Βλέπετε 1–12 από 67 αποτελέσματα

Ο ΝΕΟΣ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2023

67.50
Η νέα έκδοση περιέχει: • Πλήρης κωδικοποίηση του Νέου Κανονισμού κατ’ άρθρο & κατά παράγραφο • Σχετικοί Εγκύκλιοι και Έγγραφα του Υπουργείου • Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα (Ν.4258/14, άρθρα 1-10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) • Ν.4710/20, άρθρα 21-24, προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις • Όλες τις νέες διατάξεις για ΑμεΑ του ΝΟΚ, σχετικών Υ.Α., Εγκυκλίων και Εγγράφων, καθώς και τις νέες Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» Περιλαμβάνονται επίσης: Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/23 (ΦΕΚ.3985/Β΄/22.06.2023) Ν.4819/21 (άρθρο 28) ΝΟΚ – Ν.4067/12 (άρθρα 11 §6ι, 17 §2, 17 §8.Α, 23 §4) ΥΑ.13451/16.03.2013 (ΦΕΚ.116/ΑΑΠ΄/09.04.2012) Εγκύκλιοι: 61/1989 59/1990 Έγγραφα: 29092/1991 29195/1991 31235/1995 40660/1990 ΔΑΟΚΑ/65338/2021 ΔΑΟΚΑ/30346/07.07.2016 Ν.4710/2020 (άρθρα 21~24) – Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις N.4258/14 (άρθρα 1~10) – Κεφάλαιο Α – Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα Υδατορέματα Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Ν.4258/14: N.4315/14 (άρθρο 9) Ν.4414/16 (άρθρο 9) Ν.4495/17 (άρθρο 5) Ν.4602/19 (άρθρο 5) Ν.4612/19 (άρθρο 4) Ν.4685/20 (άρθρα 3, 4, 5) Ν.4872/21 (άρθρο 3) Ν.4887/22 (άρθρο 4) Ν.4964/22 (άρθρο 5) Διατάξεις για ΑμεΑ ΝΟΚ (Ν.4067/12) – άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε με Ν.4495/17, Ν.4685/20, Ν.4759/20, N.4782/21 Ν.4373/2016, Άρθρο 25, §1 ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/20 (ΦΕΚ.2998/Β΄/20.07.2020) Εγκύκλιος 9/13.06.2012 Εγκύκλιος ΑμεΑ/42382/16.07.2013 Εγκύκλιος 29640/28.03.2022 Έγγραφο ΔΑ/45102/31.07.2013 Έγγραφο ΥΔΟΜ Δήμου Αγίας Παρασκευής/4877/16.04.2014 ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/21 (ΦΕΚ.5045/Β΄/01.11.2021) ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/21 (ΦΕΚ.5553/Β΄/30.11.2021) ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/22 (ΦΕΚ.6213/Β΄/07.12.2022) Ελάχιστες Προδιαγραφές Θαλάμου Ανελκυστήρων Βάσει EN 81-70:2021 «Σχεδιάζοντας για Όλους»: Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

80.10
Το Γενικό Δίκαιο της Μίσθωσης καλύπτει το σύνολο των διατάξεων της μίσθωσης του Αστικού Κώδικα (άρθρα 574-619 ΑΚ) σε μια εξαντλητική κατ’ άρθρο ερμηνεία με ανάλυση της πιο πρόσφατης νομολογίας, διατρέχοντας όλα τα στάδια της ζωής μιας μίσθωσης, από τη σύναψη, μέχρι την, ομαλή ή μη, εξέλιξη και περάτωση αυτής. Αφορά όλες ανεξαιρέτως τις μισθώσεις στον βαθμό που ελλείπουν ειδικές ρυθμίσεις, και όχι μόνον τις αστικές, και άρα αποτελεί το θεμελιώδες δίκαιο κάθε μίσθωσης πράγματος.
Το Ειδικό Δίκαιο της Μίσθωσης αναλύει τις ειδικές μορφές συμβάσεων μίσθωσης ανάλογα με το αντικείμενό τους.
Ξεκινά με μια κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογιακή προσέγγιση των εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων του ΠΔ 34/1995 και του άρθρου 13 Ν 4242/2014.
Ακολουθούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τύπου AirBnB, οι Έξυπνες Συμβάσεις Μίσθωσης (Smart Contracts), οι σύγχρονες μεικτές συμβάσεις με στοιχεία μίσθωσης (όπως έργου ή εμπορικών κέντρων) και οι μισθώσεις με συμβαλλόμενο το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. Το μέρος αυτό ολοκληρώνεται με τις χρηματοδοτικές (leasing), xρονομεριστικές (time sharing) και ξενοδοχειακές (guarantee, allotment, ξενίας, προσοδοφόρου) μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, περιπτέρων και λατομείων.
Το Δικονομικό Δίκαιο της Μίσθωσης περιέχει την κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 614 αρ. 1, 615-620 και 637-645 ΚΠολΔ για τη μίσθωση, ερμηνεύοντας κάθε δικονομικό ζήτημα της μισθωτικής δίκης και της διαταγής απόδοσης μισθίου με την κατάλληλη νομολογιακή υποστήριξη.
Επιδίωξη της παρούσας έκδοσης είναι η συνδυαστική επιστημονική θεωρητική και νομολογιακή πρακτική προσέγγιση του αντικειμένου κατά τρόπο συστηματικό και συνολικό, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους προβληματισμούς του κάθε ενδιαφερόμενου ερμηνευτή και εφαρμοστή του Δικαίου της Μίσθωσης.

