Βλέπετε 1–12 από 81 αποτελέσματα

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

209.00
Το παρόν συλλογικό έργο «Διαιτησία» αποτελεί το πλέον σύγχρονο σύγγραμμα ελληνικού δικαίου διαιτησίας με διάνθιση βιβλιογραφική και νομολογιακή συγκριτικού δικαίου. Αποτελεί σύνθεση συμβολών διαπρεπών επιστημόνων, ακαδημαϊκών αλλά και έμπειρων δικηγόρων της πράξης. Πρόκειται για ένα έργο πληρέστατο το οποίο περιλαμβάνει εκτενείς αναπτύξεις για τη διεθνή εμπορική διαιτησία καθώς και αναπτύξεις εισαγωγικού χαρακτήρα για την επενδυτική διαιτησία αλλά και για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και ιδίως τη διαμεσολάβηση. Απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τους ασχολούμενους με τη διαιτησία στην δικηγορική πρακτική καθώς περιλαμβάνει συνολικά όλα τα στάδια της επίλυσης μιας διαφοράς μέσω διαιτησίας με έμφαση στο ελληνικό δίκαιο και την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

108.00
Το έργο "Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Ελληνικό – Ενωσιακό», υπό την επιμέλεια της Ομότ. Καθηγήτριας κας. Ελ. Αλεξανδρίδου, συνιστά ένα συλλογικό επιστημονικό πόνημα, με αντικείμενο την ανάλυση ενός ευρύτατου πεδίου ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η παρούσα 4η –αναθεωρημένη και πλήρως επικαιροποιημένη– έκδοση του συλλογικού αυτού έργου περιλαμβάνει την κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους Ν 4967/2022, Ν 4933/2022, Ν 5019/2023 και Ν 5039/2023, καθώς επίσης και την ερμηνευτική ανάλυση σχετικών νομοθετικών κειμένων. Ειδικότερα, το έργο διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά μέρη: Την εκτενή εισαγωγική ενότητα σχετικά με το Ενωσιακό Δίκαιο της Προστασίας των Καταναλωτών (πρώτο μέρος), διαδέχεται το δεύτερο –και κυριότερο– μέρος της κατ’ άρθρο ερμηνείας του βασικού Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. Στην ενότητα αυτή, το ισχύον νομοθετικό κείμενο ακολουθείται από εκτενή και σε βάθος επιστημονική και πρακτική ανάλυση ποικίλων ζητημάτων που ανακύπτουν από την ερμηνεία και εφαρμογή κάθε διάταξης. Στο δεύτερο μέρος συγκαταλέγονται, επίσης, και τα ιδιαίτερα κεφάλαια που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΠΔ 131/2003) και την Εναλλακτική – Ηλεκτρονική Επίλυση των Καταναλωτικών Διαφορών (ΥΑ 70330/2015), τα οποία, παρά την κανονιστική τους αυτοτέλεια, εμφανίζουν έντονη ρυθμιστική συνάφεια προς τις οικείες διατάξεις του βασικού νομοθετήματος. Περαιτέρω, στο τρίτο μέρος απαντά η ενότητα της ποινικής προστασίας του καταναλωτή, ενώ το τέταρτο μέρος καταλαμβάνουν τα κεφάλαια της προστασίας του επενδυτή, του δανειολήπτη και του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών, ως καταναλωτή. Τέλος, οι επιμέρους ενότητες του έργου πλαισιώνονται από ένα εύχρηστο συγκεντρωτικό ευρετήριο λημμάτων, καθώς και από ευρετήριο των, αναφερόμενων στα κεφάλαια του έργου, αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συλλογικό έργο αποτελεί ένα πλήρες και εύχρηστο εγχειρίδιο μελέτης και ερμηνείας του Νέου Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, απαραίτητο για κάθε νομικό, αλλά και ένα σύγχρονο και πρακτικά προσανατολισμένο εκπαιδευτικό σύγγραμμα για τους φοιτητές.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

85.50
Το έργο «Ασφαλιστικά Μέτρα» αποτελεί ένα δομημένο πόνημα, πλήρως τεκμηριωμένο και ενημερωμένο. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών παρουσιάζεται αναλυτικά και συστηματικά με την παράθεση της ύλης ταξινομημένης σε ενότητες - κεφάλαια, που καλύπτουν εξαντλητικά ολόκληρη τη σχετική θεματολογία και είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: - Γενικές διατάξεις - Διεθνής δικαιοδοσία - Εγγυοδοσία - Προσημείωση υποθήκης - Συντηρητική κατάσχεση - Δικαστική μεσεγγύηση - Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής - Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων - Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα - Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση - Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού - Ειδικά ένδικα βοηθήματα - Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής - Ζητήματα στη διοικητική δίκη   Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ερμηνευτική ανάλυση, πλούσια νομολογία και βιβλιογραφία – αρθρογραφία. Το βιβλίο «Ασφαλιστικά Μέτρα»  συνιστά ένα απαραίτητο βοήθημα για τους νομικούς, και ειδικότερα όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του αστικού δικονομικού δικαίου, διότι προσφέρει την απαιτούμενη ασφαλή και εξειδικευμένη ενημέρωση.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

