Βλέπετε 1–12 από 73 αποτελέσματα

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

209.00
Το παρόν συλλογικό έργο «Διαιτησία» αποτελεί το πλέον σύγχρονο σύγγραμμα ελληνικού δικαίου διαιτησίας με διάνθιση βιβλιογραφική και νομολογιακή συγκριτικού δικαίου. Αποτελεί σύνθεση συμβολών διαπρεπών επιστημόνων, ακαδημαϊκών αλλά και έμπειρων δικηγόρων της πράξης. Πρόκειται για ένα έργο πληρέστατο το οποίο περιλαμβάνει εκτενείς αναπτύξεις για τη διεθνή εμπορική διαιτησία καθώς και αναπτύξεις εισαγωγικού χαρακτήρα για την επενδυτική διαιτησία αλλά και για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και ιδίως τη διαμεσολάβηση. Απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τους ασχολούμενους με τη διαιτησία στην δικηγορική πρακτική καθώς περιλαμβάνει συνολικά όλα τα στάδια της επίλυσης μιας διαφοράς μέσω διαιτησίας με έμφαση στο ελληνικό δίκαιο και την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

35.30
Τα «Δώδεκα Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ήδη μελετήσει τις βασικές έννοιες και τους θεσμούς του Συντάγματος των εξουσιών, αποτελώντας εναύσματα για περαιτέρω εμβάθυνση. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύεται συνοπτικά η διαδρομή του σύγχρονου συνταγματισμού, το πρόβλημα του σχεδιασμού του Συντάγματος στις σύγχρονες δημοκρατίες και η οργάνωση της συνταγματικής δημοκρατίας ως κοινωνικού κράτους δικαίου. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη συνταγματική ερμηνεία και στην τυπική και άτυπη μεταβολή του Συντάγματος. Στο τρίτο μέρος αναλύεται η συνταγματική διαρρύθμιση του κοινοβουλευτικού συστήματος και, ειδικότερα, οι σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης, η ανάδειξη της Κυβέρνησης και η απαλλαγή από τα καθήκοντά της, καθώς και η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο σύστημα διακυβέρνησης. Τέλος, στο τέταρτο μέρος εξετάζονται η συνταγματική μηχανική και τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στον πρωθυπουργοκεντρισμό.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

108.00
Ο Συλλογικός Τόμος Η Αίτηση Ακυρώσεως, με την επιμέλεια του Γενικού Εισαγγελέα στο ΔΕΕ και Προέδρου ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας Α. Ράντου, επί δεκαετίες μέλους και προέδρου ακυρωτικών τμημάτων, και της Ε. Πρεβεδούρου, καθηγήτριας Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και την συμμετοχή εκλεκτών δικαστών και δημοσιολόγων, παρουσιάζει ολοκληρωμένα το νομικό καθεστώς και τις προοπτικές του κυριότερου ένδικου βοηθήματος του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Λόγω και της έλλειψης ενός σύγχρονου έργου αφιερωμένου στην ανάλυση της αιτήσεως ακυρώσεως στο σύνολό της, για πρώτη φορά, με το παρόν έργο επιχειρείται το δύσκολο εγχείρημα τιθάσευσης και συστηματοποίησης της αχανούς ύλης του δημοσίου δικαίου, που διαμορφώνεται καθοριστικά από την δικαστηριακή νομολογία. Τα κείμενα χαρακτηρίζουν η έκθεση όλων των παλαιότερων και πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών, η εξαντλητική παράθεση και επεξήγηση της νομολογίας του Δικαστηρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, αλλά και η πλούσια βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Περιλαμβάνονται: εκτενής ανάλυση της συνταγματικής καθιέρωσης της αιτήσεως ακυρώσεως συγκριτική παρουσίαση παρεμφερών θεσμών ξένων δικαιοταξιών - οι προϋποθέσεις του παραδεκτού  οι λόγοι ακυρώσεως - τα στάδια της διαδικασίας – η διεύρυνση των ορίων της δίκης η προσωρινή δικαστική προστασία  - η απόφαση και τα ένδικα μέσα - οι επιρροές που ασκούν στην ακυρωτική δίκη οι υπερεθνικές έννομες τάξεις (ΕΣΔΑ και ΕΕ) Φιλοδοξία του έργου είναι να δώσει, αφενός, απαντήσεις σε πρακτικά νομικά ζητήματα και, αφετέρου, εναύσματα για περαιτέρω θεωρητικό προβληματισμό πάνω στις θεμελιώδεις έννοιες του δημοσίου δικαίου. Επιθυμία επιμελητών και συγγραφέων είναι να αποτελέσει το εγχείρημα έργο αναφοράς για την αίτηση ακυρώσεως, αναδεικνύοντας τις ανεξάντλητες δυνατότητες και τις προοπτικές του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος. Το έργο απευθύνεται σε κάθε εφαρμοστή αλλά και ερευνητή του δημοσίου δικαίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

