Βλέπετε 1–12 από 1148 αποτελέσματα

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

57.00
Η ενέργεια κινεί την οικονοµία, διαµορφώνει στρατηγικές, σηµατοδοτεί γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πυροδοτεί συγκρούσεις. Βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονοµικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας του πλανήτη. Το Δίκαιο της Ενέργειας, πέραν των πολυκλαδικών κανόνων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, υιοθετεί νέες έννοιες και ιδιαίτερες µεθόδους, βάσει πραγµατικών δεδοµένων, όπως οικονοµικών, γεωγραφικών, περιβαλλοντικών, βιοµηχανικών, κοινωνικών, πολιτικών, εξελισσόμενο σε νέο ιδιαίτερο νοµικό κλάδο. Στον ανά χείρας τόμο το ελληνικό ενεργειακό θεσµικό και ρυθµιστικό τοπίο παρουσιάζεται σε συνάρτηση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Καταγράφονται συστηματικά οι κανόνες της διοικητικής οργάνωσης του τομέα ενέργειας, της αγοράς φυσικού αερίου, των ΑΠΕ, του λιγνίτη, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα προσεγγίζεται η αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων και ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ, η ενσωµάτωση της Δέσµης Μέτρων «Καθαρή ενέργεια» της ΕΕ και οι μεταγενέστερες εξελίξεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής και της ενεργειακής κρίσης, η ίδρυση ανεξάρτητων Διαχειριστών, ο µετασχηµατισµός της λιανικής εμπορίας, το μοντέλο-στόχος για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι μηχανισμοί ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού. Την «οριζόντια» προσέγγιση, που επιβάλλει ο διάσπαρτος και αποσπασματικός χαρακτήρας των επιμέρους ρυθμίσεων, συμπληρώνει η ανάδειξη των βασικών ζητημάτων γενικότερης σημασίας, όπως ο ανταγωνισμός, τα περιβαλλοντικά ή τα φορολογικά ζητήματα, με αναφορές στη σχετική νομολογία και βιβλιογραφία. Το έργο αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο για ερευνητές του δικαίου, φοιτητές, νομικούς της πράξης, αλλά και επαγγελματίες άλλων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ενέργειας στην Ελλάδα.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ν. 4673/2020)

49.50
Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον ανταγωνισμό. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθιστά αναγκαία την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα ως όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η συντήρηση, με επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική. Οι συνεταιρισμοί, ως ιδέα και ως εφαρμογή, είναι φορείς που δημιουργούνται για την αύξηση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των μικρών και διάσπαρτων ατομικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιδιώκουν δε να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά και να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας που απολαμβάνει το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος, χωρίς να εξομοιώνονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Σήμερα, αυτό που αποτελούσε μεγάλο μέγεθος στο παρελθόν, στα πλαίσια μιας ενιαίας εθνικής οικονομίας, είναι ανεπαρκές μέγεθος με τα κριτήρια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Με το παρόν βιβλίο, και με γνώμονα όλα τα προαναφερόμενα, προχωράμε ένα βήμα παραπέρα, εξειδικεύοντας όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και ζητήματα φορολογικής και λογιστικής αντιμετώπισης των συγκεκριμένων νομικών προσώπων αλλά και αγροτών φυσικών προσώπων και για τις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις. Ο λόγος για τη συγκεκριμένη έκδοση είναι ότι οι ΑΣ αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, μέχρι τις 17.5.2023 οι επικαιροποιημένοι ΑΣ φτάνουν τους 1.056. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη δομή του βιβλίου μας «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ν.4673/2020», χωρίζεται στα εξής 4 μέρη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται όλα τα άρθρα του ν.4673/2020 που άπτονται της ίδρυσης και λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων μορφών συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου. Ο νόμος παρατίθεται κωδικοποιημένος με βάση τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν με το ν.5042/2023 (ΦΕΚ A’ 88/10.4.2023). Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ζητήματα τόσο των αγροτών που ως μέλη συμμετέχουν στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), αλλά και των ίδιων των ΑΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: • εκθλιπτικά δικαιώματα • ενδοκοινοτικές παραδόσεις • παραγγελιοδοχικές πωλήσεις • ΦΠΑ δαπανών • ΦΠΑ παγίων και μεταφορικών μέσων αγροτών • έκπτωση και επιστροφή ΦΠΑ παγίων • απαλλαγές λόγω εξαγωγής αγαθών • ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) όπου παρουσιάζεται η φορολογία εισοδήματος των ΑΣ και των μελών τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: • φορολογία εισοδήματος αγροτών (ατομική επιχείρηση) • φορολογία εισοδήματος ΑΣ • φορολογική αντιμετώπιση γυναικείων συνεταιρισμών • φορολογική αντιμετώπιση των πλεονασμάτων ΑΣ • προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος • κεφαλαιοποίηση και διανομή κερδών ΑΣ • επιδοτήσεις / ενισχύσεις • επισφαλής απαιτήσεις • έκπτωση δαπανών • μεταφορά • αποσβέσεις • τεκμήρια • προκαταβολή φόρου • λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται (τέλη, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, ΕΦΚ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά δακοκτονίας, τέλη έκδοσης άδεια και μεταβίβασης ΦΙΧ κ.λπ.) • φορολογία αλιευτικών επιχειρήσεων Στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) κωδικοποιημένες έως σήμερα. Σε αυτό το μέρος παρατίθενται ειδικά ζητήματα, όπως: • ένταξη των ΑΣ σε τήρηση βιβλίων, • παραστατικά πωλήσεων και διακίνησης αποθεμάτων • λογιστική αντιμετώπιση των παραστατικών που εκδίδουν τα ελαιοτριβεία • αγρότες και mydata • παραγγελιοδοχική πώληση αγροτικών προϊόντων, όταν η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μήνα (λογιστική αντιμετώπιση – mydata) Διευκρινίζουμε επίσης ότι κάθε μέρος του βιβλίου περιέχει πλήθος παραδειγμάτων. Στο τέλος, κάθε κεφαλαίου ακολουθεί παράρτημα με χρήσιμες εγκυκλίους και υποδείγματα όλων των απαιτούμενων χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, ενώ στο τέλος του βιβλίου, εκτός από τα περιεχόμενα, παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