AIRBNB: Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

13.50
Η πλατφόρμα του Airbnb έφτασε το έτος 2014 να αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή καταλυμάτων στον κόσμο. Στη χώρα μας κατά το διάστημα της οικονομικής κρίσης, και πιο συγκεκριμένα κατά τα έτη 2013-2014, δημιουργήθηκαν στην Αθήνα περίπου 1.060 θέσεις εργασίας (υποδοχείς, καθαριστές, διαχειριστές κ.λπ.) και καταβλήθηκαν 69 εκατομμύρια ευρώ στους παρόχους υπηρεσιών διαμερίσματος ή δωματίου. Μάλιστα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης χάριν στο Airbnb επισκευάσθηκαν διαμερίσματα και δημιουργήθηκε πρόσθετο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες τους. Από την άλλη πλευρά μεγιστοποιήθηκαν τα παράπονα από τους μόνιμους κατοίκους για τον θόρυβο και την επιβάρυνση στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ιδίως σε γειτονιές που έχουν κορεσθεί. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα το βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε στο στάδιο μιας εύθραυστης ισορροπίας, η οποία πολεοδομικά δεν αυτορυθμίζεται, αλλά προϋποθέτει να δοθεί καταρχάς απάντηση στο ερώτημα από την Πολιτεία, της κατάταξης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως του Airbnb, σε μια ειδική πολεοδομική λειτουργία: της κατοικίας ή του τουρισμού αναψυχής. Αυτή ήταν και η βασική πολεοδομική επιλογή που συνδυάστηκε και με τα υπόλοιπα πολεοδομικά και οικονομικά μέτρα που θεσπίστηκαν στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τα κρατίδια της Ο. Δ. Γερμανίας, και την Ιταλία για να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις που επιφέρει στα κέντρα των πόλεων η ταχύτατη αύξηση των κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο Β’ Μέρος του παρόντος. Στόχος του παρόντος είναι με τρόπο συστηματικό, σύντομο αλλά εύστοχο να αναλυθούν τα γνωρίσματα των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, να παρουσιασθούν οι βασικότεροι προβληματισμοί και να δοθούν απαντήσεις σε σύνθετα ζητήματα με πολεοδομικό και οικονομικό υπόβαθρο.

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

26.10
ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ │ 16.01.2023 │ 240 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549564 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

76.50
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ │ 07.12.2022 │ 918 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606485497 │ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

76.50
Πέρασαν ήδη πέντε έτη από την πρώτη έκδοση του συλλογικού έργου «Θεμελιώδη δικαιώματα. Ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα», που καλύπτει το σύνολο των συνταγματικών δικαιωμάτων. Στο διάστημα αυτό των πέντε ετών επήλθαν αρκετές και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη τη δεύτερη έκδοση του έργου. Πέρα από τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και βιβλιογραφικές συμβολές και πέρα από τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 που προσέθεσε ρητή διάταξη περί του δικαιώματος στην αξιοπρεπή διαβίωση στο άρθρο 21, πολλές υπήρξαν και οι τροποποιήσεις στην κοινή νομοθεσία που συγκεκριμενοποιεί τα κατ’ ιδίαν θεμελιώδη δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει αυξηθεί και αυτό είναι πλέον εμφανές και στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε εννέα μέρη: -τη γενική θεωρία -τα μητρικά δικαιώματα - τα δικαιώματα φυσικής υπόστασης και ιδιωτικού βίου - τα δικαιώματα πνευματικής έκφρασης - τα οικονομικά δικαιώματα - τα δικαιώματα συλλογικής δράσης - τα κοινωνικά δικαιώματα - τα πολιτικά δικαιώματα και -τα δικαιώματα έννομης προστασίας. Στα παραπάνω μέρη αναλύονται σε αυτοτελή κεφάλαια τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα, με την παράθεση των αναγκαίων νομολογιακών παραπομπών, και της ειδικής ανά δικαίωμα βιβλιογραφίας, υπό την μορφή ολοκληρωμένων και πλήρων μελετών με σαφή διάρθρωση και καταμερισμό της ύλης.
Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο για τον νομικό, δικηγόρο, δικαστή συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση με την ύλη των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

47.70
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ │ 16.11.2022 │ 368 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548208 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