36.00
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει το θεσμικό πλαίσιο και τη στρατηγική για τον περιορισμό του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού ενώ διατίθενται και αναμένεται να διατεθούν περισσότερα κονδύλια (ευρωπαϊκά και εθνικά) για την εξυπηρέτηση των προνοιακών στόχων στα επόμενα χρόνια και να υπάρξουν συνέργειες με τον ιδιωτικό, ιδίως  μη κερδοσκοπικό, τομέα. Εισάγονται κανόνες δικαίου, συστηματοποιούνται και απλοποιούνται οι υφιστάμενοι ενώ αξιοποιείται η νομολογία των διεθνών και ημεδαπών δικαστηρίων. Σκοπός του έργου Δίκαιο Κοινωνικής Πρόνοιας είναι να παρουσιάσει με τρόπο κριτικό, το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική πρόνοια, τα θεμελιώδη ερωτήματα που τίθενται, τις αρχές που διέπουν τον θεσμό αυτό, καθώς και τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική πρόνοια, το πολιτικό και ιδεολογικό της θεμέλιο, οι σύγχρονες τάσεις, οι πηγές του δικαίου της κοινωνικής πρόνοιας και η οργάνωση του προνοιακού συστήματος. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα γενικά και ειδικά μέτρα κοινωνικής πρόνοιας. Τα πρώτα αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης και έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, δηλαδή απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού και αφορούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, τη στεγαστική αποκατάσταση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε κοινωφελείς υπηρεσίες και στη δικαιοσύνη κ.λπ.  Τα ειδικά εστιάζουν στις διάφορες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τους άνεργους, τις οικογένειες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, κ.λπ. Για κάθε επιμέρους ευάλωτη ομάδα παρουσιάζονται κάποιες καλές, κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ, πρακτικές, ως έναυσμα για προβληματισμό ως προς το είδος των μέτρων που μπορεί να θεσπισθούν για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το έργο καλύπτει ένα κενό στην εθνική βιβλιογραφία και είναι χρήσιμο για τους φοιτητές, για τους επαγγελματίες στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και για κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

63.00
Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται περίπου 740.000 προσωπικές εταιρίες με την Ομόρρυθμη Εταιρία να αποτελεί τον πιο δημοφιλή εταιρικό τύπο εξ αυτών.
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των προσωπικών εταιριών οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, σε συνάρτηση με όλα τα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν τόσο στην πράξη όσο και τη θεωρία, αναλύονται στο έργο «Προσωπικές Εταιρίες» από τον έγκριτο Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών και μαχόμενο Δικηγόρο, Γεώργιο Σωτηρόπουλο. Το έργο «Προσωπικές Εταιρίες», πέραν του ότι αποτελεί ένα εκτενές και πλήρως επικαιροποιημένο εγχειρίδιο θεωρίας και πράξης του δικαίου των προσωπικών εταιριών, λαμβάνει υπόψη του με τρόπο εξαντλητικό όλες τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις στην ελληνική έννομη τάξη. Ειδικότερα, το έργο αποτυπώνει το σύνολο των τύπων των προσωπικών εταιριών και αναλύονται με τον πλέον εμπεριστατωμένο τρόπο:
 • Η Ομόρρυθμη εταιρία
 • Η Αστική εταιρία με & χωρίς νομική προσωπικότητα
 • Η Ετερόρρυθμη εταιρία
 • Η Κοινοπραξία
 • Η Αφανής εταιρία
 • Η Προσωπική εμπορική εταιρία με κεφαλαιουχικό χαρακτήρα
 • Η Συμπλοιοκτησία
 • Η Δικηγορική εταιρία
 • Ο Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού
 • Η Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές
Το έργο καλύπτει απόλυτα όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούν στις προσωπικές εταιρίες και απευθύνεται σε νομικούς και επαγγελματίες της πράξης που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους με όλα τα καταληκτικά θεωρητικά και νομολογιακά δεδομένα, σε φοιτητές νομικών και εμπορικών σχολών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομικούς αναλυτές κ.ά.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