108.00
Το έργο "Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Ελληνικό – Ενωσιακό», υπό την επιμέλεια της Ομότ. Καθηγήτριας κας. Ελ. Αλεξανδρίδου, συνιστά ένα συλλογικό επιστημονικό πόνημα, με αντικείμενο την ανάλυση ενός ευρύτατου πεδίου ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η παρούσα 4η –αναθεωρημένη και πλήρως επικαιροποιημένη– έκδοση του συλλογικού αυτού έργου περιλαμβάνει την κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους Ν 4967/2022, Ν 4933/2022, Ν 5019/2023 και Ν 5039/2023, καθώς επίσης και την ερμηνευτική ανάλυση σχετικών νομοθετικών κειμένων. Ειδικότερα, το έργο διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά μέρη: Την εκτενή εισαγωγική ενότητα σχετικά με το Ενωσιακό Δίκαιο της Προστασίας των Καταναλωτών (πρώτο μέρος), διαδέχεται το δεύτερο –και κυριότερο– μέρος της κατ’ άρθρο ερμηνείας του βασικού Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. Στην ενότητα αυτή, το ισχύον νομοθετικό κείμενο ακολουθείται από εκτενή και σε βάθος επιστημονική και πρακτική ανάλυση ποικίλων ζητημάτων που ανακύπτουν από την ερμηνεία και εφαρμογή κάθε διάταξης. Στο δεύτερο μέρος συγκαταλέγονται, επίσης, και τα ιδιαίτερα κεφάλαια που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΠΔ 131/2003) και την Εναλλακτική – Ηλεκτρονική Επίλυση των Καταναλωτικών Διαφορών (ΥΑ 70330/2015), τα οποία, παρά την κανονιστική τους αυτοτέλεια, εμφανίζουν έντονη ρυθμιστική συνάφεια προς τις οικείες διατάξεις του βασικού νομοθετήματος. Περαιτέρω, στο τρίτο μέρος απαντά η ενότητα της ποινικής προστασίας του καταναλωτή, ενώ το τέταρτο μέρος καταλαμβάνουν τα κεφάλαια της προστασίας του επενδυτή, του δανειολήπτη και του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών, ως καταναλωτή. Τέλος, οι επιμέρους ενότητες του έργου πλαισιώνονται από ένα εύχρηστο συγκεντρωτικό ευρετήριο λημμάτων, καθώς και από ευρετήριο των, αναφερόμενων στα κεφάλαια του έργου, αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συλλογικό έργο αποτελεί ένα πλήρες και εύχρηστο εγχειρίδιο μελέτης και ερμηνείας του Νέου Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, απαραίτητο για κάθε νομικό, αλλά και ένα σύγχρονο και πρακτικά προσανατολισμένο εκπαιδευτικό σύγγραμμα για τους φοιτητές.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

