία βιοποικιλότητας, πολιτιστική κληρονοµιά, χωροταξία κλπ.).
Περιλαµβάνει κλασικές αλλά και καινοτόµες προβληµατικές του Δικαίου Περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικώς: η περιβαλλοντική ευθύνη, το δίκαιο για την κλιµατική αλλαγή, η σύµφυρση του δικαίου µε την πολιτική και τα οικονοµικά του περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι πράσινες δηµόσιες συµβάσεις, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη κ.λπ.
Στόχος του είναι να θέσει τόσο τα γενικά όσο και τα επιµέρους ζητήµατα και προβληµατισµούς που απασχολούν τη νοµική θεωρία και πράξη.
Είναι επικαιροποιηµένο µέχρι τη στιγµή της έκδοσής του µε τα ενωσιακά νοµοθετήµατα και τη σχετική ενωσιακή νοµολογία.
Το βιβλίο συνιστά µία πλήρη συνεκτική θεώρηση του κλάδου, χωρίς ωστόσο να εξαντλείται σε µία τυπολατρική περιγραφική προσέγγιση, για να θέσει τα ζητήµατα που αποτελούν αφορµή έρευνας και γόνιµου διαλόγου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

54.00
H πώληση (προμήθεια) φυσικού αερίου, παρά την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί για τις επόμενες δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις από οικονομική και συναλλακτική άποψη στην Ελλάδα και διεθνώς. Παράλληλα παρουσιάζει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον σε νομικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στον ιδιότυπο και πολυσχιδή της χαρακτήρα, όπως αυτός έχει γονιμοποιηθεί και αναδειχθεί στο πλαίσιο της μακρόχρονης και πυκνής διεθνούς συναλλακτικής πρακτικής του οικείου τομέα, αφετέρου δε στο εκτενές και πολυεπίπεδο ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει. Το παρόν βιβλίο μελετά τη σύμβαση αυτή, στηριζόμενο σε 3 πυλώνες:
 • τον Αστικό Κώδικα, που αποτελεί τη γενική ρύθμιση,
 • τον Ν 4001/2011 και τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου, που συνιστούν ειδικό δίκαιο, καθώς και
 • τη διεθνή συναλλακτική πρακτική.
Τίθεται, έτσι, για πρώτη φορά στα χέρια της επιστήμης και της πράξης ένα έργο που μελετά την εν λόγω σύμβαση σε όλο της το εύρος και βάθος, ως ένα ενιαίο συστηματικό σύνολο. Δεδομένων των ομοιοτήτων του φυσικού αερίου με το υδρογόνο, ένα εναλλακτικό καύσιμο το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί τις επόμενες δεκαετίες λόγω ιδίως της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον, το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για την προμήθεια υδρογόνου.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

54.00
Το βιβλίο «Τοπική Αυτοδιοίκηση και προστασία του περιβάλλοντος (δημοσιονομικές και φορολογικές προεκτάσεις)» πραγματεύεται τις βασικές προϋποθέσεις για έναν πιο ενεργό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας. Στο βιβλίο παρουσιάζονται ειδικότερα:
 • Η εννοιολογική οριοθέτηση του προστατευτέου εννόμου αγαθού «περιβάλλον»
 • Η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, με πλούσιες παραπομπές στη σχετική νομολογία και σε ενδιαφέρουσες διατάξεις παλαιότερων περιβαλλοντικών νόμων
 • Το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας που επηρεάζει την ελληνική έννομη τάξη
 • Τα ορόσημα της ιστορικής εξέλιξης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Η έννοια «τοπική υπόθεση».
Ακολούθως, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις ενίσχυσης της διοικητικής και της δημοσιονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και της συμμετοχής όλων στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα όπως:
 • Η ανακατανομή των ασκούμενων περιβαλλοντικών και των πολεοδομικής και χωροταξικής φύσεως αρμοδιοτήτων
 • Η εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης της δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιιδίως μέσω της φορολογίας και των ανταποδοτικών τελών.
 • O εκσυγχρονισμός των τοπικών φορολογικών εσόδων, με την κατάργηση αναχρονιστικών και υιοθέτηση νέων κατηγοριών τέτοιων εσόδων (πχ περιβαλλοντικοί φόροι)
 • Τα μέσα δράσης των ΟΤΑ ως παράγοντες της αγοράς (πχ πράσινες δημόσιες συμβάσεις).
Το βιβλίο αποσκοπεί στην ευρύτερη κατανόηση των ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμβάλει καθοριστικά στον σχετικό επιστημονικό διάλογο, διατυπώνοντας μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την οργάνωση και τη λειτουργία της περιβαλλοντικής διοίκησης στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον εν θέματι θεσμό. Απευθύνεται δε σε κάθε νομικό της θεωρίας και της πράξης, σε κάθε ενεργό πολίτη αλλά και σε όλους τους Αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