67.50
Η ευρεία αποδοχή από τους δικηγόρους της πρώτης έκδοσης των Υποδειγμάτων Ασφαλιστικών Μέτρων, το 2019, οδήγησε στη δεύτερη έκδοση του έργου, εμπλουτισμένη με πρόσφατη νομολογία, βιβλιογραφία, αρθρογραφία και νομοθεσία. Η έκδοση είναι ενημερωμένη και με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4842/2021 στα άρθρα 683, 684, 686, 690, 691, 691Α, 693, 697, 711, 732Α ΚΠολΔ των Ασφαλιστικών Μέτρων. Στο έργο «Υποδείγματα Ασφαλιστικών Μέτρων» ο επιμελητής της έκδοσης και καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας συγγράφει την Εισαγωγή: Αρχές των ασφαλιστικών μέτρων στην πράξη και ακολουθούν 71 Υποδείγματα με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι τόσο πλήρεις, καίτοι ευσύνοπτες, που η προσφυγή σε συστηματικά ή εγχειριδιακού τύπου έργα, να παρέλκει.  Η θεματική του έργου καλύπτει σημαντικά ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων, όπως:  Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης  Διάρρηξη δικαιοπραξίας ακινήτου  Συντηρητική κατάσχεση  Ανάκληση και μεταρρύθμιση αποφάσεων  Εγγυοδοσία  Νομή κινητών και ακινήτων  Σχέσεις συζύγων και τέκνων – Μετοίκηση  Προσωρινή επιδίκαση αποδοχών  Δικαστική μεσεγγύηση  Παραβίαση ΓΟΚ  Διαγραφή βαρών  Δάνειο σε ελβετικό φράγκο  Ακυρώσιμες αποφάσεις ΓΣ ΑΕ  Αιτήσεις σχετικές με την εκτελεστική διαδικασία  Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κ.ά. Βασικό πλεονέκτημα της δεύτερης έκδοσης του έργου είναι ότι όλα τα Υποδείγματα παρέχονται σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω e-book, το οποίο διευκολύνει πολύ τον μαχόμενο δικηγόρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

40.50
Μετά από αρκετές μεταρρυθμίσεις που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο, κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του έργου της σχηματικής απεικόνισης και ανάλυσης του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Η παρούσα έκδοση ακολουθεί την προσέγγιση της πρώτης, παρουσιάζοντας σε πίνακες τους βασικούς τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, παραθέτοντας τη νομολογία και τη θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν.  Το έργο αναλύει τις εξής θεματικές:
 • Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
 • Γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
 • Υπαγωγή στην ασφάλιση
 • Είδη ασφάλισης
 • Κύριοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα ασφαλισμένων και εργοδοτών
 • Διοικητική διαδικασία και δικαστική προστασία
 • Εκτέλεση στην κοινωνική ασφάλιση
 • Κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση
Στόχος της έκδοσης είναι να αποτελέσει μία συνοπτική και εύχρηστη παρουσίαση των βασικών πεδίων του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης συνδέοντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις με τη θεωρία και τη νομολογία. Απευθύνεται τόσο σε όσους επιθυμούν να το προσεγγίσουν θεωρητικά όσο και όσους καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη.

ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

49.50
ΕΦΗ Ι. ΚΙΝΙΝΗ │ 13.02.2023 │ 448 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549809 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

27.00
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τα δεδομένα, δηλ. οι ψηφιακές πληροφορίες, η παραγωγή των οποίων σήμερα έχει αυξηθεί εκθετικά, έχουν καταστεί κινητήρια δύναμη της οικονομίας, ή άλλως, σημαντικός πόρος για την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομία των δεδομένων καταλαμβάνει σημαντική θέση στο ΑΕΠ των σύγχρονων κρατών και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η νέα ψηφιακή οικονομία ή οικονομία των δεδομένων, που ενίοτε αναφέρεται και ως «Βιομηχανία 4.0», περιλαμβάνει πολλές αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες δρουν ανατρεπτικά, αλλάζοντας καθεστηκυίες δομές και πρακτικές. Στο βιβλίο αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την οικονομία των δεδομένων, με μια διακλαδική προσέγγιση που καλύπτει πτυχές εμπορικού δικαίου, αστικού δικαίου, ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.. Οι ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αναλύονται σε προηγούμενες μελέτες του συγγραφέα (βλ. Ι. Ιγγλεζάκη, Δίκαιο Πληροφορικής, δ΄ έκδ., 2021, Εκδ. Σάκκουλα, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2003, Εκδ. Σάκκουλα και Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου–Επιτομή, 2009). Στην παρούσα μελέτη αναλύονται ειδικά ζητήματα σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων, τα οποία δεν έχουν απασχολήσει σε επαρκή βαθμό την Ελληνική επιστήμη και βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι οι νομικές ρυθμίσεις για τα νομικά αυτά ζητήματα υφίστανται, προς το παρόν, υπό μορφή προτάσεων της Επιτροπής της ΕΕ για τη θέσπιση Κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων, δηλ. το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ρευστό, ενώ και η νομολογία των Δικαστηρίων είναι κυμαινόμενη.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