54.00
Το βιβλίο «Τοπική Αυτοδιοίκηση και προστασία του περιβάλλοντος (δημοσιονομικές και φορολογικές προεκτάσεις)» πραγματεύεται τις βασικές προϋποθέσεις για έναν πιο ενεργό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας. Στο βιβλίο παρουσιάζονται ειδικότερα:
  • Η εννοιολογική οριοθέτηση του προστατευτέου εννόμου αγαθού «περιβάλλον»
  • Η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, με πλούσιες παραπομπές στη σχετική νομολογία και σε ενδιαφέρουσες διατάξεις παλαιότερων περιβαλλοντικών νόμων
  • Το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας που επηρεάζει την ελληνική έννομη τάξη
  • Τα ορόσημα της ιστορικής εξέλιξης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Η έννοια «τοπική υπόθεση».
Ακολούθως, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις ενίσχυσης της διοικητικής και της δημοσιονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και της συμμετοχής όλων στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα όπως:
  • Η ανακατανομή των ασκούμενων περιβαλλοντικών και των πολεοδομικής και χωροταξικής φύσεως αρμοδιοτήτων
  • Η εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης της δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιιδίως μέσω της φορολογίας και των ανταποδοτικών τελών.
  • O εκσυγχρονισμός των τοπικών φορολογικών εσόδων, με την κατάργηση αναχρονιστικών και υιοθέτηση νέων κατηγοριών τέτοιων εσόδων (πχ περιβαλλοντικοί φόροι)
  • Τα μέσα δράσης των ΟΤΑ ως παράγοντες της αγοράς (πχ πράσινες δημόσιες συμβάσεις).
Το βιβλίο αποσκοπεί στην ευρύτερη κατανόηση των ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμβάλει καθοριστικά στον σχετικό επιστημονικό διάλογο, διατυπώνοντας μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την οργάνωση και τη λειτουργία της περιβαλλοντικής διοίκησης στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον εν θέματι θεσμό. Απευθύνεται δε σε κάθε νομικό της θεωρίας και της πράξης, σε κάθε ενεργό πολίτη αλλά και σε όλους τους Αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

36.00
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 25.01.2023 │ 320 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549588 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

13.50
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τη νομοθέτηση στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό διερευνά με συστηματικότητα και κριτικό πνεύμα τις παθογένειες της νομοθετικής παραγωγής, τις επιπτώσεις της πολυνομίας και κακονομίας, την πολιτική καλής νομοθέτησης που υιοθέτησαν περισσότερες κυβερνήσεις, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Εισαγωγικά, ο νόμος ορίζεται ως το κατεξοχήν εργαλείο της διακυβέρνησης των κρατών και εξηγείται η σημασία του, νομική και πολιτική, για το σύγχρονο κράτος δικαίου. Στη συνέχεια, οριοθετούνται εννοιολογικά τα προβλήματα της νομοθετικής παραγωγής στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στις θετικές και αρνητικές όψεις των βασικών δικαιοπαραγωγικών διαδικασιών. Έπειτα, καταγράφονται οι συνέπειες της κακής νομοθέτησης για τους πολίτες, τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Μεταξύ των αρνητικών αποτελεσμάτων ιδιαίτερη θέση κατέχει η λεγόμενη ανασφάλεια δικαίου. Ακολουθεί η παρουσίαση της ελληνικής πολιτικής καλής νομοθέτησης μέχρι και την ψήφιση του ν. 4622/2019. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος της ποιότητας των κανόνων δικαίου. Η μονογραφία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των συμπερασμάτων. Ο συγγραφέας, με έντονο προβληματισμό για το μέλλον της ελληνικής νομοθεσίας, επισημαίνει την ανάγκη της συνειδητοποίησης της φύσης των παθογενειών και του καθορισμού θεσμικών προτεραιοτήτων. Με λόγο λιτό και εύρυθμο αποτυπώνει το ισχύον συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, ασκώντας γόνιμη και τεκμηριωμένη κριτική στις μέχρι τώρα προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νομοθέτησης, ενώ ταυτόχρονα καταθέτει προτάσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, συμβάλλοντας παραγωγικά στον σχετικό δημόσιο και επιστημονικό διάλογο.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

25.20
Το παρόν έργο αποτελεί μια εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο και απευθύνεται κυρίως στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, δηλ. σε μη νομικούς που θα ήθελαν να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον θεμελιώδη νόμο της χώρας, γνωρίζοντας και κατανοώντας τις βασικότερες έννοιες και τους σημαντικότερους θεσμούς. Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα άριστο βοήθημα και για τους φοιτητές νομικής που επιθυμούν μια συνοπτική μελέτη των σημαντικότερων σημείων της ύλης. Με λόγο απλό και κατανοητό, με συστηματική δομή και χωρίς αχανείς θεωρητικές παραθέσεις, το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη επιτομή Συνταγματικού Δικαίου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3η ΕΚΔΟΣΗ