28.80
Το «Αθλητικό Δίκαιο» εκτείνεται σε πλήθος σχετικών αγορών και δικαϊκών κλάδων. Αποτελεί μία συνοπτική, συνολική παρουσίαση του δικαίου που ασχολείται με τους αγώνες και τα πρωταθλήματα ως πολυμερή δίκτυα ομάδων, λίγκας και ομοσπονδιών. Επηρεάζει επίσης τον ανταγωνισμό σε δευτογενείς σχετικές αγορές, όπως των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων, της «διαφημιστικής πίτας», τις υπηρεσίες στοιχηματισμού κ.ά.Μεταξύ άλλων μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες και ερεθίσματα για ζητήματα, όπως τα ακόλουθα:
 • αθλητικά σωματεία, ΑΑΕ, ΤΑΑ, ενώσεις και ομοσπονδίες
 • αθλητικές συμβάσεις
 • αθλητική εργασία και υπηρεσίες
 • στοιχήματα, διαφημίσεις, χορηγίες
 • αθλητική αστική και ποινική ευθύνη
 • μετάδοση αθλητικών αγώνων
 • κάρτα φιλάθλου
 • θεμελιώδη δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα αθλουμένων και παραγόντων
 • ζητήματα ανταγωνισμού
 • επίλυση αθλητικών διαφορών, διαιτησία
 • παραπομπές στην θεωρία νομολογία, ιδίως ΕΔΔΑ, ΔΕΕ, CAS, ΑΣΕΑΔ κ.ά.
Στο βιβλίο «Αθλητικό Δίκαιο» ο ερευνητής του δικαίου και ο νομικός της πράξης μπορεί να εντρυφήσει σε έναν ιδιάζοντα νομικό κλάδο, που αφορά όχι μόνον νομικούς, αθλητές, σωματεία, φιλάθλους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι

49.40
Στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση της θεωρίας με τη νομική πράξη και η εξοικείωση με την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων εργατικού δικαίου μέσα από εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, πλούσιες αναφορές στη νομολογία και προσωπικές εκτιμήσεις του συγγραφέα. Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές της Σχολής Δικαστών, αλλά και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, καθώς στην ανάπτυξη των θεμάτων δεν λείπουν, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο, χρήσιμες και εύληπτες αναλύσεις με πρακτική προσέγγιση, οι οποίες εξασφαλίζουν την κατανόηση και συμβάλουν στην επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δικηγόροι και οι εφαρμοστές του δικαίου.

ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ 41 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ (14η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

36.10
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με στόχο την ταχύτατη, πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση σας ο Πολυκώδικας περιέχει αλλαγές που επήλθαν στα καίρια παραπάνω νομοθετήματα, και, παράλληλα, περιέχει πλήρως επικαιροποιημένα ακόμα 41 νομοθετήματα προσεκτικά επιλεγμένα, ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο εύρος τους όλοι οι κλάδοι του δικαίου. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, περιέχονται χρήσιμες επισημάνσεις για τη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεων. Με το παραπάνω περιεχόμενο ο Πολυκώδικας αποτελεί το πληρέστερο, σύνθετο αλλά και εύχρηστο εργαλείο νομοθεσίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

45.00
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α'190/7.10.2022)] Πρόσφατη νομολογία κατ’ άρθρο» περιλαμβάνει τον Κώδικα για την Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων (ν.4978/2022) ο οποίος αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για κάθε άρθρο του ΚΕΔΕ, περιλαμβάνεται ανάλυση του περιεχομένου του, που στηρίζεται στην πλέον πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας, στην οποία και παραπέμπουμε συγκεντρωτικά ανά κατ’ ιδίαν ειδικότερο ζήτημα που πραγματεύεται κάθε άρθρο προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ζήτημα της ανακοπής από οφειλέτη και ιδιαίτερα στους λόγους εξαιτίας των οποίων ο οφειλέτης δύναται να ασκήσει ανακοπή, που σχετίζονται: • με τις ατομικές ειδοποιήσεις • με τη μη οριστικοποίηση του νόμιμου τίτλου • με την απόσβεση της οφειλής • με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της αναλογικότητας • με ακατάσχετα πράγματα • με το υποχρεωτικό περιεχόμενο των πράξεων εκτέλεσης Ακόμη αναλύονται τα ζητήματα της κατάσχεσης στα χέρια : • στα χέρια κινητών του οφειλέτη • στα χέρια τρίτου • ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη • των πιστωτικών ιδρυμάτων • Του προγράμματος πλειστηριασμού Τέλος, η έκδοση, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, περιλαμβάνει το σύνολο του νέου ΚΕΔΕ (ν.4978/2022) κατά άρθρο σε αντιστοιχία με διατάξεις του προϊσχύσαντος ν.δ.356/1974, καθώς και χρηστικούς πίνακες με: • Αντιστοίχιση διατάξεων νέου ΚΕΔΕ με προϊσχύσαντα Κώδικα • Αντιστοίχιση διατάξεων προϊσχύσαντος Κώδικα με νέο ΚΕΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5η ΕΚΔΟΣΗ