10.80
Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4967 /2022

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

46.80
Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη σαφήνεια και την ευχερή κατανόηση των σύνθετων και αφηρημένων εννοιών όχι μόνο από τους φοιτητές, αλλά και από όλους τους Νομικούς της πράξης που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με δυσεπίλυτα ζητήματα ερμηνείας τους. Το έργο ξεχωρίζει για τη συστηματική κατάταξη της ύλης σε μικρό αριθμό ενοτήτων - παραγράφων, ενώ παράλληλα σε κάθε κεφάλαιο προτάσσεται βιβλιογραφία και διάγραμμα της ύλης. Στο κυρίως κείμενο εντάσσονται συχνά απλά παραδείγματα από την πράξη που συνδέονται άμεσα με τη σχετική θεωρία συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην άμεση κατανόηση και τη σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή των αναπτυσσόμενων ζητημάτων. Οι παραπομπές στη νομολογία η οποία εμπλουτίστηκε με πρόσφατες και κρίσιμες αποφάσεις είναι συνεχείς και συχνά αυτούσιες. Κάθε παράγραφος κλείνει με ξεχωριστή αναφορά σε κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις. Η παραπάνω εύληπτη δομή αποτελεί χαρακτηριστικό που αναγάγει το έργο σε έναν εύχρηστο οδηγό μελέτης.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

31.50
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 19.09.2022 │ 240 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548376 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

49.50
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο της επώνυμης αυτής σύμβασης, μέσω αφενός της δογματικής της ανάλυσης αφετέρου της οριοθέτησής της από άλλες –συμβατικές και μη– μορφές αναγνώρισης χρέους που εμφανίζονται στη σύγχρονη συναλλακτική πρακτική. Η μονογραφία δομείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος επιχειρείται μία σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της σύμβασης αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους και στην ανάλυση της έννοιας του όρου «αιτία» στο πεδίο των δικαιοπραξιών. Στο δεύτερο και γενικό μέρος της μελέτης επιχειρείται η δογματική ανάλυση της σύμβασης αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους, καθώς επίσης η διάκρισή της από άλλες δικαιοπραξίες που επιτελούν παρόμοια με αυτή λειτουργία, ιδίως δε από τα λοιπά εξασφαλιστικά ή ενισχυτικά δικαιώματα (π.χ. εγγύηση, εγγυοδοτική σύμβαση), από το νομολογιακό «μόρφωμα» της αιτιώδους αναγνώρισης χρέους και από την επιβεβαιωτική σύμβαση. Τέλος, στο τρίτο και ειδικό μέρος της μελέτης εξετάζονται ειδικά ζητήματα, όπως η νομική φύση της αναγνώρισης του καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού, η λειτουργία της σύμβασης αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους στο πλαίσιο σύγχρονων πράξεων τραπεζικών πληρωμών (όπως η διενέργεια τραπεζικού εμβάσματος, πράξης τραπεζικού γύρου, κατά τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών και κατά το άνοιγμα τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης), καθώς επίσης και η σχέση της σύμβασης αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους προς τα αφηρημένα αξιόγραφα της συναλλαγματικής και της επιταγής. Στόχος της μελέτης είναι η παροχή ερμηνευτικών κατευθύνσεων στον εφαρμοστή του δικαίου για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των συχνότερα απαντώμενων στην πράξη μορφών αναγνώρισης χρέους.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

40.50
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης». Επιπλέον, το περιεχόμενο του έργου επεκτείνεται και σε ορισμένες απολύτως συναφείς διατάξεις, από το τρίτο βιβλίο του ΚΠολΔ, περί των Ενδίκων Μέσων. Το έργο παρουσιάζει μία σταθερή και εύληπτη δομή που επιτρέπει στον αναγνώστη να αναζητήσει άμεσα τη διάταξη που επιθυμεί και ειδικότερα το επιμέρους σημείο που τον απασχολεί. Χρήσιμη σε αυτή τη διαδικασία αποδεικνύεται και η διάταξη της ύλης σε παραγράφους με περιορισμένη έκταση και εξειδικευμένο περιεχόμενο, ώστε ο αναγνώστης, παρακολουθώντας τους εύστοχους τίτλους, να μπορεί να εντοπίσει άμεσα το προς μελέτη ζήτημα. Ειδικότερα, σε κάθε άρθρο παρουσιάζονται σε ξεχωριστές παραγράφους το προϊσχύσαν δίκαιο και οι απόψεις της Συντακτικής Επιτροπής (του ΣχΠολΔ) και στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους θέματα υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ. Σε πολλά άρθρα υπάρχει ξεχωριστή παράγραφος με συνοπτική, κρίσιμη νομολογία, αλλά και ξεχωριστή αναφορά σε επιπρόσθετη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που επιτρέπει την εξαντλητική μελέτη των σημαντικότερων ζητημάτων. Με το παραπάνω περιεχόμενο, το παρόν αποτελεί έναν πλήρη οδηγό κατά την επισκόπηση των σχετικών διατάξεων του δικαίου της αναιρέσεως, το οποίο αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς επιμέρους κλάδους του αστικού δικονομικού δικαίου.