58.50
Η νέα έκδοση του έργου παρουσιάζεται ενημερωμένη με τη νεότερη νομολογία και εμπλουτισμένη με την προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου για τα δικαστήρια (άρθρα 87-100 Συντ.), αλλά και επιλογής ειδικής (ελληνικής) βιβλιογραφίας στο τέλος κάθε παραγράφου. Η ενημέρωση του έργου, σε συνδυασμό με την προσθήκη του νέου κεφαλαίου και των πινάκων βιβλιογραφίας, αναπόφευκτα οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των σελίδων. Κατά τα άλλα, πάντως, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, η συστηματική δομή του και ο κατανοητός τρόπος γραφής παραμένουν αναλλοίωτα. Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει το σύνολο της ύλης του «οργανωτικού» συνταγματικού δικαίου: Έννοια και λειτουργίες του Συντάγματος–Συντακτική και αναθεωρητική εξουσία–Συνοπτική ελληνική συνταγματική ιστορία–Εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος–Σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου–Σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση–Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος–Όργανα του κράτους. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογό του, πρόκειται για έργο συνειδητά «αιρετικό», σε κάποιο βαθμό, το οποίο αμφισβητεί σε πολλά σημεία τόσο την ορθότητα ορισμένων παραδοσιακών θεωρητικών παραδοχών, όσο και την ευστοχία κάποιων νομολογιακών λύσεων που δόθηκαν σε καίρια ζητήματα του συνταγματικού βίου της χώρας μας, παρακινώντας έτσι τον αναγνώστη σε παραπέρα κριτική εμβάθυνση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

31.50
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ │ 12.09.2022 │ 256 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548369 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

34.20
Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η σχετική γνώση αντλήθηκε εξαρχής από την ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος. Η παρούσα έκδοση ξεχωρίζει ως μία πρόταση ερμηνείας του δικαίου, η οποία ξεκινά από την αφετηριακή θέση ότι το δίκαιο είναι έλλογο κοινωνιογενές προϊόν με προορισμό άμεσα κοινωνικό και, επομένως, η επιστήμη και το νόημα των κανόνων του είναι εγγενώς πρακτικά, οπότε, κατ’ ανάγκην, και η ερμηνεία του είναι ερμηνεία εφαρμογής του. Η ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος συμπυκνώνει τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, δηλαδή: της μορφής και της ουσίας της πολιτείας, ως κοινωνικής δημοκρατίας και κράτους. Η εν λόγω ερμηνεία έχει ως στόχο να καλύψει όλους τους βασικούς άξονες που αποτελούν στοιχεία του πολιτεύματος και της μορφής του και πρέπει να μελετηθεί η αρμονία τους με το νόημα των αρχών του άρθρου 1. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βάσεις του κράτους και του πολιτεύματος μέσα από μία εύληπτη διάκριση σε πέντε ξεχωριστά κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στις πολιτειολογικές βάσεις του συντάγματος με έμφαση στη σχέση του κράτους με το σύνταγμα, την έννοια του κράτους και τα βασικά της στοιχεία, τους σκοπούς του και τη σχέση του με την κοινωνία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το πολίτευμα κατά το σύνταγμα και οι βάσεις του και ειδικότερα η Δημοκρατία, η Δημοκρατική αρχή και η αντιπροσωπευτική αρχή. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν το αντικείμενο μιας ολοκληρωμένης μελέτης των βάσεων και αρχών του πολιτεύματος, η οποία ξεχωρίζει για τη συστηματική της διάρθρωση, τη σύνδεση της ερμηνείας με την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 1 του Συντάγματος και τον εκτενή σχολιασμό και τις προσωπικές εκτιμήσεις του Συγγραφέα.

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4η ΕΚΔΟΣΗ

85.50
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη αναγκαία η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, συνεπεία των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Οι εν λόγω σημαντικές μεταβολές αφορούν το ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και το δίκαιο της έννομης προστασίας στο πεδίο των σχετικών διαφορών, τόσο στο διοικητικό (προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ, ήδη ΕΑΑΔΗΣΥ), όσο και στο δικαστικό επίπεδο. Τροποποιήσεις, όμως, συντελούνται και στο πεδίο της επίλυσης των διαφορών από την εκτέλεση της σύμβασης στο στάδιο παροχής έννομης προστασίας με τις διοικητικές προσφυγές. Επιπλέον, με τον ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59) δημιουργήθηκε μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων που προήλθε από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας νέας δυναμικής στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων που οδήγησε στην ανάγκη, εκτός άλλων, και ορολογικής εναρμόνισης του παρόντος βιβλίου. Όπως συνέβη με τις προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου, έτσι και η παρούσα συνοδεύεται από ενημέρωση της βιβλιογραφίας και πλούσια και επικαιροποιημένη νομολογία των δικαστηρίων (ΔΕΕ, Συμβουλίου Επικρατείας, Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου, πολιτικών δικαστηρίων και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων).

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

58.50
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΙΩΑΝΝΑ │ 05/2022 │ 520 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606547225 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