99.00
Το έργο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο συνιστά το πλέον πλήρες, ολοκληρωμένο και διαχρονικά εξελισσόμενο σε τακτικές εκδόσεις εγχειρίδιο Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, το οποίο συστηματικά επικαιροποιείται με τις τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, από τον Καθηγητή Πάνο Λαζαράτο.
Στην ενημερωμένη και εμπλουτισμένη παρούσα 5η έκδοση γίνεται εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του ΣτΕ (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΚΔΔ), του ΑΕΔ και του ΕλΣυν.
Ειδικότερα, μέσα από την αναλυτική παράθεση της νομοθεσίας και της νομολογίας παρουσιάζονται με ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση:
| Η διοικητική δικαιοδοσία και οι διοικητικές διαφορές
| Η οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων
| Οι γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και οι βασικοί δικονομικοί κανόνες
| Τα ένδικα και «οιονεί» ένδικα βοηθήματα
| Η εκλογική ένσταση
| Η προσωρινή δικαστική προστασία
| Η απόδειξη στη διοικητική δίκη
| Οι έννομες συνέπειες (ισχύς και δεδικασμένο) της δικαστικής απόφασης
| Η υποχρέωση συμμορφώσεως της διοικήσεως στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων
| Τα ένδικα μέσα
Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την προετοιμασία των υποψηφίων διοικητικών δικαστών και την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της χώρας, και παράλληλα χρήσιμο οδηγό για τον δικηγόρο της πράξης και τον εφαρμοστή του διοικητικού δικονομικού δικαίου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

53.10
Η παρούσα έκδοση συνιστά µία ολιστική παρουσίαση και εµβάθυνση στα διαχρονικά αλλά και σύγχρονα θέµατα του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος, ενός κλάδου δυναµικού και ευµετάβλητου.
Διαπιστώνει θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις στη θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία, µε τρόπο κριτικό. Υιοθετεί την οπτική της εξελικτικής – δυναµικής προοπτικής και της ωρίµανσης του ενωσιακού δικαίου.
Ασχολείται µε όλες τις θεµατικές του κλάδου: Από το γενικό µέρος του (κανόνες για όλο το Δίκαιο Περιβάλλοντος) στο δίκαιο των κατ’ ιδίαν περιβαλλοντικών αγαθών (π.χ. ύδατα, ατµόσφαιρα, διαχείριση αποβλήτων, προστασία βιοποικιλότητας, πολιτιστική κληρονοµιά, χωροταξία κλπ.).
Περιλαµβάνει κλασικές αλλά και καινοτόµες προβληµατικές του Δικαίου Περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικώς: η περιβαλλοντική ευθύνη, το δίκαιο για την κλιµατική αλλαγή, η σύµφυρση του δικαίου µε την πολιτική και τα οικονοµικά του περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι πράσινες δηµόσιες συµβάσεις, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη κ.λπ.
Στόχος του είναι να θέσει τόσο τα γενικά όσο και τα επιµέρους ζητήµατα και προβληµατισµούς που απασχολούν τη νοµική θεωρία και πράξη.
Είναι επικαιροποιηµένο µέχρι τη στιγµή της έκδοσής του µε τα ενωσιακά νοµοθετήµατα και τη σχετική ενωσιακή νοµολογία.
Το βιβλίο συνιστά µία πλήρη συνεκτική θεώρηση του κλάδου, χωρίς ωστόσο να εξαντλείται σε µία τυπολατρική περιγραφική προσέγγιση, για να θέσει τα ζητήµατα που αποτελούν αφορµή έρευνας και γόνιµου διαλόγου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