58.50
ΝΕΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει έως σήμερα. Ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές που αφορούν: • Τις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση βάση της πρόσφατης Απόφασης του ΣτΕ 176/2023. • Τις παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. • Την οριοθέτηση οικισμών. Βάση των τελευταίων Ν.4951/22, Ν. 5077/22, Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11050/353, 31/01/2023 και άλλα. Τι περιέχει: • Παρεκκλίσεις και όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. • Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών. • Έγκριση διαγράμματος κάλυψης. • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο. • Όλες οι νέες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι. • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός. • Ερωτήσεις – Απαντήσεις και παραδείγματα σε συχνά ερωτήματα μηχανικών. • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου. Το βιβλίο συνοδεύεται από link & qr code όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει και να κατεβάσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το βιβλίο καθώς και ότι νεότερες αλλαγές υπάρξουν. Αναλυτικότερα το βιβλίο αναφέρεται σε: • Δόμηση εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών. • Παρεκκλίσεις και όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. • Διατάξεις του Ν.Ο.Κ. που εφαρμόζονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. • Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών των υφισταμένων προ του ΝΔ 17-07-1923. • Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. • Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών. • Όροι δόμησης για περιοχές Νatura. • Νομοθεσία που διέπει τις Χρήσεις ανά κατηγορία Κτιρίου για περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού. • Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΝ. 2021 – Διευκρινήσεις για το τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής αδείας εκτός σχεδίου. • Π.Δ. 20-01-1988: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος. • Π.Δ. 06-08-1986 Συμπλήρωση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος. Ενημερωμένο με τις νέες αλλαγές που έγιναν στην Νομοθεσία από: • Τις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση βάση της πρόσφατης Απόφασης του ΣτΕ 176/2023. • Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.  Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4759/2020 ( Ν. 5007/22 ΦΕΚ Α 241/23.12.2022 –Άρθρο 110). • Εγκύκλιο (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30198/1020- 29/3/2022), για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923. • Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/2022 (ΦΕΚ Β’ 3733/14-07-2022)). • Ν. 4759 ΦΕΚ Α 245/9.4.2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς. • ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117814/3961/10-11-2022 – Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει. • Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι ρυθμίσεις για τους δρόμους, σύμφωνα με τη νομολογία του Σ.τ.Ε. • Έγκριση διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του Ν. 4951/2022. • Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. στ, ζ, ια, ιβ του άρ¬θρου 33 του ν. 4759/2020 (245Α) Απόφαση: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11050/353, 31/01/2023). • Ν. 4764/2020 – Περί ελαχίστου εμβαδού. • Απόφαση 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura. • Ν. 4495/2017 – Περί περιορισμού στον αριθμό απόστασης κτιρίων. • Ν. 4759/2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς. • Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ». • Π.Δ. 04-11-2011 περί “όρων και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους”. • Π.Δ. 11-02-1995 & Π.Δ. 11-01-1994: Τροποποίηση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». • Π.Δ. 24-05-1985: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών. • Π.Δ. 6/17-10-78 – Διατάξεις που ισχύουν. Τα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνουν: • Υπόδειγμα διαγράμματος κάλυψης σε εκτός σχεδίου. • Bonus 1: Οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα που βαρύνονται με αποζημιώσεις. • Bonus 2: Οικόπεδα του άρθρου 25 του Ν.1337. • Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια οικισμών. • Όροι και περιορισμοί δόμησης έως 2000 κατοίκους. • Περιοχές Natura Ramsar.

ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ

45.00
Η νομοθεσία για την Δόμηση σε Αιγιαλό και Παραλία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα. Ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές που αφορούν: Την λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, Υπουργική Απόφαση 182896 ΕΞ 2022 ΦΕΚ 6493/Β’/17.12.2022 Το βιβλίο συνοδεύεται από link & qr code όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει και να κατεβάσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το βιβλίο καθώς και ότι νεότερες αλλαγές υπάρξουν. Περιλαμβάνει: • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο. • Χάραξη των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. o Απόσταση οικοδομής από την γραμμή αιγιαλού και παραλίας. o Γήπεδα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών. o Γήπεδα εκτός σχεδίου και εντός οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923. o Γήπεδα εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους. o Ειδικές διατάξεις για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων. • Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού – παραλίας. • Αναλυτικός οδηγός για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία. Καθορισμός γραμμής αιγιαλού παραλίας. • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση σε αιγιαλό και παραλία. • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι. • Ερωτήσεις – Απαντήσεις και παραδείγματα σε συχνά ερωτήματα μηχανικών. Αναλυτικότερα Περιλαμβάνει: • Νόμος 2971/2001 « Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και αλλαγές που έγιναν σε αυτόν με τον Νόμο 4607/2019 και τον Νόμο 4676/2020. • Γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4442/2016. • Διαδικασία γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 36 του Νόμου 4442/2016. • Που θα βρείτε Τι. • Υπουργική Απόφαση με αριθμό 182896 ΕΞ 2022 ΦΕΚ 6493/Β’/17.12.2022 Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. • Επανακαθορισμός γραμμής παλαιού αιγιαλού. • Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας. • Απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής. • Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. • Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου 4281/2014. • Μη αποτύπωση παλαιού αιγιαλού σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. • Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. • Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα. • Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού – παραλίας, εφόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν μέχρι 100 m από την ακτογραμμή. • Απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων – Αναγγελία δικαιωμάτων. • Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. • Χρήση και παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από καφέ. Τα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνουν: • Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ( Πρώην Εργασίες 48 ωρών, Ν.4067/2012 ) • Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας (Παράγραφος 3 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017)

ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

40.50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ │ 19.04.2023 │ 384 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549540 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4η ΕΚΔΟΣΗ

39.60
Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η συγκροτημένη νομική προστασία του περιβάλλοντος, το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος ως συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται η νομοθεσία που εξειδικεύεται σε επιμέρους τομείς του Δικαίου του περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον η ύλη επεκτείνεται σε χώρους, για τους οποίους αρχικώς δεν υπήρχαν ούτε η κοινωνική ανάγκη ούτε η ανάγκη νομικής ρύθμισής της. Η νομολογία με τη σειρά της, τόσο η ενωσιακή, όσο και η εθνική –ειδικότερα του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας– συνεχίζουν το ερμηνευτικό και εφαρμοστικό έργο τους, το οποίο αναλύεται στο παρόν. Το έργο απευθύνεται σε κάθε νομικό επιστήμονα που ενδιαφέρεται γι’ αυτό το αντικείμενο, ενσωματώνοντας όλες τις μέχρι σήμερα βασικές εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας για τη νομική προστασία του περιβάλλοντος από τη σκοπιά του Δημοσίου Δικαίου. Ειδικότερα, στο έργο αναλύονται, μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική προστασία στο Ελληνικό Σύνταγμα, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στα Συντάγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και εξετάζεται η συνταγματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, καθώς και η σύγκρουση του δικαιώματος στο περιβάλλον με άλλα συνταγματικά δικαιώματα, ιδιαίτερα με εκείνα που προστατεύουν την ιδιοκτησία και την οικονομική ελευθερία και ανάπτυξη. Αναλύονται, επίσης, ζητήματα σχετικά με τη χωροταξία, την περιβαλλοντική πληροφόρηση και την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ειδικά κεφάλαια είναι, επίσης, αφιερωμένα στο δικαίωμα πληροφόρησης σε θέματα περιβάλλοντος στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και στην ευθύνη αποζημίωσης για περιβαλλοντικές βλάβες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

54.00
ΠΛΙΑΚΟΣ Δ. ΑΣΤΕΡΗΣ │ 03.10.2022 │ 488 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548789 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

