Βλέπετε 1–12 από 33 αποτελέσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι

49.40
Στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση της θεωρίας με τη νομική πράξη και η εξοικείωση με την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων εργατικού δικαίου μέσα από εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, πλούσιες αναφορές στη νομολογία και προσωπικές εκτιμήσεις του συγγραφέα. Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές της Σχολής Δικαστών, αλλά και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, καθώς στην ανάπτυξη των θεμάτων δεν λείπουν, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο, χρήσιμες και εύληπτες αναλύσεις με πρακτική προσέγγιση, οι οποίες εξασφαλίζουν την κατανόηση και συμβάλουν στην επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δικηγόροι και οι εφαρμοστές του δικαίου.

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4808/2021

30.60
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 01/2023 │ 240 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549649 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Δ. 80/2022

58.50
Με το π.δ.80/2022 (ΦΕΚ Α’ 222/4.12.2022 κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία του ατομικού εργατικού δικαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας Κώδικας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την ερμηνεία και εφαρμογή του εν λόγω δικαίου, όσο και για την τροποποίηση της νομοθεσίας στο μέλλον. Πρόκειται για την κωδικοποίηση πλέον των 50 νομοθετημάτων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων των τελευταίων 100 ετών από το 1920, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Kεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) με με τη συμβολή επιτροπής νομικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και με βάση την προεργασία που εκπόνησε ομάδα νομικών. Η κωδικοποίηση δεν επιφέρει καμία τροποποίηση, προσθήκη ή κατάργηση διατάξεων, αλλά συγκεντρώνει τις υφιστάμενες διατάξεις όπως ισχύουν, με λογική και θεματική συνέχεια προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κείμενο του Κώδικα και στην αρχική διάταξη που έχει κωδικοποιηθεί, αυτή που θα εφαρμοσθεί θα είναι η αρχική διάταξη. H κωδικοποίηση πραγματοποιήθηκε για την διευκόλυνση τόσο των άμεσα ενδιαφερομένων εργαζομένων και εργοδοτών όσο και των δικηγόρων, δικαστών, νομικών επιστημόνων, συνδικαλιστών κ.ά., που ασχολούνται με τα ζητήματα της εργασίας. Επιπλέον, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας υπηρετεί την αρχή της καλής νομοθέτησης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας δικαίου. Μεταξύ άλλων, η κωδικοποιημένη εργατική νομοθεσία περιλαμβάνει τις βασικές ρυθμίσεις για τη σύμβαση εργασίας, την έννοια και το περιεχόμενό της, την κατάρτιση και την καταγγελία της, τον χρόνο εργασίας (ωράριο και άδειες) και την αμοιβή, κ.ά. Όσον αφορά την παρούσα έκδοση με τίτλο «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου Π.Δ. 80/2022» παρουσιάζονται όλα τα άρθρα του προεδρικού διατάγματος τα οποία ακολουθεί η παράθεση της αρχικής διάταξης. Στο τέλος του Κώδικα υπάρχει Παράρτημα στο οποίο αναφέρονται όλες οι αρχικές νομοθεσίες βάσει των οποίων έγινε η κωδικοποίηση καθώς και δύο χρηστικοί πίνακες ως εξής:
  • Πίνακας κωδικοποιητικών διατάξεων
  • Πίνακας κωδικοποιούμενων διατάξεων

ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

36.00
Το παρόν αποτελεί μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρη, παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει το εργατικό δίκαιο κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ δογματικής εμβάθυνσης και πρακτικής χρησιμότητας. Η έμφαση δίνεται στην ύλη του ατομικού εργατικού δικαίου, η οποία καταλαμβάνει τα δέκα πρώτα κεφάλαια, με το ενδέκατο κεφάλαιο να αφιερώνεται στα βασικά ζητήματα του συλλογικού εργατικού δικαίου. Η παρούσα έκδοση λειτουργεί ως ένα εργαλείο σύντομης μελέτης, που έχει ως στόχο την άμεση κατανόηση των βασικότερων ζητημάτων και με αυτό το περιεχόμενο μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο στους φοιτητές, τους δικηγόρους της πράξης και τους εφαρμοστές του δικαίου όσο και σε μη νομικούς που επιθυμούν να γνωρίσουν τον συγκεκριμένο δικαιικό κλάδο.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5η ΕΚΔΟΣΗ

135.00
Οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021, αλλά και ορισμένοι άλλοι νόμοι που ψηφίσθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε, κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση, καθόσον οι νομοθετικές μεταβολές αφορούν κυρίως την ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Και τα ζητήματα όμως που δεν εθίγησαν από τις νομοθετικές μεταβολές υπέστησαν σε σημαντική έκταση νέα επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία και την αρθρογραφία που δημοσιεύθηκε κατά το διάστημα αυτό. Και στην παρούσα έκδοση καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την επεξεργασία του πράγματι τεράστιου νομολογιακού υλικού, χωρίς να παραλείπεται ο κριτικός έλεγχος, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Επίσης, λήφθηκε υπόψη και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα που τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν ενωσιακό δίκαιο. Παρά τις σημαντικές αλλαγές και την επαύξηση της ύλης που παρουσιάζει η νέα έκδοση, ο στόχος παραμένει ίδιος: η κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και κατά το δυνατόν με πληρότητα ανάπτυξη και επεξεργασία της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, επιδιώκοντας να βοηθήσει τον εφαρμοστή του δικαίου και τον ερευνητή στο έργο τους και να τους δώσει ερεθίσματα για την περαιτέρω εξέλιξη του εργατικού δικαίου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

40.50
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 19.10.2022 │ 320 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548161 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΤΣΕΠΗΣ) 6η ΕΚΔΟΣΗ

13.50
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ │ 03.10.2022 │ 480 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548765 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

35.10
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ │ 14.09.2022 │ 296 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548536 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

19.80
ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ │ 04.07.2022 │ 880 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606547768 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

53.10
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 29.04.2022 │ 440 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606547003 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

70.20
ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ │ 06.04.2022 │ 648 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606544835 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

19.80
ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ │ 09.03.2022 │ 880 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606546631 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