38.70
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός με υπερεθνικά στοιχεία που τελεί σε διαρκή εξέλιξη. Με την τελευταία συνθήκη της Λισαβόνας, ο τουρισμός αποτελεί επίσημο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ένωσης και εντάσσεται στις υποστηρικτικές της αρμοδιότητες. Έγινε αντιληπτό ότι ο τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Το βιβλίο αυτό, μετά από μια πλήρη αναφορά στην ιστορία, στα όργανα, στο ρόλο και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά σε ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του τουρισμού και τις επιμέρους τουριστικές πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:
-Ποια είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας;
-Τι σημαίνει ότι ο τουρισμός ανήκει στις υποστηρικτικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.;
- Μπορεί ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα του ξεναγού σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε.;
- Είναι ελεύθερη η παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.;
- Ποια δικαιώματα έχει ο επιβάτης αεροπορικής εταιρείας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης, ή άρνησης επιβίβασης;
-Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις απονέμεται το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας;
-Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από τα οργανωμένα ταξίδια;
-Ποιες είναι οι ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος;
- Πώς προστατεύονται τα ύδατα κολύμβησης στις ακτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
- Πώς ρυθμίζονται τα θέματα των ζωολογικών κήπων;
- Πώς λειτουργούν οι στατιστικές του τουρισμού στην Ε.Ε.;
To έργο είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για το φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για οποιονδήποτε ασχολείται επαγγελματικά στον χώρο του τουρισμού.

THE GDPR HANDBOOK

88.20
Η πρώτη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου κανονιστικής συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (2016/679) και την Οδηγία επιβολής του νόμου (2016/680) συνάντησε ενθουσιώδη υποδοχή από ένα τετραψήφιο αριθμό αναγνωστών.
Με στόχο να συνεχίσει να συνδράμει, με χρήση πρακτικών παραδειγμάτων και 50 υποδειγμάτων, DPOs, οργανισμούς και επιχειρήσεις στο δύσκολο έργο τους, το παρόν επικαιροποιημένο έργο "THE GDPR HANDBOOK" εξετάζει τις προκλήσεις πρακτικής εφαρμογής, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, του τροποποιημένου Ν 4624/2019 από τις Αρχές Ιδιωτικότητας και τα δικαστήρια.
Μεταξύ άλλων, η θεματολογία του περιλαμβάνει ζητήματα προστασίας δικαιωμάτων υποκειμένων, προστασίας ανηλίκων, εργαζομένων, επεξεργασίας δεδομένων υγείας, βιομετρικής ταυτοποίησης πελατών, χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και τεχνητής νοημοσύνης.
Αναλύονται επίσης οι υποχρεώσεις σεβασμού της ιδιωτικότητας μαρτύρων, υπόπτων και κατηγορουμένων από τις διωκτικές αρχές κατά την ποινική διαδικασία, το νέο πλαίσιο περί άρσης του απορρήτου (Ν 5002/2022), η επεξεργασία διαβαθμισμένων δεδομένων εθνικής ασφάλειας, η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών, καθώς και το νέο καθεστώς διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μετά την απόφαση Schrems II του ΔΕΕ.
Εκτός από τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, ο συγγραφέας προσεγγίζει, με κριτική σκέψη, τις νεότερες ρυθμίσεις για τις αναδυόμενες τεχνολογίες (Ν 4961/2022), τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές αγορές και υπηρεσίες, τις κρυπτοσυναλλαγές, την κυβερνοασφάλεια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την ψηφιακή ανθεκτικότητα, τα πρότυπα και την πιστοποίηση αλλά και το αναδυόμενο Μετασύμπαν (Metaverse).

ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

35.30
Τα «Δώδεκα Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ήδη μελετήσει τις βασικές έννοιες και τους θεσμούς του Συντάγματος των εξουσιών, αποτελώντας εναύσματα για περαιτέρω εμβάθυνση. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύεται συνοπτικά η διαδρομή του σύγχρονου συνταγματισμού, το πρόβλημα του σχεδιασμού του Συντάγματος στις σύγχρονες δημοκρατίες και η οργάνωση της συνταγματικής δημοκρατίας ως κοινωνικού κράτους δικαίου. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη συνταγματική ερμηνεία και στην τυπική και άτυπη μεταβολή του Συντάγματος. Στο τρίτο μέρος αναλύεται η συνταγματική διαρρύθμιση του κοινοβουλευτικού συστήματος και, ειδικότερα, οι σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης, η ανάδειξη της Κυβέρνησης και η απαλλαγή από τα καθήκοντά της, καθώς και η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο σύστημα διακυβέρνησης. Τέλος, στο τέταρτο μέρος εξετάζονται η συνταγματική μηχανική και τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στον πρωθυπουργοκεντρισμό.