36.00
ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ │ 18.11.2022 │ 320 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549090 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

9.90
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα 1-53, μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο, κυρίως, τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ/2019/1. Η εν λόγω Οδηγία έχει ως αντικείμενο την παροχή αρμοδιοτήτων στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και ειδικότερα των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι τροποποιήσεις στο Ν. 3959/2011 είναι πολλές και εκτείνονται σε διάφορα ζητήματα, τα πιο σημαντικά από τα οποία, είναι τα ακόλουθα: Εισάγεται, καταρχάς, νέο άρθρο, το 1Α, το οποίο και αναφέρεται σε δύο μονομερείς πρακτικές με σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Πρόκειται: α) για την πρόσκληση, εξαναγκασμό ή παροχή κινήτρων, με οποιονδήποτε τρόπο, από μία επιχείρηση σε μία άλλη επιχείρηση να συμμετέχει ή να συμβάλλει σε απαγορευμένη σύμπραξη μεταξύ ανταγωνιστών, και β) τη γνωστοποίηση (ενδεχομένως με δημόσια αναγγελία) μελλοντικών προθέσεων μίας επιχείρησης για την τιμολόγηση των προϊόντων της (price signalling), εφόσον αυτή περιορίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην ελληνική επικράτεια, δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική και δεν έχει άλλο θεμιτό σκοπό. Η απαγόρευση των πρακτικών αυτών δεν ισχύει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του νόμου, όπως επίσης όταν πρόκειται για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μικρότερο των 50.000.000 ευρώ και με λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Σημαντικές επίσης είναι οι τροποποιήσεις, αναφορικά με τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου, όπως επίσης οι αλλαγές ως προς τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, την εν γένει λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού των άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Με το άρθρο 29Β εισάγονται προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες, μεταφερόμενες στο ελληνικό δίκαιο, ρυθμίσεις της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1, διαγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή προστίμων ή μείωση προστίμων για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στα σχετικά προγράμματα, εφόσον συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζοντίων συμπράξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και αντίστοιχα του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Τέλος, τροποποιήσεις έχουν επέλθει σε θέματα παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων, την προστασία κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τη διεξαγωγή ερευνών. Όλες οι επελθούσες τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Ν. 3959/2011, ενώ παράλληλα στις αντίστοιχες υποσημειώσεις, σημειώνονται οι εισάγουσες, αυτές τις τροποποιήσεις, νομοθετικές διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

41.40
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο ενιαίο έργο στο πεδίο του Δικαίου Εμπορικών Δικαιοπραξιών, του Δικαίου των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου. Το έργο ξεχωρίζει για την πρωτότυπη απόδοση της ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωσή της με παραστατικό και ευσύνοπτο τρόπο, μέσω παραδειγμάτων, διαγραμμάτων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και, κατά περίπτωση, αυτούσιας παράθεσης νομολογιακών προσεγγίσεων, με βασικό γνώμονα την ουσιαστική υποβοήθηση των φοιτητών και των νομικών της πράξης στην καλύτερη κατανόηση των σχετικών, ενίοτε πραγματικά δυσχερών, εννοιών. Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και το δεύτερο στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπως σήμερα ισχύουν και εφαρμόζονται με βάση όχι μόνο τις τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις, ιδίως στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και τις πιο σημαντικές θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις. Στόχος του παρόντος έργου δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση όλων των θεματικών που εντάσσονται συστηματικά στο ιδιαίτερα ευρύ γνωστικό αντικείμενο των δύο ως άνω Δικαίων, αλλά η όσο το δυνατόν απλή και περιεκτική παρουσίαση των βασικών εκείνων εννοιών, των οποίων η γνώση και κατανόηση συνιστά αναγκαίο υπόβαθρο για την περαιτέρω επιστημονική εξέταση και έρευνα των ποικίλων ζητημάτων που απασχολούν στο πλαίσιο αυτών. Αν και η αρχική σκέψη πίσω από την έκδοση ήταν να καλύψει πρωτίστως εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να χρησιμεύσει και στους νομικούς της πράξης, ως μέσο εύκολης και αποτελεσματικής πρόσβασης στις θεωρητικές και νομολογιακές λύσεις, που έχουν προταθεί και εφαρμόζονται στα αντίστοιχα πεδία.