67.50
Συγγραφέας: Παντελίδης Γιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc EUREM «Μέλος της ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ 20701-1 & ΤΟΤΕΕ 20701-4» Σύμφωνα με:
 • Το Νέο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” 
 • Τις Νέες αναθεωρημένες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 έως 4
 • Τον Νέο Κ.Εν.Α.Κ.
Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί τη 3η έκδοση του ήδη επιτυχημένου βιβλίου «ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» στο οποίο ενσωματώθηκαν όλες οι αλλαγές που προέκυψαν από την αναθεώρηση του Κ.Εν.Α.Κ. και των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701/2017 και του αρχικού βιβλίου «ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων». Η νέα έκδοση έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη έκδοση ως προς το νέο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ». Η δομή του βιβλίου παραμένει ίδια, περιγράφοντας τη διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού βήμα-βήμα με αναλυτικά παραδείγματα και πλήρεις επεξηγήσεις, δίνοντας παράλληλα, πρακτικές οδηγίες για την αναγνώριση και κατανόηση των συνήθων αλλά και των πιο ειδικών περιπτώσεων. Αποτελεί επομένως ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους μηχανικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή εμπειρίας σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων αλλά και εν γένει κτηριακών εγκαταστάσεων. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές της σε σχέση με την πρώτη έκδοση:
 • Περισσότερα παραδείγματα για την καλύτερη επεξήγηση των αλλαγών και των νέων εννοιών.
 • Περισσότερες θεωρητικές επεξηγήσεις των νέων εννοιών που εισάγονται τόσο στο κέλυφος όσο και στα συστήματα.
 • Περισσότερα ολοκληρωμένα παραδείγματα και για τα κτήρια τριτογενή τομέα.
 • Περισσότερες βελτιωμένες και αναθεωρημένες εικόνες και διαγράμματα για την καταχώρηση των στοιχείων στο λογισμικό.
 • Επισήμανση με πλαίσιο των σημείων που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλη τη διαδικασία.
 • Ενσωμάτωση όλων των αλλαγών που περιλαμβάνονται στον Νέο Κ.Εν.Α.Κ. και στις Νέες ΤΟΤΕΕ 20707-1 έως 4.
 • Διεξοδική παρουσίαση όλων των νέων ειδικών περιπτώσεων κελύφους και σκιάσεων.
 • Αναλυτική επεξήγηση των νέων εννοιών και υπολογισμών των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (Εποχιακοί Συντελεστές,  Ενεργειακή Σήμανση, υπερδιαστασιολόγηση).
 • Αλλαγές Μηχανικού αερισμού, ΖΝΧ και Φωτισμού.
 • Εκτενής παρουσίαση των αλλαγών διατάξεων αυτοματισμού.
 • Ακόμα περισσότερα αναλυτικά παραδείγματα ανά περίπτωση.
 • Όλες οι αλλαγές στο λογισμικό και το buildingcert.gr
Και επιπλέον σε σχέση με τη δεύτερη έκδοση:
 • Αναλυτική παρουσίαση του νέου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» με ενδεικτικά παραδείγματα και επισήμανση στα ιδιαίτερα σημεία προσοχής του νέου προγράμματος.
 • Πλήρης επικαιροποίηση της Νομοθεσίας με ανάλυση και επεξήγηση έως και σήμερα. Όλα τα αρχεία της νομοθεσίας περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό CD.
 • Πρόσθετες βελτιώσεις και προσθήκες στο λογισμικό υπολογισμών κελύφους και Η/Μ συστημάτων που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό CD.
Επιπλέον Νομοθεσία που περιλαμβάνει το βιβλίο συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση:
 • Απόφαση ΔΕΠΕΑ/85251/242/ ΦΕΚ Β’ 5447/5-12-2018: Έγκριση σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ορισμός ΚΣΜΚΕ.
 • Ν.4602/ΦΕΚ Α’ 45/9-3-2019: Αλλαγή ημερομηνίας εφαρμογής υποχρέωσης ΚΣΜΚΕ.
 • Οδηγία 2018/844/ΕΚ: Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση).
 • Ν.4685/ΦΕΚ Α’ 92/7-5-2020: Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2018/844/ΕΚ. Αλλαγή εκ νέου ημερομηνίας εφαρμογής υποχρέωσης ΚΣΜΚΕ.
 • Εγκύκλιος 111748/705/19-11-2020 ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για ελάχιστες απαιτήσεις νέων και ριζικώς ανακαινιζόμενων κτηρίων, ηλιοθερμικών συστημάτων, έκδοση ΠΕΑ, χρήση ΠΕΑ σε εμπορικές διαφημίσεις και ΚΣΜΚΕ.
 • Ν.4759/ΦΕΚ Α’ 245/9-12-2020: Αναθεώρηση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
 • Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338/ΦΕΚ Β’ 5447/9-12-2020: Ανάθεση δημιουργίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου στο ΤΕΕ.
Το βιβλίο συνοδεύεται από CD το οποίο περιλαμβάνει:
 • Εφαρμογή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (π.ε.α.).
 • Οδηγίες χρήσης εφαρμογής (π.ε.α.).
 • Xml παραδειγμάτων όλων των υπολογισμών για την εφαρμογή.
 • Βοηθητική εφαρμογή (excel) για υπολογισμούς κελύφους και Η/Μ συστημάτων.
 • Παράθεση & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

