Βλέπετε 1–12 από 35 αποτελέσματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν. 4620/2019) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

10.80
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΚΠΔ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ Α΄ 230/14.12.2022) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

126.00
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 12/2022 │ 2032 │ ΣΚΛΗΡΟ │ 9789606546570 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

10.80
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγ-χρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφε-ραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015), 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015), 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017), 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017), 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.2017), 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018), 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018), 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26.3.2019), 4640/2019 (ΦΕΚ Α΄ 190/30/11/2019), 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020), 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020), 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23.9.2020), 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020), 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021), 4855/2021 (ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021), 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021), 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59/17.3.2022), 4937/2022 (ΦΕΚ Α΄ 106/2.6.2022), 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022), 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022), 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄ 149/30.7.2022) και 4990/2022 (ΦΕΚ Α΄ 210/11.11.2022). Ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 έχει ενημερωθεί μέχρι και τον Καν. (ΕΕ) 2015/263, ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 με τον Καν. (ΕΚ) 2116/2004 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 μέχρι και τον Καν. 542/2014. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη έχουν τεθεί κατατοπιστικοί τίτλοι σε όλα τα άρθρα του ΚΠολΔ, κι εκεί όπου δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο. Οι τίτλοι αυτοί εμφανίζονται ανάμεσα σε αγκύλες, προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους τίτλους του αυθεντικού κειμένου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ος ΤΟΜΟΣ

81.00
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 09/2022 │ 784 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548079 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 17η ΕΚΔΟΣΗ

10.80
ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ │ 07.07.2022 │ 432 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606547805 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

103.50
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2022 │ 1614 │ ΣΚΛΗΡΟ │ 9789606546563 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΔ

36.00
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της ποινικής δικονομίας. Ξεχωριστή θέση στον σχετικό χώρο κατέχουν οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, οι οποίοι, σε πρακτικό επίπεδο, λειτουργούν ως μία δεύτερη ευκαιρία. Στο παρόν έργο αναλύονται τα κρισιμότερα δογματικά ζητήματα που ανακύπτουν, καθώς κι ένα πλήθος πρακτικών δικονομικών προβλημάτων που έχουν μέχρι σήμερα ανακύψει στην αρεοπαγιτική νομολογία. Το έργο ξεχωρίζει για την πληρότητα των δογματικών προσεγγίσεων, τις πλούσιες και πλήρως τεκμηριωμένες κριτικές προσεγγίσεις και την έμφαση στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων, αποτελώντας έναν χρήσιμο οδηγό για τον δικαστή και τον δικηγόρο της πράξης. Ειδικότερα, η μονογραφία διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία ιστορική (§ 1) και συγκριτική (§ 2) επισκόπηση του θεσμού των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως. Ακολουθεί η θεωρητική προσέγγιση του δικαιολογητικού λόγου θεσπίσεώς τους (§ 3) και προσδιορίζεται η νομική φύση τους (§ 4). Στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνάται η εξάρτηση των πρόσθετων λόγων από το κύριο αναιρετήριο. Ο έλεγχος της βασιμότητας των πρόσθετων λόγων διενεργείται μόνον εφόσον διαπιστωθεί από τον Άρειο Πάγο ότι υπάρχει παραδεκτή αναίρεση (§ 1) κι ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος (§ 2). Δεν υπάρχει, όμως, εξάρτηση από απόψεως περιεχομένου, με την έννοια ότι στην ποινική αναιρετική διαδικασία δεν απαιτείται οι πρόσθετοι λόγοι να προσβάλλουν κεφάλαια της αποφάσεως ήδη αναιρεσιβληθέντα ή αναγκαίως συνεχόμενα με τα ήδη προβληθέντα με αναίρεση (§ 3). Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προβολής των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η κριτική προσέγγιση πολλών νομολογιακών θέσεων του Ακυρωτικού μας, με σκοπό την τήρηση μίας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των δικονομικών θέσεων του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου αφενός και του «αναιρεσίβλητου» παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας ή του εισαγγελέα αφετέρου. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται η διαδικασία εξέτασης (§ 1) αλλά και «επανεξέτασης» (§ 2) των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

72.00
Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη κατ’ άρθρο νομολογία όλων των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με τον νέο ΚΠΔ, όπως είναι γνωστό, εισήχθησαν διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής του νέου ΚΠΔ, ενώ παράλληλα συμπληρώθηκαν νομοθετικές παραλείψεις ή αστοχίες που η δικαστηριακή πρακτική έχει αναδείξει, με γνώμονα την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις του ΚΠΔ μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, ενώ κάθε άρθρο ακολουθεί πρόσφατη νομολογία –ΑΠ, ΕΔΔΑ και ΔΕΚ– ή και πάγια νομολογία παλαιότερων ετών, και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου, σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΠΔ. Την πλειοψηφία των αποφάσεων συνοδεύει σύντομη ή εκτενέστερη περίληψη. Με τον τρόπο αυτόν, ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα νομολογιακά δεδομένα, σε συστηματική διάρθρωση και χρονολογική σειρά, βρίσκοντας απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της πράξης. Η παράθεση των τριών (3) Αιτιολογικών Εκθέσεων ν. 4620/2019, 4637/2019 και 4855/2022 στην αρχή του έργου, το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, καθώς και η παράθεση σχετικών διατάξεων κάτω από κάθε άρθρο, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του νέου ΚΠΔ και την ερμηνευτική προσέγγιση των δυσχερειών που θα ανακύψουν στη δικαστηριακή πρακτική, και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου. Ο στόχος που πετυχαίνει το έργο είναι η πλήρης ενημέρωση και η δυνατότητα ευχερούς χρήσης του, μέσα από την εύληπτη δομή και την ξεκάθαρη διάρθρωση.