18.00
Ο παρών τόμος φιλοξενεί, σε επεξεργασμένη μορφή, τις εισηγήσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών με τίτλο «Κλιματική Κρίση και Δίκαιο», που έλαβε χώρα διαδικτυακά την Πέμπτη 9.12.2021. Πέραν των εισηγήσεων της επιστημονικής εκδήλωσης, φιλοξενούνται και τέσσερις μελέτες στην αυτή θεματική ενότητα, που εκπονήθηκαν από εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, το παρόν επιδιώκει να εξυπηρετήσει τη λογική ενός συλλογικού τόμου με νοηματική συνοχή και πληρότητα, στον οποίο αναλύονται κρίσιμα ζητήματα, όπως η στάση του δημοσίου δικαίου στην κλιματική αλλαγή με έμφαση στη νομολογία και δη στα προβλήματα δημοσίου δικαίου, η ερμηνεία και εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο ρόλος και η στάση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κλιματική ουδετερότητα, η κατάσταση της ελληνικής πολιτικής για το κλίμα, το δίκαιο βιώσιμης χρηματοδότησης και η αναγκαιότητα της συντεταγμένης καθιέρωσης μεταρρυθμιστικών δικαιικών και διακυβερνητικών όρων. Παράλληλα, εξετάζονται κριτικά ιστορικές δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων εθνικών Δικαστηρίων γύρω από κρίσιμα ανακύπτοντα ζητήματα. Η προβληματική είναι έντονη, η νομολογία πλούσια, η βιβλιογραφία αχανής και, ως εκ τούτου, ο τόμος προσφέρει μια εισαγωγική προσέγγιση μέσα από μια συλλογή σκέψεων, προβληματισμών και προσωπικών εκτιμήσεων των διακεκριμένων εισηγητών.  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

19.08
To βιβλίο «Χωροταξικός Σχεδιασμός - Εννοιολογικά ζητήματα, μεθοδολογικές διευκρινίσεις και εφαρμογές» παραθέτει μια κριτική θεώρηση του πλαισίου του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, όπως εξελίχθηκε κατά την εικοσαετή εφαρμογή του. Εστιάζει: στην αναγκαιότητα ο χωροταξικός σχεδιασμός να αποτελεί πολιτική προτεραιότητας, στον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, και στην σημασία αντιμετώπισής του ως βασικού θεσμικού συστατικού μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Διερευνά με κριτικό τρόπο την εξέλιξη των χωροταξικών εργαλείων εθνικού επιπέδου, δηλαδή του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αλλά και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις Υδατοκαλλιέργειες, την Βιομηχανία, τον Τουρισμό, τα Καταστήματα Κράτησης, και τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, αλλά και Περιφερειακού επιπέδου, μέσα από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Αναλύει την πολιτική του τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού, και τις προοπτικές εξέλιξής της και δίνει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό και στην ειδίκευση των βασικών αρχών του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και στη συσχέτιση του χερσαίου με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τέλος, καταλήγει στα βασικότερα προβλήματα του χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αυτά αναδύονται από την 20ετή ουσιαστικά εμπειρία εφαρμογής του και τονίζει την ανάγκη εξέλιξης της χωροταξικής σκέψης στην Ελλάδα, και την ανάγκη σύλληψης νέων ιδεών από τους «χωροτάκτες», έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προβλημάτων, δίνοντας μια ευοίωνη προοπτική στην ανάπτυξη της χώρας. Aπευθύνεται σε δικηγόρους που ειδικεύονται στο Χωροταξικό-Πολεοδομικό Δίκαιο, σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, δασολόγους και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο αντικείμενο αυτό. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην απόκτηση μιας πλήρους εικόνας γύρω από τον χωροταξικό σχεδιασμό.